१ तिमोथी 2

1जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा एसे जम्‍मालान लागिरी प्रार्थना लउ, एसे थेनीगदे जम्‍मालान लागिरी परमेश्‍वरग्‍याम मोलम ह्रीसी पिन्‍गो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 2ग्‍लेगदेदेन घ्रेन घ्रेन पदरी मुबागदे जम्‍मालान लागिरीनोन प्रार्थना लउ। थेह्रङ् लजी भिसम य्‍हाङ सदन सुख शान्‍तिरी ढुक्‍क तसी परमेश्‍वरदा तेन्‍सी थेदा मान लसी चिम्‍याङ्ला। 3चुह्रङ् लबा ल्‍हानान ज्‍यबा हिन्‍ना, य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदाएनोन चुह्रङ्बान सेम निमुला। 4तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिसे सत्‍यदा ङोसेसी थार्बा याङ्‌गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुला। 5तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर गिक जे मुला ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि भबा म्‍हिएनोन गिक जे मुला। थे म्‍हि चा ख्रीष्‍ट येशू हिन्‍ना। 6येशू ख्रीष्‍टसे जम्‍मान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी ह्राङलान ल्‍हुइ बलिदान पिन्‍जी, चु ताम चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा धुइरीन उन्‍जी। 7चुलान लागिरी ङादा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा विश्‍वासदेन सत्‍यला बारेरी लोप्‍बाला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा म्‍हिदेन मुल चेला स्‍होजी। ङाइ पाङ्बा चु ताम पूरान सत्‍य हिन्‍ना, लुसीला ताम आहिन। 8थेतबासेलमा संगती लबा जम्‍मान ग्‍लारी ह्रेम्‍फेबेगदेसे तिगै बोमोदेन कल आलना ह्राङ ह्राङला तिगै दोष आरेबा या थीसी प्रार्थना लगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 9थेह्रङ् लसीन म्‍ह्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ल्‍हाना क्रा स्‍होसी ज्‍योबादेन म्‍हर, मोती ओच्‍छे ल्‍हानान सयला क्‍वान क्‍वान्‍सी आहिन, तर सोजो तसी स्‍वाहब तबा क्‍वान क्‍वान्‍सी भ्रगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 10तर जुन म्रिङम्‍हेमेगदेसे ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला थेनीगदे चा ज्‍यबा गेग्‍याम ज्‍योसी भ्रगै। 11ओच्‍छे म्रिङम्‍हेमेगदे कुटिसी तहरी चिसी लोप्‍गै। 12म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्रेम्‍फेबेगदेदा तहरी थान्‍बादेन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा अधिकार चा ङाइ आपिन, तर थेनीगदे कुटीसीन चितोःला। 13तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङाच्‍छा आदमदा स्‍होसी जे हव्वादा स्‍होबा हिन्‍ना। 14ओच्‍छे ङाच्‍छा आदमदा आहिन, तर म्रिङम्‍हेमेदा चा शैतानसे पापरी फसब लबा हिन्‍ना। 15तसैनोन थेसे ज्‍यना लसी विश्‍वास लसी परमेश्‍वरला मायादेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोसी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा तसी चिजी भिसम थेदा कोला न्‍हबा धुइरी जोगब लला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\