१ पत्रुस 5

1थेतबासेलमा एनीगदे न्‍हङला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ङाइ चु बिन्‍ती लला। तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ख्रीष्‍टसे नाबा दुख म्राङ्बा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा थेसे याङ्बा य्‍हालदेन शक्ति ङाइनोन याङ्ला। 2परमेश्‍वरसे एनीगदेला विश्‍वासरी ख्‍लासी पिन्‍बा थेला म्‍हिगदेदा गोठालोसे ग्‍युगदेदा च्‍याबा ह्रङ् लसी ज्‍यना लसी च्‍यागो। चु गे टाङगाला लोभदेन करसे आहिन, तर ह्राङला सेमहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी लउ। तिग्‍दा भिसम चु परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम हिन्‍ना। 3एनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ह्राङला तहरी थान्‍बारी थाम्‍हाइगो। तर एनीगदेसे ङाच्‍छा थेनीगदेला लागिरी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गो। 4थेह्रङ् लजी भिसम मुल गोठालो येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खमा एनीगदेसे खाइमै आन्‍होङ्बा झक्‍झक्‍बा मुकुट याङ्ला। 5थेह्रङ् लसीन भ्‍योन म्‍हिगदे गन्‍बागदेला तहरी चिउ। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सोजो तसी गिकसेम गिकला ताम ङ्‌यान्‍सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरसे घमण्‍ड लबा म्‍हिगदेदा बिरोध लमुला, तर सोजो म्‍हिगदेदा दयामाया लमुला।” 6थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङनोन सोजो तसी परमेश्‍वरला घ्रेन शक्तिला तहरी चिउ। ओच्‍छे धुइ तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा म्‍हिगदेला गुङरी मान याङ्बा म्‍हि स्‍होला। जमाहेन्‍से एनीगदेसे मान याङ्ला। 7एनीगदेला जम्‍मान धन्‍दा सुर्दा परमेश्‍वरथोरी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा वास्‍ता लला। 8तसैनोन एनीगदे सदन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला शत्रु शैतान खाल्‍दा स्‍याप्‍ला थेदान चतोःला भिसी ङ्‌हार्सी भ्रबा च्‍यानसे ह्रङ् लसी म्‍हाइसी भ्रमुला। 9थेतबासेलमा विश्‍वासरी कोङ्‌सी थे शैतानना बिरोध लउ। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङ नाङलान विश्‍वासीगदेसेनोन एनीगदेसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख नाबान मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 10जम्‍मान दयामायासे प्‍लिङ्बा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जुकजुकधोना चिबा ह्राङला य्‍हालदेन शक्तिरी ङ्‌योइबा मुला। एनीगदेसे तिगै धिन दुख नामाहेन्‍से परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पाको म्‍हि स्‍होला, ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 11जम्‍मान शक्तिदेन शासन सदन परमेश्‍वरलान हिन्‍ना। आमेन। 12परमेश्‍वरला जम्‍मान सत्‍य दयामाया एनीगदेदा घोना लबारीदेन आँट पिन्‍बारी ङाइ विश्‍वास लखम्‍बा आले सिलासदा चु चिठीरी जजाकी ताम भ्रिपुङ्बा हिन्‍ना। परमेश्‍वरला चु दयामायारी एनीगदे कोङ्‌सी चिउ। 13एनीगदेदा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे धम्‍बा चु बेबिलोन भिबा शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदेन प्रभुरी ङाला झा मर्कूससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 14ओच्‍छे गिकसे गिकदा सेमहेन्‍से माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। एनीगदे ख्रीष्‍टला म्‍हिगदे जम्‍मादान शान्‍ति तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\