१ थेसलोनिकी 1

1लास्‍सो थेसलोनिकेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङा पावलदेन सिलास ओच्‍छे तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! एनीगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 2ङन्‍से प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेदा ढन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 3एनीगदेसे विश्‍वास लमाहेन्‍से गाते ज्‍यबा गे लबा मुला। ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा माया लसी गाते दुख लसी गे लबा मुला। ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खला भिसी एनीगदेसे लबा आश खाह्रङ्बा कोङ्बा मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाला ङाच्‍छा ढन्‍बा मुला। 4ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा, परमेश्‍वरसे माया लसी एनीगदेदा धम्‍बा मुबा भिसी ङन्‍दा था मुला। 5ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार ताम जे आहिन। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादेन शक्तिग्‍याम ङन्‍सेनोन सेमहेन्‍से घोसी विश्‍वास लबा सत्‍य ताम मुबा। ओच्‍छे ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम चिबा धुइरी एनीगदेला लागिरी ङनी खाह्रङ्बा मुबा भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 6एनीगदे प्रभु येशूदेन ङनी ह्रङ्‌बान दोबा मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे जस्‍तोन दुख पिन्‍सैनोन एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी। 7थेतबासेलमा एनीगदे माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेला गुङरी ज्‍यबा म्‍हि दोबा मुला। 8तिग्‍दा भिसम एनीगदेग्‍याम परमेश्‍वरला बचन माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी जे थेःना लबा आहिन। तर एनीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा ताम जम्‍मान ग्‍लारी थेःबा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङन्‍से पाङ्तोःबा अर्गु ताम तिगै आरे। 9तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा एनीगदेसे ङन्‍दा खाह्रङ् लसी मान लबा मुला। ओच्‍छे छोन्‍बोदेन सत्‍य परमेश्‍वरला गे लबारी मूर्तिगदेदा तेन्‍बा ख्‍लासी एनीगदे परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिबा ताम म्‍हिगदेसेन पाङ्ला। 10थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे परमेश्‍वरला झा येशू स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुला। थेदा परमेश्‍वरसेन सिबाग्‍याम सोना लबा मुबा। ओच्‍छे थेसेन य्‍हाङदा पापला सजायग्‍याम थार्ना लला भिबा तामएनोन थेनीगदेसेन पाङ्ला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\