१ थेसलोनिकी 4

1दाहेन्‍से एनीगदे प्रभु येशूला म्‍हि तबासे लमा परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिबा ताम ङन्‍से लोप्‍सी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङन्‍से लोप्‍बा ह्रङ्नोन लबान मुला। थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, अझ एनीगदेसे थेह्रङ्बा ज्‍यबा गे लबान निउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 2तिग्‍दा भिसम ङन्‍से प्रभु येशूग्‍याम एनीगदेदा तिग तिग ताम कुल्‍बा मुबा थे ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3एनीगदे चोखो म्‍हि दोगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा तामरी संगतनोन थालउ। 4एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङलान ल्‍हुइदा तहरी थान्‍बारी लोप्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम मान लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइदा चोखो थान्‍गो। 5ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी खाल्दमनदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम थालउ। 6चु तामरी आज्‍यबा गे लसी विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे न्‍हङरी खालैसे खालैदान न्‍होङ्ना थालगै। च्‍यागो, चुह्रङ्बा गे लजी भिसम प्रभुसेन सजाय पिन्‍ना भिसी ङन्‍से एनीगदेदा ङाच्‍छान घोना लसी जिन्‍बा मुला। 7तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा चुह्रङ्बा नइबा गे लबारी आहिन, तर तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि दोसी भ्रबाला लागिरी ङ्‌योइबा हिन्‍ना। 8थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे चु तामदा वास्‍ता आल थेसे म्‍हिदा आहिन, तर एनीगदेदा ह्राङलान आत्‍मा पिन्‍बा परमेश्‍वरदा वास्‍ता आलबा हिन्‍ना। 9विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा खाह्रङ् लसी माया लतोःला भिबा ताम ङन्‍से एनीगदेदा पाङ्आतोः। तिग्‍दा भिसम चु ताम एनीगदेदा परमेश्‍वरसेन लोप्‍सी जिन्‍बा मुला। 10ओच्‍छे थेनोन अन्‍छार एनीगदेसे माकेडोनिया भिबा अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ल्‍हानान माया लबा मुला। थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, थेह्रङ् लसीन एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी अझ माया लसी चिउ भिबा ङन्‍ना अर्ती मुला। 11ङाच्‍छा ङन्‍से एनीगदेदा लोप्‍बा तामरी ढुक्‍क तसी ह्राङ ह्राङला गे सेम लसी लबान ढिक्‍सी चिउ। 12चुह्रङ् लसम एनीगदेदा म्‍हिगदेसेनोन मान लला। ओच्‍छे एनीगदेदा खाँचो तबा धुइरी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिला भर लआतोः। 13ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे सिबा विश्‍वासीगदेला बारेरी था याङ्‌गै भिबा ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा आशनोन आरेबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी एनीगदे सुर्दा थालउ। 14तिग्‍दा भिसम येशू सिबाग्‍याम दोःसी सोजी भिसी य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला। थेह्रङ् लसीन सिबा विश्‍वासीगदेदा परमेश्‍वरसेन येशूग्‍याम दोःसी सोना लसी थेदेन छ्‌यामनोन भला भिसीएनोन य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला। 15प्रभुसे सुङ्बा ह्रङ् ङन्‍से पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो, प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङ सोबागदे तिगै लसीन सिबा विश्‍वासीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा तआखम। 16तिग्‍दा भिसम प्रभु ह्राङनोन घ्रेन काइरी कुल्‍बान मुल स्‍वर्गदूतला काइदेन परमेश्‍वरला बिगुलला काइरी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला। थेनोन धुइरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सिबागदे चा ङाच्‍छान सोला। 17जमाहेन्‍से य्‍हाङ सोबागदे मुरी ह्रुप तबारी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन खसुरी थीसी भोर्ला। ओच्‍छे य्‍हाङ सदनना लागिरी प्रभुदेन छ्‌यामनोन चिला। 18थेतबासेलमा चु तामग्‍याम गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा आँट पिन्‍गो।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\