१ थेसलोनिकी 5

1तर ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु ताम खाइमा तला भिसी एनीगदेला लागिरी तिगै भ्रितोःबा आरे। 2तिग्‍दा भिसम प्रभु फेप्‍खबा धुइरी म्‍हुनङ य्‍हो खबा ह्रङ् लसी फेप्‍खला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3थे धुइरी म्‍हिगदेसे “य्‍हाङदा शान्‍ति मुला तिगै लोङ्‌बा डोबा आरे भिसी भिला।” थेनोन धुइरी म्रिङम्‍हेमेदा कोला न्‍हबा धुइरी बेथा याङ्बा ह्रङ् थेनीगदे तिक्‍खुरीन नाश तला। जमाहेन्‍से थेनीगदे थेह्रङ्बा आपत विपतग्‍याम तिगै लसीन स्‍योर आम्‍याङ्‍। 4तर ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे धोपधोपरी आरे। थेतबासेलमा एनीगदेला लागिरी प्रभु फेप्‍खबा धुइरी य्‍हो खबा ह्रङ्‌बा आत। 5तिग्‍दा भिसम एनीगदे जम्‍मान धोपधोपदेन म्‍हुनङ भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान आहिन, तर य्‍हालदेन धिनीरी भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान हिन्‍ना। 6थेतबासेलमा य्‍हाङ स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे ह्रङ् लसी म्‍हेर्बारी आत। तर होशियार तसी छोर्सी चितोःला। 7तिग्‍दा भिसम म्‍हेर्बागदे म्‍हुनङनोन म्‍हेर्ला ओच्‍छे थुङ्बागदेएनोन म्‍हुनङनोन ङ्‌य्‍होइसी भ्रमुला। 8तर य्‍हाङ चा धिनीरी भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान तबासे लमा होशियार तसी भ्रतोःला। ओच्‍छे सेनासे ह्राङदा जोगब लबारी कुरी पाता थान्‍बा ह्रङ् लसी य्‍हाङसेनोन ह्राङदा जोगब लबाला लागिरी य्‍हाङला विश्‍वासदेन मायादा थोसी भ्रतोःला। थेह्रङ् लसीन य्‍हाङसे पूरा थार्बा याङ्ला भिसी लबा आशदा सेनागदेसे सदन टोप कूबा ह्रङ् लसी सदन कूतोःला। 9तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा सजाय पिन्‍बारी आहिन। तर प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा पिन्‍बारी ङाच्‍छान धम्‍बा हिन्‍ना। 10प्रभु फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङ सिसै सोसै प्रभुदेन छ्‌यामनोन सोगै भिसी प्रभु येशू य्‍हाङला लागिरी सिजी। 11थेतबासेलमा एनीगदेसे दान्‍दे लबा ह्रङ्नोन गिकसे गिकदा आँट पिन्‍सी भङ्‍ना लबा गे लउ। 12ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेला गुङरी दुख लसी गे लबागदेदा मान लउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे प्रभुला लागिरी खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिबा ताम एनीगदेदा लोप्‍ला। 13थेनीगदेसे ज्‍यबा गे लबासे लमा थेनीगदेदा मायादेन मान लउ। ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ। 14ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ब्‍लेगुगदेदा अर्ती पिन्‍बादेन हरेस चबागदेदा आँट पिन्‍गो। ओच्‍छे आखम्‍बागदेदा ह्रो लबादेन जम्‍मालान ओन्‍छाङरी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गो भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 15ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिदेमा एनीगदेसे थेदा आज्‍यबा थालउ। बरु गिकसे गिकदा ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा सदन ज्‍यबा व्‍यवहार लबारी म्‍हाइगो। 16सदन ताङ्सी चिउ। 17ओच्‍छे सदन प्रार्थना लउ। 18दुख सुख जस्‍तोन तसै धन्‍यवाद पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा एनीगदेसे चुह्रङ्बा लगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। 19ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा गेदा रोकब थालउ। 20खालैसे परमेश्‍वरग्‍याम पाङ्बा तामदा हेला थालउ। 21ओच्‍छे जम्‍मान ताम सेसी घोसी जुन ताम ज्‍यबा मुला थेनोन तामरी भङ्‍बा तसी चिउ। 22ओच्‍छे जम्‍मान आज्‍यबा तामगदेग्‍याम थारेङ तसी चिउ। 23शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पूरा चोखो तना लगै, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी एनीगदेला आत्‍मादेन सेम ओच्‍छे ल्‍हुइरी तिगै दोष आरेबा तगै। 24एनीगदेदा ङ्‌योइबा परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसेन एनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पूरा लसी पिन्‍ना। 25थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे ङन्‍ना लागिरीनोन प्रार्थना लसी पिन्‍गो। 26जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 27प्रभुला अधिकारग्‍याम ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो। एनीगदेसे चु चिठी जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा पढब लसी थेःना लउ। 28य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेथोरी तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\