२ कोरिन्‍थी 12

1तिगै फाइदा आरेसैनोन ङा ताङ्ला। ओच्‍छे ङादा प्रभुसे उन्‍बा तामदेन ङाइ म्राङ्बा म्‍हाङला बारेरी एनीगदेदा पाङ्ला। 2च्‍युक ब्‍लि दिङ ङाच्‍छाला ताम हिन्‍ना, ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि गिकदा स्‍वर्गला जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ग्‍लाधोनान भोर्जी। थे म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा मुला, तर थेदा ल्‍हुइरी साँच्‍चिन भोर्बा हिन्‍ना कि आहिन थे ताम ङादा था आरे, परमेश्‍वरदान था मुला। 3ङाइ दोःसी पाङ्ला, स्‍वर्गधोनान भोर्बा थे म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा मुला। तर ल्‍हुइरीन भोर्बा हिन्‍ना कि आहिन, थे ताम ङादा था आरे, परमेश्‍वरदान था मुला। 4थेदा स्‍वर्गरी थीसी भोर्जी, थेरी थेसे म्‍हिसे पाङ्‌आखम्‍बा घ्रेन घ्रेन ताम थेःजी, थेह्रङ्बा ताम म्‍हिदा पाङ्‌आपुङ्‌मुला। 5थेह्रङ्बा म्‍हिला बारेरी ङा ताङ्ला, ङा ह्राङलान बारेरी चा आताङ्‍। तर ङा चा ङाला कमजोर ताम उन्‍बा धुइरी जे ताङ्ला। 6ङाइ ताङ्‌सीन भ्रबा सेम लसैनोन ङा मूर्ख म्‍हि चा आदो। तिग्‍दा भिसम ङाइ सत्‍य ताम पाङ्बा मुला। ङाइ लबा गे म्राङ्बादेन ङाला बारेरी थेःबा भन्‍दा ल्‍हाना घ्रेन म्‍हि भिसी खालैसेन थाम्‍हन्‍गै भिबा ङाला सेम मुला। 7ङाइ प्रभुसे उन्‍बा म्‍हाङ म्राङ्जी भिसी घ्रेन दोसी थाभ्रगै भिसी ङाला ल्‍हुइरी पुजुसे भ्‍लोबा ह्रङ्‌बान स्‍हेर पिन्‍जी। थेसे शैतानना दूतसे ह्रङ् लसी ङादा धुइ धुइरी ताङ्सी थाभ्रगै भिसी दुख पिन्‍मुला। 8“ङादा चु दुखग्‍याम फेसी पिन्‍गो” भिसी ङाइ प्रभुदा सोमरेमधोना बिन्‍ती लजी। 9तर प्रभुसे ङादा “ङाइ एदा ल्‍हानान दयामाया लबा मुला, ए कमजोर मुबा धुइरी ङाला शक्ति एग्‍याम उन्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। थेतबासेलमा ङा कमजोर मुबा धुइरी ङा झन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टला शक्ति ङाग्‍याम उन्‍बा मुला। 10थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला लागिरी कमजोर तसैनोन, ङादा बेइज्‍जत लसैनोन, बिरोध लसैनोन, स्‍य्‍हान्‍दोसे दुख पिन्‍सैनोन, ओच्‍छे आपत विपत तसैनोन ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम कमजोर तबा धुइरी ङा झन भङ्‍बा तला। 11ङा मूर्ख ह्रङ्‌बा दोबा मुला, ङादा मूर्ख ह्रङ्‌बान स्‍होबा चा एनीगदेन हिन्‍ना। एनीगदेसे ङाला बारेरी ज्‍यबा ताम लतोःमुबा। पाङ्‌नोन तोःमा ङा तिगैनोन आहिन, तर थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदे भन्‍दा ङा जजा आहिन। 12ङाइ एनीगदेला गुङरी जम्‍मान दुख नाबान शक्तिशाली चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी ङा पक्‍कान मुल चेला हिन्‍ना भिसी एनीगदेदा उन्‍बा मुला। 13खजिबा तामला बारेरी एनीगदे अर्गु मण्‍डलीगदे भन्‍दा जजा तजी? चु ताम जे हिन्‍ना, ङाइ अर्गु मण्‍डलीगदेरी लबा गे गिक चा एनीगदेला लागिरी आलनी। थे गे चा तिग हिन्‍ना भिसम ङाइ एनीगदेग्‍याम टाङगा आकिन्‍नी। चु ङाला गल्‍ती हिन्‍ना, चुला लागिरी ङादा माफ लउ। 14ङा दोःसीनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइबा मुला। दान्‍दे खमा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा सोमरेम तला। तर एनीगदेसे ङाला लागिरी तिगै खर्च लआतोः। ङाइ एनीगदेला सम्‍पत्ति म्‍हाइबा आहिन, ङाइ मी एनीगदेदा चा म्‍हाइबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम आबा आमासे कोलागदेग्‍याम आकिन, तर आबा आमासे चा कोलागदेला लागिरी सोसी थान्‍ना। 15ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ङाइ एनीगदेदा ताङ्सी ताङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी ङा सिबारीनोन तयार मुला। ङाइ एनीगदेदा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लबा मुला भिसम तिग्‍दा एनीगदेसे चा ङादा जजाकर जे माया लबा? 16एनीगदेसे ङाला लागिरी तिगै खर्च लआतोःनी, चु ताम एनीगदेदान था मुला। तर ङा बाठो तसी ङाइ एनीगदेदा फसब लजी भिसी खालैसे पाङ्‌मुला। 17तिग ङाइ पुइखबा म्‍हिगदेग्‍याम एनीगदेदा फसब लसी ङाइ तिगै स्‍हे किन्‍बा मुला? 18ङाइ तीतसदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी निउ भिसी पुइखजी, ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो आलेदाएनोन पुइखबा मुबा। तीतससेनोन एनीगदेग्‍याम तिगै स्‍हे आकिन्‍नी। थेदेन ङा सेम गिक तसी गे गिकनोन लबा मुला। 19चु जम्‍मान ताम ङन्‍से ह्राङदान जोगब लबाला लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍मुला तला। चु जम्‍मान ताम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी ङन्‍से पाङ्‌बान मुला। ङन्‍ना सेम निबा ह्रोगदे, ङन्‍से चु जम्‍मान गे लबा चा एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन हिन्‍ना। 20तिग्‍दा भिसम ङा थेरी खबा धुइरी ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदेदा आस्‍याप, ओच्‍छे एनीगदेसेनोन ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङादा आस्‍याप वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा लबा, डाह लबा, बोमो लबा, ह्राङला जे फाइदा च्‍याबा, स्‍य्‍हान्‍दोदा बङ्बा, म्‍हिला तामगन लबा, ह्राङसे ह्राङदान ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी म्‍हन्‍बागदे ओच्‍छे अलमल तना लबा म्‍हिगदे स्‍याप्‍ला वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। 21ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी दोःसी खमा ङादा ङाला परमेश्‍वरसे एनीगदेला ङाच्‍छा जजा स्‍होला भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। ओच्‍छे ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी सुर्दा लतोःला। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा नइबा गे लबादेन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा ओच्‍छे सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी पाप लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा आरे तला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\