२ कोरिन्‍थी 2

1थेतबासेलमा एनीगदेदा सुर्दा थातगै भिसी ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी आखबा पक्‍का लजी। 2ङादा ताङ्ना लबा चा एनीगदेन हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेला सेम स्‍हु खना लजी भिसम ङादा खाल्‍से ताङ्ना लबा? 3थेतबासेलमा ङा खमा ताङ्ना लबा म्‍हिगदेग्‍याम ङादा सुर्दा थातगै भिसीन ङाइ थे चिठी भ्रिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङा ताङ्‍बा धुइरी एनीगदेएनोन ताङ्ला भिबा ङादा पक्‍का विश्‍वास मुला। 4ङादा सेमरी सुर्दा तबा मुबा ओच्‍छे सेम ल्‍हानान स्‍हु खसी क्राबान थे चिठी भ्रिबा मुबा। ङाइ थे चिठी एनीगदेदा दुख तना लबारी भ्रिबा आहिन, तर ङाइ एनीगदेदा गाते माया लबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी भ्रिबा मुबा। 5खालै म्‍हिसे दुख पिन्‍बा मुसम थेसे एनीगदे जम्‍मादान भन्‍दा ङादा ल्‍हाना दुख पिन्‍बा हिन्‍ना। पाङ्‌नोन तोःमा थे ताम जस्‍तोन मुसैनोन दाहेन्‍से ङादा थे भन्‍दा ल्‍हाना पाङ्बा सेम आरे। 6थेह्रङ्बा म्‍हिदा एनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदे ढिक्‍सी पिन्‍बा सजायसे छ्‌योबा मुला। 7थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदेसे थेदा माफ लतोःला, ओच्‍छे थेदा ह्रो लतोःला। आहिन्‍सम सेमरी ल्‍हानान दुख तसी थेदा झन सुर्दा तला। 8थेतबासेलमा एनीगदेसे थे म्‍हिदा अझ सेमहेन्‍सेन माया लउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 9एनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍बा चीम कि आङ्‌यान्‍बा चीम भिसी च्‍याबाला लागिरीन ङाइ एनीगदेदा थे चिठी भ्रिबा मुबा। 10एनीगदेसे जुन म्‍हिदा माफ लबा मुला ङाइएनोन थेदा माफ लला। चुदे ङाइ तिगै तामरी खालैदा माफ लबा मुसम एनीगदेलान लागिरी ङाइ ख्रीष्‍टला ङाच्‍छापट्टि थेदा माफ लबा मुला। 11शैतानसे य्‍हाङदा फसब लआम्‍याङ्‍गै भिसीन ङाइ थेह्रङ् लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम शैतानना जम्‍मान जुक्तिगदे य्‍हाङदा था मुला। 12ङा त्रोआस भिबा शहररी ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खमा प्रभुसे ङादा थेला गे लबा मौका पिन्‍जी। 13तर ङाइ थेरी य्‍हाङला आले तीतसदा आस्‍याप्‍मा ङाला सेमरी शान्‍ति आरेबा। थेतबासेलमा ङा थेनीगदेग्‍याम फेसी माकेडोनिया भिबा अञ्‍चलरीक्‍यार निजी। 14तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै, तिग्‍दा भिसम थेसे य्‍हाङदा सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम ढाबा ग्‍यामरी थोला। ओच्‍छे ङनीग्‍यामसेन थेसे ज्‍यबा बास्‍ना खबा ह्रङ्‌बा ख्रीष्‍टला ज्ञान बुद्धिला तामगदे जम्‍मान ग्‍लारी धोना लला। 15तिग्‍दा भिसम थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेदेन नाश तसी निबा म्‍हिगदेला गुङरीनोन ङनी परमेश्‍वरला लागिरी ख्रीष्‍टग्‍याम ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूप हिन्‍ना। 16नाश तसी निबा म्‍हिगदेला लागिरी चा य्‍हाङ कालला थाङ हिन्‍ना, ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेला लागिरी चा सोना लबा बास्‍ना हिन्‍ना। चुह्रङ्बा गे लखम्‍बा म्‍हि खाल मुला? 17तिग्‍दा भिसम ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला बचन व्‍यापार लबा आरे। तर ङन्‍दा परमेश्‍वरसेन पुइखबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ओन्‍छाङरी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी ङन्‍से ज्‍यबा सेमसे पाङ्ला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\