१ तिमोथी 1

1लास्‍सो, विश्‍वासरी ङाला झा तिमोथी, ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङा य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन आश पिन्‍बा ख्रीष्‍ट येशूसे कुल्‍बा अन्‍छार ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला हिन्‍ना। एसे य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम मोलमदेन दया ओच्‍छे शान्‍ति याङ्‌गै। 3ङा माकेडोनिया भिबा ग्‍लारी निबा धुइरी एदा पाङ्बा अन्‍छार लुसीला ताम लोप्‍बागदेदा थेह्रङ् थालउ भिसी कुल्‍बाला लागिरी ए एफिससरीन चिउ। 4थेनीगदेदा अनुमान लसी सेमरी म्‍हन्‍सी पाङ्बा कथा ओच्‍छे आखे म्‍हेमेला बारेरी खाइमै आजिन्‍बा तामला लिच्‍छा थाभ्रउ भिसी पाङ्‍गो। थेह्रङ्बा तामसे चा य्‍हाङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा तना लमुला, ओच्‍छे विश्‍वासग्‍याम घोखम्‍बा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा तामदा जे न्‍होङ्ना लमुला। 5चु कुल्‍बा ताम चा ज्‍यबा सेमदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ओच्‍छे ज्‍यबा विश्‍वासग्‍याम खबा माया ल्‍हेना लबाला लागिरी हिन्‍ना। 6कोइ कोइ म्‍हिगदे चा चु जम्‍मान तामगदेदा वास्‍ता आलना गे आखेल्‍बा तामगदेरी कोल्‍सी चिमुला। 7थेनीगदे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम लोप्‍बा म्‍हि दोबारीम म्‍हाइमुला, तर ह्राङसेन पक्‍का लसी पाङ्बा ताम ह्राङसेन आघोमुला। 8चुदे खालैसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम ठीक लसी तेन्‍जी भिसम थे ठिम ल्‍हानान ज्‍यबा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 9ओच्‍छे य्‍हाङदा चु तामएनोन था मुला, थे ठिम ज्‍यबा म्‍हिला लागिरी आहिन। तर थे ठिम अन्‍छार आभ्रबागदेदेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदे ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍बागदे, पापीगदे, नइबा सेम मुबागदे, परमेश्‍वरदा बिरोध लबागदे, आबा आमादा साइबागदेदेन म्‍हि साइबागदे, 10ओच्‍छे खाल्‍दमानदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन ब्रेल्‍सी ह्रेम्‍फेबेगदेदेन छ्‌याम भ्रबागदे, नोकर चूङ्‍बा ग्‍लुबा लसी भ्रबागदे, लुसीला ताम पाङ्बागदेदेन लुसीला तामरी साक्षी दोसी भ्रबागदे ओच्‍छे सत्‍य तामदा आहिन भिसी बिरोध लसी भ्रबागदेला लागिरी हिन्‍ना। 11थे सत्‍य ताम ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा ल्‍हानान ज्‍यबा परमेश्‍वरला ल्‍हानान घ्रेन थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार मुला। 12ङादा भङ पिन्‍बा य्‍हाङला प्रभु ख्रीष्‍ट येशूदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम थेसे ङादा विश्‍वासला म्‍हि म्‍हन्‍सी थेला गे लबारी ङादा धम्‍जी। 13ङाइ ङाच्‍छा प्रभुदा बिरोध लसी बेइज्‍जत लजी। थे धुइरी ङाइ ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबासे लमा चु जम्‍मान गे आसेना आघोना लजी। थेतबासेलमा ङाइ प्रभुग्‍याम दया याङ्जी। 14य्‍हाङला प्रभुसे ङादा ल्‍हानान दयामाया लजी। ओच्‍छे विश्‍वासदेन माया पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम य्‍हाङदा गिक स्‍होबा हिन्‍ना। 15जस्‍तो लसीन चु जम्‍मासेन ङ्‌यान्‍तोःबादेन विश्‍वास लतोःबा ताम हिन्‍ना। पापीगदेदा थार्बा पिन्‍बारी ख्रीष्‍ट येशू जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना। ओच्‍छे पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी चा ङानोन हिन्‍ना। 16ङा पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी तसैनोन ङाला लागिरी ख्रीष्‍ट येशूसे गाते दुख नाजी भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे ङादा दया लजी। चुह्रङ् लबा चा थेदा विश्‍वास लसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बागदेदा उन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। 17खालैसे म्राङ्‍आखम्‍बादेन खाइमै आजिन्‍बा ओच्‍छे जुकजुकधोना चिबा ग्‍ले परमेश्‍वर गिकदा जे सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 18ङाला झा तिमोथी, ङाइ एदा चु ताम कुल्‍बा मुला, एला बारेरी परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान पाङ्बा अन्‍छार एसे आँट याङ्सी विश्‍वासला लागिरी ज्‍यबा लडाइ लउ। 19थे धुइरी एसे ह्राङला विश्‍वासदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिसे सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ख्‍लाबासे लमा थेनीगदेसे ह्राङला विश्‍वासदा नाश लबा मुला। 20थेह्रङ् लसी नाश लबागदे न्‍हङरी हुमेनियसदेन अलेक्‍जेन्‍डर हिन्‍ना। थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा बिरोध लबा ख्‍लागै भिसी ङाइ थेनीगदेदा शैतानना यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\