२ कोरिन्‍थी 3

1तिग दोःसी ङन्‍से ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना? आहिन। तिग स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ङादा मान लउ भिसी एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे चिठी भ्रितोःला? भ्रिआतोः। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन ङादा मान लउ भिसी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा चिठी भ्रिआतोः। 2जम्‍मान म्‍हिगदेसे घोबादेन पढब लखम्‍बा ङन्‍ना सेमरी भ्रिबा चिठी एनीगदेन हिन्‍ना। 3एनीगदे ख्रीष्‍टसे भ्रिबा चिठी हिन्‍ना, ओच्‍छे चिठी सबा चा ङनी हिन्‍ना। चु चिठी मसीसे भ्रिबा आहिन, तर छोन्‍बो परमेश्‍वरला आत्‍मासे भ्रिबा हिन्‍ना। ओच्‍छे चु युङबाला पाटीरी भ्रिबा चिठी आहिन, तर य्‍हाङला सेमला पाटीरी भ्रिबा हिन्‍ना। 4परमेश्‍वरला ओन्‍छाङरी ङनी ख्रीष्‍टग्‍याम ढुक्‍क तबा मुला। 5खजिबै ताम ङनी ह्राङसेन लबारी खम्‍ला भिसी आपाङ्, तर जम्‍मान ताम परमेश्‍वरग्‍याम लबारी खम्‍ला। 6परमेश्‍वरसे छार कबुल लबा मुला ओच्‍छे ङन्‍दा थे कबुल अन्‍छार गे लखम्‍बा म्‍हि स्‍होबा मुला। चु कबुल परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा कबुल हिन्‍ना, भ्रिबा ठिमसे लबा कबुल आहिन। भ्रिबा ठिमसे सिना लमुला, तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे सोना लमुला। 7ठिम युङबाला पाटीरी ठ्वाइसी भ्रिसी पिन्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्ति खजी। थे य्‍हाल मोशाला लीरी परब तजी, लिच्‍छा थे य्‍हाल म्‍हाबान निजी। तसैनोन थे य्‍हालसे लमा इस्राएलीगदेसे मोशाला लीरी च्‍याबारी आखम्‍नी। सिना लबा ठिम याङ्बा धुइरी मी थेह्रङ्बा य्‍हाल तजी भिसम 8परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा गेग्‍याम झन गाते य्‍हाल य्‍हाल तला। 9तिग्‍दा भिसम म्‍हिला दोष उन्‍बा गे मी थेह्रङ्बा य्‍हाल तजी भिसम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा गे झन ल्‍हानान य्‍हाल तला। 10पाङ्‌नोन तोःमा छार ग्‍यामला य्‍हाल चा थे ङाच्‍छाला य्‍हाल भन्‍दा झन उदेकला य्‍हाल मुबासे लमा थे ङाच्‍छाला य्‍हाल म्‍हासी निजी। 11छिन्‍नङला लागिरी खबा स्‍हे मी य्‍हालरी खजी भिसम सदनना लागिरी खबा स्‍हे मी झन ल्‍हानान य्‍हाल य्‍हाल तला। 12ङन्‍से थेह्रङ्बा आश लबासे लमान ङन्‍से ल्‍हानान आँट याङ्बा मुला। 13य्‍हाङ मी मोशा ह्रङ्‌बा आहिन, थेसे थे म्‍हासी निबा य्‍हाल इस्राएलीगदेसे थाम्राङ्‍गै भिसी ह्राङला ली घप्‍मुबा। 14तर थेनीगदेला सेम कोङ्बा मुबा, तिग्‍दा भिसम दान्‍देधोनाएनोन थेनीगदेसे थे ङाच्‍छाला कबुल पढब लबा धुइरी ह्राङला सेम घप्‍मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे सत्‍य ताम घोबारी आखम। थे घप्‍बा स्‍हे चा ख्रीष्‍टसे जे तेःखम्‍ला। 15दान्‍देधोनाएनोन मोशाला ठिम पढब लबा धुइरी थे घप्‍बा स्‍हेसे ह्राङला सेम घप्‍बासे लमा थेनीगदेसे आघोमुला। 16तर म्‍हि प्रभुपट्टि दोःमैछ्‌याम थे घप्‍बा स्‍हे थेग्‍याम तेःला। 17तिग्‍दा भिसम प्रभु आत्‍मा हिन्‍ना। थेतबासेलमा जुन म्‍हिदेन छ्‌याम प्रभुला आत्‍मा मुला थे म्‍हि खालैला तहरी आत। 18य्‍हाङ जम्‍मासेन ली आघप्‍ना प्रभुला य्‍हालदेन शक्ति उन्‍बा मुला। प्रभु आत्‍मा हिन्‍ना, ओच्‍छे थेग्‍याम खबा थेनोन य्‍हालसे य्‍हाङदा थे ह्रङ्‌बान स्‍होबान झन ल्‍हानान य्‍हालरी भोर्बान मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\