१ थेसलोनिकी 3

1थेतबासेलमा एनीगदेग्‍याम फेसी चिबारी ङन्‍ना सेमसे आङ्‌यान्‍नी। ओच्‍छे ङनी चा एथेन्‍स भिबा ग्‍लारीन चिबारी ज्‍यबा छोर्सी थेरीन चिजी। 2तर तिमोथीदा चा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा मुला। तिग्‍दा भिसम थेसेन एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबारी आँट पिन्‍ना। य्‍हाङला आले तिमोथी चा ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लबा ङन्‍देन छ्‌यामनोन परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना। 3थे धुइला दुखसे लमा एनीगदे खालैनोन याङयोङ थातगै भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुबा। य्‍हाङ सोतेधोना दुख मी खनोन खला भिबा ताम एनीगदेसेनोन घोसी जिन्‍बा मुला। 4तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरीन य्‍हाङसे दुख नातोःला भिसी ङन्‍से ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा। ङन्‍से पाङ्बा ह्रङ् तनोन तजी, थे एनीगदेदाएनोन थानोन मुला। 5थेतबासेलमा ङाइ नाआखम्‍ना एनीगदेला विश्‍वास खाह्रङ्बा चीम भिसी घोबाला लागिरी ङाइ एनीगदे मुबा ग्‍लारी तिमोथीदा पुइखबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा खालै म्‍हिसे लोभ उन्‍सी फसब लसी ङन्‍से लबा गेगदे गे आखेल्‍बा तना लजी वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुबा। 6तर दान्‍दे तिमोथी एनीगदे मुबाग्‍याम ङनी मुबा ग्‍लारी खसी एनीगदेसे परमेश्‍वरदा लबा विश्‍वासदेन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिमुला भिबा ज्‍यबा समाचार ङन्‍दा पाङ्जी। ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी म्‍हाइबा ह्रङ् एनीगदेसेएनोन ङन्‍दा ल्‍हानान ढन्‍सी सदन ह्रुप तबारी म्‍हाइबा मुला भिबा तामएनोन पाङ्जी। 7थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा, ङन्‍दा दुख तसी सुर्दा तबा धुइरीनोन एनीगदेसे लबा विश्‍वासला बारेरी थेःसी ङनी ताङ्‍बा मुला। 8तिग्‍दा भिसम एनीगदे प्रभुरी कोङ्‌सी चिबा मुला भिबा थेःसी ङनी ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला 9एनीगदेसे लमा ङनी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्बा मुला। चुला लागिरी ङन्‍से परमेश्‍वरदा जतिन धन्‍यवाद पिन्‍सै आछ्‌यो। 10एनीगदेला विश्‍वास अझ कोङ्‌ना लबा सेम लसी दोःसी एनीगदेदेन छ्‍याम ह्रुप तम्‍याङ्‌गै भिसी ङन्‍से धिन म्‍हुननोन झन्‍सी प्रार्थना लबा मुला। 11दाहेन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशूसेन ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबाला लागिरी ग्‍याम स्‍होसी पिन्‍गै। 12ङन्‍से एनीगदेदा माया लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी लबा मायादेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा लबा मायादा प्रभुसेन ल्‍हानान ल्‍हेना लगै। 13य्‍हाङला प्रभु येशू ह्राङला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम दोःसी फेप्‍खबा धुइरी परमेश्‍वरसेन एनीगदेला सेमरी भङ पिन्‍सी थेला ङाच्‍छापट्टि तिगै दोष आरेबादेन चोखो म्‍हि स्‍होगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\