१ पत्रुस 4

1थेतबासेलमा ख्रीष्‍टसे खाह्रङ् लसी ल्‍हुइरी दुख नाजी एनीगदेएनोन थेह्रङ्बान दुख नाबारी तयार तउ। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ल्‍हुइरी दुख नाला थेसे पाप लबा ख्‍लाला। 2दाहेन्‍से थे म्‍हि थेसे म्‍हन्‍बा आज्‍यबा ताम अन्‍छार आहिन, तर चु ल्‍हुइ सोतेधोना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रला। 3ङाच्‍छा मी एनीगदे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी भ्रबा, ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्सी मोजमजा लसी भ्रबादेन मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी ल्‍हानान पूजा लसी नइबा खबा गे लसी भ्रजी। 4ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबागदे दान्‍दे एनीगदेसे थेनीगदेदेन छ्‌याम आज्‍यबा गे आलबा म्राङ्सी उदेक तबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेला बिरोध लमुला। 5तर सोबागदेदेन सिबागदेला निसाफ लबारी तयार तसी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङसे लबा गेला हिसाब उन्‍तोःला। 6थेतबासेलमान सिबागदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा ह्रङ्नोन सिबा म्‍हिगदेदाएनोन ल्‍हुइरी मुबा धुइरी निसाफ लबा मुबा। तसैनोन आत्‍मारी परमेश्‍वर ह्रङ् लसीन सोगै भिसी सिबागदेदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा हिन्‍ना। 7जम्‍मान ताम नाश तबा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे प्रार्थना लबाला लागिरी ह्राङला सेम खीसी होशियार तसी चिउ। 8जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ताम चा ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सेमहेन्‍सेन माया लसी ढिक्‍सी चिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम मायासे ल्‍हानान थरीला पापगदे माफ लमुला। 9एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला दिमरी खबा डोन्‍बोदा आछेर्ना क्‍योङ्‍गो। 10एनीगदेसे परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम थरी थरीला मोलमगदे याङ्बा मुला। एनीगदेसे थे मोलम अन्‍छार गिकसेम गिकला लागिरी गे लउ। 11चुदे खालैसे ताम पाङ्बा मोलम याङ्बा मुसम थेसे परमेश्‍वरसे पाङ्बा अन्‍छार पाङ्‌गै, चुदे खालैसे ह्रो लबा मोलम याङ्बा मुसम थेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा शक्तिग्‍याम ह्रो लगै। थेतबासेलमा जम्‍मान तामदेन येशू ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तगै। थेदा सदन जम्‍मान मानदेन जयजयकार ओच्‍छे शक्ति तगै। आमेन। 12ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ल्‍हानान दुख तबा धुइरी चु खाइमै आतबा ताम तजी भिसी उदेक थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु चा एनीगदेला विश्‍वास खाह्रङ्बा मुला भिसी च्‍याबा हिन्‍ना। 13बरु ख्रीष्‍टसे नाबा दुख य्‍हाङसेनोन नाम्‍याङ्जी भिसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टला घ्रेन शक्ति म्राङ्मा एनीगदे ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 14चुदे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा खालैसे एनीगदेला बेइज्‍जत लजी भिसम एनीगदेसे ह्राङ परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि भिसी म्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍माला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति एनीगदेदेन छ्‌याम तला। 15तर म्‍हि साइबा, य्‍हो लबा, आज्‍यबा गे लबादेन म्‍हिला गेरी या झाङ्‌बा म्‍हिगदेसे नाबा ह्रङ्‌बा दुख एनीगदे न्‍हङरी खालैसेन थानागो। 16तर खालैसे ख्रीष्‍टियान तबासे लमा दुख नामुला भिसम थापेःगो। बरु ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाम्‍याङ्जी भिसी परमेश्‍वरला जयजयकार लगै। 17तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला, परमेश्‍वरसे निसाफ लमा ङाच्‍छा ह्राङलान म्‍हिगदेला लला। चुदे य्‍हाङदान ङाच्‍छा निसाफ लबारी चुला भिसम परमेश्‍वरला समाचार थेःसीनोन विश्‍वास आलबागदेला गति खाह्रङ्बा तला? 18परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हिदा मी थार्ना लबारी चुह्रङ्बा गाह्रो मुला भिसम परमेश्‍वरदा आतेन्‍बादेन पापी म्‍हिगदेला गति झन खाह्रङ्बा तला?” 19थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार दुख नाबागदेसे ज्‍यबा गे लबारी थाख्‍लागो। ओच्‍छे ह्राङला आत्‍मा जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वरदा जिम्‍मा पिन्‍गो।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\