२ कोरिन्‍थी 11

1ङाइ मूर्ख ताम लसैनोन एनीगदेसे नाला भिबा ङाइ आश लबा मुला। एनीगदेसे ङादा नासी पिन्‍गो या। 2परमेश्‍वरसे एनीगदेदा लबा ह्रङ्‌बान वास्‍ता ङाइएनोन लबा मुला। तिग्‍दा भिसम आबासे झामेदा म्‍हाछारला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी कबुल लबा ह्रङ् लसी ङाइ एनीगदेदाएनोन चोखो म्रिङकोलादा ह्रङ् लसी ख्रीष्‍टला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍बा सेम लसी कबुल लबा मुला। 3तर शैतानसे पुख्रीला रुप किन्‍सी हव्वादा फसब लबा ह्रङ् लसी खालैसे एनीगदेला ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा चोखो सेम न्‍होङ्ना लला वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। 4तिग्‍दा भिसम चुदे खालै म्‍हि खसी एनीगदेदा ङन्‍से पाङ्बा येशूला बारेरी भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो येशूला बारेरी पाङ्जी भिसम एनीगदेसे सेम लसी ङ्‌यान्‍बा चीम। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाच्‍छा पाङ्बा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला बारेरी भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो आत्‍मादेन समाचारला बारेरी पाङ्जी भिसम थे ताम एनीगदेसे तुरुन्‍तन विश्‍वास लबा चीम। 5थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदे भन्‍दा ङा तिगै तामरी जजा मुला भिसी म्‍हन्‍बा आरे। 6ङा ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌बारी आसेबा म्‍हि तसैनोन ङादेन छ्‌याम ज्ञान बुद्धि चा मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍से ङाच्‍छान एनीगदेदा ज्‍यना लसी घोना लसी उन्‍बा मुला। 7एनीगदेदा घ्रेन स्‍होबाला लागिरी ङा जजा दोसी एनीगदेग्‍याम तिगै आकिन्‍ना परमेश्‍वरला समाचार थेःना लमा तिग ङाइ पाप लबा हिन्‍ना? 8ङाइ एनीगदेदा ह्रो लबाला लागिरी अर्गु मण्‍डलीगदेग्‍याम टाङगा किन्‍मा अर्गु मण्‍डलीगदेदा ङाइ ठगब लबा ह्रङ्‌बान तजी। 9एनीगदेदेन छ्‌याम चिमा ङादा खाँचो तबा धुइरी ङाइ एनीगदेदा दुख आपिन्‍नी। ङादा खाँचो तबा धुइरी जम्‍मान स्‍हेगदे माकेडोनियाग्‍यामसेन आलेगदेसे भसी पिन्‍मुबा। दान्‍देनोन एनीगदेदा दुख पिन्‍बा सेम आरे। चु तामला लागिरी ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छाएनोन दुख आपिन्‍नी, दाहेन्‍सेनोन ङाइ एनीगदेदा दुख आपिन। 10अखैया अञ्‍चलरी ङाइ ताङ्सी पाङ्बा चु तामदा थापाङ्‍गो भिसी खालैसेन पाङ्‌बारी आखम। तिग्‍दा भिसम ङाला सेमरी ख्रीष्‍टला सत्‍य बचन मुला। 11ङाइ तिग्‍दा चुह्रङ् लबा हिन्‍ना? तिग ङाइ एनीगदेदा माया आलबासे लमा हिन्‍ना? ङाइ एनीगदेदा माया लमुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 12तर ङन्‍से लबा ह्रङ्‌बान गे लबा मुला भिसी ताङ्बारी म्‍हाइबा थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदेदा ताङ्सी भ्रबा मौका आपिन्‍बाला लागिरी ङाइ दान्‍दे जुन गे लबान मुला थे गे सदन लला। 13तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदे ख्रीष्‍टला मुल चेला दोबा स्‍होसी स्‍य्‍हान्‍दोदा छल लसी भ्रबा फट्टा चेलागदे हिन्‍ना। 14चु तिगै उदेक म्‍हन्‍तोःबा ताम आहिन। तिग्‍दा भिसम शैतानसेनोन म्‍हिदा फसब लबाला लागिरी य्‍हाल य्‍हाल्‍बा स्‍वर्गदूत ह्रङ्‌बान दोसी खमुला। 15थेतबासेलमा शैतानना नोकरगदेएनोन परमेश्‍वरदा सेम निबागदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी भिदेमा तिगै उदेक म्‍हन्‍तोःबा ताम आरे। परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी थेनीगदेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेला सजाय नातोःला। 16ङाइ दोःसीनोन पाङ्ला, ङादा खालैसेन मूर्ख थाम्‍हन्‍गो। चुदे एनीगदेसे ङादा मूर्ख म्‍हन्‍बा मुसम मूर्खन म्‍हन्‍सी ङाइ पाङ्‌मा विश्‍वास लउ। जमाहेन्‍से ङाइएनोन तिगै तामरी जजाकर भिसै ताङ्म्‍याङ्ला। 17हिन्‍ना, ताङ्‍बा तामला बारेरी ङाइ मूर्खसे ह्रङ् लसीन ताम लबान मुला। चु ताम चा ङादा प्रभुसे कुल्‍बासे लमा पाङ्बा आहिन। 18ल्‍हानान म्‍हिगदे जम्‍बुलिङला तामगदेथोरी ताङ्बासे लमा ङाइएनोन ताङ्ला। 19एनीगदे मी ल्‍हानान ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि दोजीम। ओच्‍छे मूर्ख म्‍हिगदेसे पाङ्‌माएनोन ताङ्सी ताङ्सी नाबा चीम। 20चुदे खालै म्‍हिसे एनीगदेदा नोकर स्‍होसैनोन, ठगब लसैनोन, ब्‍यन्‍सैनोन, एनीगदेदा धाक उन्‍सैनोन ओच्‍छे ग्रम्‍बारीन तोसैनोन एनीगदेसे थे जम्‍मान नाबा चीम। 21एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा ह्रङ्‌बान ङन्‍से लआखम्‍नी भिसी ङा पेःतोःबा हिन्‍ना? आहिन। तर खालै म्‍हि तिगै तामरी ताङ्‍बा मुसम ङाइएनोन थे तामरी ताङ्ला। हिन्‍ना, ङाइ मूर्ख म्‍हिसे ह्रङ् लसीन ताम लबान मुला। 22तिग थेनीगदे हिब्रू हिन्‍ना? ङाएनोन हिब्रू हिन्‍ना। तिग थेनीगदे इस्राएली हिन्‍ना? ङाएनोन इस्राएली हिन्‍ना। तिग थेनीगदे अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना? ङाएनोन अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना। 23तिग थेनीगदे ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना? म्‍योबा म्‍हिसे ह्रङ् लसीन ङाइ चु तामगदे पाङ्‌बान मुला। थेनीगदे भन्‍दा मी ङा झन ज्‍यना लसी ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना। थेनीगदेसे भन्‍दा ङाइ ल्‍हानान दुख लसी गे लजी। ओच्‍छे थेनीगदे भन्‍दा ङा ल्‍हानान रेम झ्‍याल्‍खानरी परब तजी। थेनीगदेदा भन्‍दा ङादा कोर्रासेनोन ल्‍हानान तोजी। ओच्‍छे गाते रेम मी ङा सिला ह्रङ्नोन तजी। 24ङादा यहूदीगदेसे ङारेमधोना चुङ्सी तोजी। थेनीगदेसे ङादा ङारेम ङारेमधोनान बोगल गिकसे च्‍युक कुरेमधोना कोर्रासे तोजी। 25सोमरेमधोना ङादा कडीसे तोजी। तिरेम युङबासेनोन तोजी। सोमरेमधोना ङा क्रेःबा पानी जहाजएनोन न्‍होङ्जी। ओच्‍छे धिन गिक म्‍हुन गिक ङा समुन्‍द्ररीन चिजी। 26ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लसी भ्रमा ङा स्‍योङरी परब तसी, ओच्‍छे य्‍होगदेग्‍याम, ह्राङलान म्‍हि यहूदीगदेग्‍याम, अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेग्‍याम, शहररीनोन, तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार निमाएनोन, समुन्‍द्रग्‍याम भ्रमाएनोन, लुसीला ताम पाङ्सी भ्रबा आलेगदेग्‍याम दुख नातोःजी। 27ङा गाते रेम मी म्‍हेर्बारी आम्‍याङ्नी तसैनोन आब्‍लेना दुख लसी गे लजी, गाते रेम चबा थुङ्बा आयाङ्ना फोइथाननोन चितोःजी ओच्‍छे क्‍वान आरेबासे लमा खङ्‍बा नासीनोन चितोःजी। 28ओते जे आहिन, मण्‍डलीगदेला बारेरीनोन ङादा धिन धिननोन सुर्दा तमुबा। 29खालै म्‍हि विश्‍वासरी कमजोर तबा म्राङ्जी भिसम ङाएनोन कमजोर तबा ह्रङ्नोन छोर्मुला, ओच्‍छे खालै म्‍हि पापरी फसब तबा म्राङ्जी भिसम ङादा सेमरी ल्‍हानान दुख तमुला। 30चुदे ङा ताङ्‌नोन तोःजी भिसम ङाला कमजोर तामगदे उन्‍मा ताङ्ला। 31ङाइ पाङ्बा तामगदे लुसीला ताम आहिन भिबा प्रभु येशूला आबा य्‍हाङला परमेश्‍वरदान था मुला। थेदा य्‍हाङसे सदन जयजयकार लतोःला। 32दमस्‍कस भिबा शहररी मुबा धुइरी अरितस भिबा ग्‍लेला हाकिमसे ङादा चुङ्बाला लागिरी ग्‍ला ग्‍लारी सिपाहीगदे थान्‍मुबा। 33तर ङादा सदुनरी झाङ्‌सी पर्खालला झ्‍यालग्‍याम मार पुइबासे लमा ङा थे ग्‍लेला यारी परब आतनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\