२ कोरिन्‍थी 10

1एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम चिमा चा सोजो तसी ताम लमुला, ओच्‍छे एनीगदेग्‍याम फेसी निमाहेन्‍से चा बङ्मुला भिसी पाङ्‌मुला। दाहेन्‍से ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा सेमदेन दयाग्‍याम एनीगदेदा ङा पावलला बिन्‍ती मुला। 2जुन म्‍हिगदेसे ङन्‍दा जम्‍बुलिङला आज्‍यबा बानीबेहोर थोबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा मुला, थे म्‍हिगदेदा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा धुइरी ङाइ बङ्‍‌आतोःगै। 3हिन्‍ना, दान्‍दे य्‍हाङ जम्‍बुलिङरी मुला, तसैनोन ख्रीष्‍टदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी य्‍हाङसे लडाइ आल। 4ङन्‍से लडाइरी थोबा हतियारगदे चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थोबा हतियार ह्रङ्‌बा आहिन। तर ङन्‍से थोबा हतियार चा शैतानना शक्तिदेन ङन्‍ना गुङरी मुबा लुसीला तामगदेदा नाश लखम्‍बा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। 5घमण्‍ड लसी परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धिला बिरोध लबा जम्‍मान तामगदेदा ङन्‍से नाश लबा मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हन्‍बा तामगदेदा ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी ङन्‍से तहरी थान्‍बा मुला। 6एनीगदे पूरान कुल्‍बा ताम अन्‍छार भ्रमाहेन्‍से कुल्‍बा ताम अन्‍छार आभ्रबागदे जम्‍मादान सजाय पिन्‍बारी ङनी तयार मुला। 7एनीगदेसे ह्राङसे म्राङ्बा स्‍हेगदेदा जे च्‍यामुला। एनीगदे न्‍हङला खालैसे ङा ख्रीष्‍टला म्‍हि हिन्‍ना भिसी पूरान विश्‍वास लबा मुला भिसम थेसे ङनीएनोन ख्रीष्‍टला म्‍हि हिन्‍ना भिसी घोतोःला। 8ङन्‍से याङ्बा अधिकारला बारेरी ङाइ ल्‍हानान घमण्‍ड लसी पाङ्बा मुसैनोन ङा पेःआतोः। तिग्‍दा भिसम चु अधिकार एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबाला लागिरी आहिन, तर एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन प्रभुसे पिन्‍बा हिन्‍ना। 9ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चिठीगदे एनीगदेदा लोङ्‌ना लबाला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना भिसी थाम्‍हन्‍गो। 10तिग्‍दा भिसम कोइ कोइसे “पावलसे चिठीगदे भ्रिबा धुइरी चा ङन्‍दा बङ्‌सी भ्रिमुला। तर य्‍हाङदेन छ्‌याम ह्रुप तबा धुइरी चा कमजोर तमुला, ओच्‍छे थेसे पाङ्‌मा तिगै गे आखेल्‍बा तमुला” भिसी पाङ्‌मुला। 11थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍से चिठीरी जुन ताम भ्रिबा मुला, थेनोन अन्‍छार एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तमाएनोन लला भिबा ताम घोतोःला। 12कोइ कोइ म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन म्‍हि भिसी म्‍हन्‍मुला, थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ङनी ह्राङसे ह्राङदान दाँजब लसी च्‍याबा सेम आरे। तर थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी दाँजब लसी च्‍याजी भिसम थेनीगदे तिगै आघोबा मूर्ख म्‍हि दोला। 13तर परमेश्‍वरसे पिन्‍बा अधिकारला बारेरी जे ङन्‍से घ्रेन दोसी ताम पाङ्ला। परमेश्‍वरसे पिन्‍बा गेला बारेरी भन्‍दा अर्गु खजिबै तामला बारेरी ङन्‍से घ्रेन दोसी ताम आल। थेह्रङ् लसी घ्रेन दोसी लबा गे एनीगदे मुबा ग्‍लारीनोन धोखबा मुला। 14एनीगदे मुबा ग्‍लारी खनोन आखबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी ङन्‍से मुबा आरेबा तामगदेरी ताङ्सी भ्रबा आरे। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हि ङनीन हिन्‍ना। 15स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा गेदा ङन्‍से लबा हिन्‍ना भिसी ताङ्सी आभ्र, तर ङनी ह्राङसेन लबा गेरी जे ताङ्ला। एनीगदेला विश्‍वास ल्‍हेबान निमा एनीगदेला गुङरी ङन्‍से लबा गे झन बढब तबान निला भिबा ङन्‍दा आश मुला। 16चुह्रङ् लसी ङन्‍से लबा गे एनीगदेला गुङरी बढब तबान निजी भिसम ङन्‍से एनीगदेग्‍याम अर्गु य्‍हुल्‍सारीनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खम्‍ला। थेह्रङ् तजी भिसम ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ङाच्‍छान गे लबा ग्‍लारी निबा सेम आल। तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा गेदा ङन्‍से लबा हिन्‍ना भिसी ताङ्सी भ्रबा सेम आरे। 17तर बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिदा ताङ्‍बा सेम मुला थे म्‍हि प्रभुला बारेरी ताङ्‌गै।” 18तिग्‍दा भिसम खालैसे ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिदेमा थे ज्‍यबा म्‍हि आत। तर जुन म्‍हिदा प्रभुसे ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङ्ला, थेनोन ज्‍यबा म्‍हि तला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\