२ कोरिन्‍थी 4

1परमेश्‍वरसे ह्राङसेन दया लसी ङन्‍दा चु गे पिन्‍बासे लमा ङन्‍से सुर्दा लआतोः। 2ङन्‍से लतोःबा जम्‍मान पेःबा खबा गेगदे ख्‍लासी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा जाल लसी फसब लबा ताम लबा आरे। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा धुइरी बचनरी मुबा तिगै ताम पोबा आरे। बरु ङन्‍से परमेश्‍वरला सत्‍य बचन म्‍हिगदेदा घोना लबान ङनी खाल हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ङनी खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। 3चुदे ङन्‍से थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार घप्‍बा मुसम थे नाश तसी निबा म्‍हिगदेला लागिरी जे घप्‍बा मुला। 4चु जम्‍बुलिङरी शासन लबा ल लुसे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला सेम घप्‍सी पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला घ्रेन मानना बारेरी उन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचारला य्‍हालदेन शक्ति थेनीगदेसे म्राङ्बा आरे। ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला रुप हिन्‍ना। 5ङन्‍से ह्राङलान बारेरी थेःना लबा आहिन, तर येशू ख्रीष्‍टनोन प्रभु हिन्‍ना भिसी थेःना लबा मुला। ओच्‍छे येशूला लागिरी ङनी एनीगदेला नोकर हिन्‍ना भिसी थेःना लबा मुला। 6“धोपधोपरी य्‍हाल तउ” भिसी सुङ्बा परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टला स्‍य्‍हालग्‍याम तबा य्‍हाल परमेश्‍वरला घ्रेन मानना ज्ञान बुद्धिदा घोबारी खम्‍गै भिसी ङन्‍ना सेमरी थेसे य्‍हाल तना लजी। 7दाहेन्‍से ङन्‍ना सेमरी चु य्‍हाल मुला, तर ङनी ह्राङनोन चा साप्राला ताङ ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङन्‍देन छ्‌याम मुबा चु शक्ति ङनी ह्राङलान आहिन, तर परमेश्‍वरग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना भिबा ताम प्रस्‍टन था तला। 8ङन्‍से सदन ह्रङ्‌बा दुख याङ्बा मुला, तसैनोन ङन्‍ना सेम सिबा आरे। ओच्‍छे ङनी तिग लबा भिसी अलमल तबा मुला, तसैनोन ङन्‍ना सोबा आश म्‍हाबा आरे। 9ङन्‍से ल्‍हानान दुख याङ्बा मुला, तसैनोन परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ख्‍लाबा आरे। ङन्‍दा म्‍हिगदेसे ल्‍हानान तोबा मुला, तसैनोन ङनी नाश तसी निबा आरे। 10ङन्‍ना चु ल्‍हुइग्‍याम येशूला ह्रङ्‌बा जुनी म्राङ्‌खम्‍गै भिसी थेसे सिबा धुइरी नाबा ह्रङ्‌बान दुख ङन्‍सेनोन सदन नाबा मुला। 11तिग्‍दा भिसम दान्‍दे ङनी सोतेधोना ङन्‍ना ल्‍हुइग्‍याम येशूला जुनी म्राङ्‍गै भिसी ङनी सदन येशूला लागिरी सिबारीनोन तयार मुला। 12थेह्रङ् लसीन ङनी सितोःसैनोन ङन्‍से एनीगदेला गुङरी ख्रीष्‍टला गे लबान मुला, तर चुग्‍याम एनीगदे सोबा मुला। 13“ङाइ विश्‍वास लबासे लमा ङाइ पाङ्बा मुला” भिसी बचनरी भ्रिबा म्‍हिदेन छ्‌याम विश्‍वास लबा आत्‍मा मुबा ह्रङ्नोन ङन्‍देन छ्‌यामएनोन विश्‍वास लबा आत्‍मा मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से विश्‍वास लला ओच्‍छे पाङ्ला। 14ङन्‍दा था मुला, प्रभु येशूदा सिबाग्‍याम सोना लबा परमेश्‍वरसे ङन्‍दाएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन सोना लला, ओच्‍छे परमेश्‍वरसेन ङन्‍दा एनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङ मुबा ग्‍लारी भोर्ला। 15चु जम्‍मान ताम एनीगदेला लागिरीन तबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जति ल्‍हानान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला दयामाया याङ्ला ओतेन म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा गे बढब तबान निखम्‍गै। 16थेतबासेलमा ङन्‍दा तिगै सुर्दा आरे। ङन्‍ना चु ल्‍हुइ कमजोर तसी निसैनोन ङन्‍ना आत्‍मा चा धिन धिननोन छार दोबान निला। 17ङन्‍से दान्‍दे तिगै धिनना लागिरी नाबा जजाबा दुखग्‍यामसेन ङन्‍ना लागिरी जुकजुकधोना चिबा य्‍हालदेन शक्ति याङ्ला। चु दुखगदे भन्‍दा चु य्‍हालदेन शक्ति चा ल्‍हानान घ्रेन मुला। 18ङन्‍से म्राङ्बा स्‍हेगदेदा आहिन, तर आम्राङ्बा स्‍हेगदेदा च्‍याबा मुला। तिग्‍दा भिसम म्राङ्बा स्‍हेगदे मी छिन्‍नङला लागिरी जे तला, तर आम्राङ्बा स्‍हेगदे मी जुकजुकधोनान चिला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\