२ कोरिन्‍थी 1

1लास्‍सो, कोरिन्‍थ शहररी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीदेन अखैया अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला दोबारी धम्‍बा ङा पावलदेन य्‍हाङला आले तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। 2य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेसे दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 3य्‍हाङदा ल्‍हानान दया लबादेन दुखरी ह्रो लबा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। 4परमेश्‍वरसेन य्‍हाङदा जम्‍मान दुखरी ह्रो लबा मुला। तिग्‍दा भिसम दुखरी परब तबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा ह्रो लखम्‍गै भिसीन थेसे य्‍हाङदा दुखरी ह्रो लबा मुला। 5ख्रीष्‍टसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख य्‍हाङसेनोन ल्‍हानान नाबासे लमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन ल्‍हानान ह्रो लबा मुला। 6ङन्‍से दुख नाजी भिसम थे एनीगदेला लागिरी ह्रोदेन थार्बा याङ्बाला लागिरी हिन्‍ना। ङन्‍से दुखरी ह्रो याङ्जी भिसम एनीगदेसेनोन दुखरी ह्रो याङ्ला। ओच्‍छे ङन्‍से दुख नाखम्‍बा शक्ति याङ्बा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन दुख नाखम्‍बा शक्ति याङ्ला। 7एनीगदेथोरी ङन्‍दा पूरान विश्‍वास मुला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से नाबा ह्रङ्‌बा दुख एनीगदेसेनोन नाबा मुला, ओच्‍छे दुखरी ङन्‍से याङ्बा ह्रङ्‌बान ह्रो एनीगदेसेनोन याङ्बा मुला भिसी ङन्‍दा था मुला। 8ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङन्‍से एशिया अञ्‍चलरी नाबा दुखला बारेरी एनीगदेसेनोन था याङ्‌गै भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुला। थेरी ङन्‍दा नाबारीन आखम्‍बा दुख तजी, थे दुखसे लमा सोला भिबा ङन्‍दा आशनोन आरेबा। 9ङन्‍से मी सिबान तजी भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। चु तबा चा ह्राङसे ह्राङदान भर लगै भिसी आहिन, तर सिबागदेदा सोना लबा परमेश्‍वरथोरी भर लगै भिसी चुह्रङ् तजीम। 10थेह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा दुखग्‍याम ङन्‍दा परमेश्‍वरसेन फेजी, थेसे य्‍हाङदा फेनोन फेला। ओच्‍छे थेसे य्‍हाङदा सदन फेला भिसी ङन्‍से पूरा विश्‍वास लबा मुला। 11चुला लागिरी एनीगदेसे ङन्‍दा ल्‍हानान प्रार्थना लसी पिन्‍गो। एनीगदेसे ङन्‍ना लागिरी प्रार्थना लबासे लमा परमेश्‍वरसे ङन्‍दा मोलम पिन्‍ना, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङन्‍ना लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना। 12चु तामला लागिरी ङनी ताङ्‍बा मुला, जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला ङाच्‍छा जे आहिन, तर एनीगदेला ङाच्‍छाएनोन ङनी परमेश्‍वरसे उन्‍बा सत्‍य ग्‍यामरी सेमहेन्‍सेन भ्रबा मुला भिबा ताम ङन्‍से सेमहेन्‍सेन पाङ्‌खम्‍ला। चुह्रङ्बा बानीबेहोर चा ङन्‍से म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम याङ्बा आहिन, परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम याङ्बा हिन्‍ना। 13एनीगदेसे पढब लखम्‍बादेन घोबारी खम्‍बा तामगदे जे ङन्‍से एनीगदेदा भ्रिबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे पूरान ताम घोखम्‍ला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 14तसैनोन दान्‍दे एनीगदेदा ङन्‍ना बारेरी जजाकर जे था मुला, लिच्‍छा एनीगदेसे ङन्‍ना बारेरी जम्‍मान ताम था याङ्ला। ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू फेप्‍खबा धुइरी एनीगदे ङन्‍ना लागिरी ताङ्म्‍याङ्बा ह्रङ् लसी ङनीएनोन एनीगदेला लागिरी ताङ्म्‍याङ्ला। 15य्‍हाङ जम्‍मान ताङ्म्‍याङ्ला भिबा तामरी ङा ढुक्‍क तबा मुला। ङा माकेडोनियारी निबा धुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुबा, थेह्रङ् लसीन थेग्‍याम दोःसी खमाएनोन एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुबा। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे दोब्‍बर मोलम याङ्‌गै भिबा ङाला सेम मुबा। ओच्‍छे एनीगदेग्‍याम फेसी ङा यहूदिया अञ्‍चलरी निमा एनीगदेसे ङादा ह्रो लला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुबा। 17तर ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी आखम्‍नी। तिग ङाइ तिगै ताम आम्‍हन्‍ना ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइबा भिसी म्‍हन्‍बा? तिग ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइमा ख्रीष्‍टदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् खाइमाम‌ “तला” खाइमाम‌ “आत” भिसी ङाइ पाङ्बा हिन्‍ना? आहिन। 18तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाइएनोन ताम गिकदान खाइमाम‌ “तला” खाइमाम‌ “आत” भिसी खाइमै आपाङ्। 19तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टला बारेरी सिलास, तिमोथीदेन ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा ताम चा खाइमाम‌ “हिन्‍ना” खाइमाम‌ “आहिन” भिबा ताम आहिन्‍मुबा। तर परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम चा सदन “हिन्‍ना” भिबा ताम जे मुला। 20तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लबा जम्‍मान हिन्‍ना भिबा कबुलगदे येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेन पूरा तबा मुला। थेतबासेलमा येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेन परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तगै भिसी य्‍हाङसे थेला मिन किन्‍सी, “आमेन” भिमुला। 21ङन्‍देन एनीगदेदा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी भङ्‍बा स्‍होबादेन य्‍हाङदा धम्‍बा चा परमेश्‍वरसेन हिन्‍ना। 22थेह्रङ् लसी ङालान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा छापएनोन लबा मुला। ओच्‍छे थेसे य्‍हाङदा जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना। तर य्‍हाङसे जम्‍मान स्‍हे आयाङ्देधोनाला लागिरी थेसे ह्राङला आत्‍मा बैनाला रूपरी य्‍हाङला सेमरी थान्‍सी पिन्‍बा मुला। 23ङा कोरिन्‍थ शहररी आखबा चा ङाइ एनीगदेदा बङ्‌सी एनीगदेला सेम स्‍हु थाखगै भिसी हिन्‍ना। चु ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 24एनीगदेसे विश्‍वास लबा तामथोरी ङन्‍से खाइमै अधिकार आल। तर एनीगदे ताङ्‌गै भिसी एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे विश्‍वासरी कोङ्बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\