२ कोरिन्‍थी 5

1तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला चु स्‍या काला ल्‍हुइ फुप्‍सी निबा दिम ह्रङ्‌बान मुला। तसैनोन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा स्‍वर्गरी जुकजुकधोना चिबा ल्‍हुइ पिन्‍ना। चु ल्‍हुइ चा म्‍हिला यासे स्‍होबा फुप्‍सी निबा दिम ह्रङ्‌बा आहिन, तर परमेश्‍वरसे स्‍होबा हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 2भिनोन तोःमा चुरी य्‍हाङ ल्‍हुइरी ल्‍हानान ब्‍लप्‍सी चिबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा ल्‍हुइ किन्‍बारी य्‍हाङसे ल्‍हानान सेम लबा मुला। 3तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हुइ किन्‍माहेन्‍से स्‍वर्गरी य्‍हाङला आत्‍मा थे ल्‍हुइदेन छ्‌यामनोन तला। 4य्‍हाङदा चु जम्‍बुलिङरी सोतेधोना दुख मी तनोन तला। चु भिबा चा य्‍हाङ सिबारीदेन य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा चु ल्‍हुइ ख्‍लाबारी म्‍हाइबा चा आहिन। बरु य्‍हाङला चु सिबा ल्‍हुइ पोबाला लागिरी य्‍हाङसे सदन सोबा छार ल्‍हुइ किन्‍बारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। 5दाहेन्‍से चुनोन छार ल्‍हुइला लागिरी य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङदा थेसे ह्राङला आत्‍मा बैना पिन्‍सी पक्‍का लबा मुला। 6ङनी चु सिसी निबा ल्‍हुइरी मुतेधोना प्रभुग्‍याम थारेङ मुसैनोन छार ल्‍हुइ याङ्ला भिबा तामरी सदन ढुक्‍क मुला। 7थेतबासेलमा ङनी विश्‍वासग्‍याम भ्रबा मुला, ङन्‍ना मीसे म्राङ्बा ताम अन्‍छार आहिन। 8चु सिसी निबा ल्‍हुइरी चिबा भन्‍दा मी परमेश्‍वरला दिमरी प्रभुदेन छ्‌यामनोन चिला भिबा तामरी ङनी पूरान ढुक्‍क मुला। 9थेतबासेलमा ङनी चुरी मुसैनोन, प्रभुदेन छ्‌याम मुसैनोन ङन्‍ना सेम चा प्रभुदा ताङ्ना लबा जे हिन्‍ना। 10तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङ जम्‍मान ख्रीष्‍टला ङाच्‍छा राप्‍तोःला। थे धुइरी य्‍हाङसे ल्‍हुइरी मुबा धुइरी ज्‍यबा आज्‍यबा खाह्रङ्बा गे लबा मुला, थे अन्‍छार य्‍हाङदा ख्रीष्‍टसे निसाफ लला। 11परमेश्‍वरदेन छ्‌याम लोङ्‌बा भिबा तिग हिन्‍ना, थे ताम था याङ्सी ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोगदेदाएनोन थे अन्‍छार भ्रपुङ्मुला। परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ज्‍यना लसी ङोसेबा मुला। ओच्‍छे ङनी खाह्रङ्बा मुला भिबा ताम एनीगदेसेनोन था याङ्सी जिन्‍बा मुला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 12एनीगदेसे ङन्‍दा मान लगै भिसी ङन्‍से दोःसी चु ताम पाङ्बा आहिन। तर सेमला तामदा वास्‍ता आलना मीसे म्राङ्बा तामरी घमण्‍ड लबा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ज्‍यना लसी जोहाब पिन्‍खम्‍गै, ओच्‍छे ङन्‍ना बारेरी था याङ्सी एनीगदे ताङ्‍खम्‍गै भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। 13चुदे ङन्‍ना सेम ग्‍लारी आरे भिसम थे परमेश्‍वरला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे चुदे ङन्‍ना सेम ग्‍लारी मुला भिसम थे एनीगदेला लागिरी हिन्‍ना। 14ङनी ख्रीष्‍टला मायाला तहरी मुला, तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ जम्‍मालान लागिरी ख्रीष्‍ट सिबा मुला। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला भिबा ताम ङन्‍दा पक्‍का विश्‍वास मुला। 15ख्रीष्‍ट जम्‍मान म्‍हिला लागिरी सिजी। थेतबासेलमा दाहेन्‍से सोबागदे ह्राङला लागिरी आहिन, तर थेनीगदेला लागिरी सिबाग्‍याम सोबा ख्रीष्‍टला लागिरी सोतोःला। 16दाहेन्‍से ङन्‍से खालैदान जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसी म्‍हन्‍बारी आत। ङाच्‍छा मी ङन्‍सेनोन ख्रीष्‍टदा थे म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसीन म्‍हन्‍बा मुबा। तर दाहेन्‍से ङन्‍से ख्रीष्‍टदा थेह्रङ् लसी आम्‍हन। 17थेतबासेलमा चुदे खालै म्‍हि ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी जिन्‍बा मुला भिसम थे छार दोसी जिन्‍बा मुला, पुरानो तामगदे जम्‍मान म्‍हासी जिन्‍बा मुला। च्‍यागो, थे जम्‍मान ताम छार दोसी जिन्‍बा मुला। 18चु जम्‍मान ताम चा य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍याम ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबा परमेश्‍वरग्‍याम तबा हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङदेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दोदा ढिक्‍ना लबा गे ङन्‍दा पिन्‍बा मुला। 19थेनोन परमेश्‍वर ह्राङनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तसी जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबान मुबा। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेसे लबा पापला तिगै सय आकिन्‍नी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबा गे ङन्‍दा जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। 20थेतबासेलमा ङनी ख्रीष्‍टला समाचार भोर्बा म्‍हि हिन्‍ना। परमेश्‍वर ह्राङनोन ङन्‍देन छ्‌याम तसी एनीगदेदा ङ्‍योइबान मुला। ङनीएनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तसी एनीगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍गो भिसी बिन्‍ती लला। 21य्‍हाङ ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी पापनोन आलबा ख्रीष्‍टदा परमेश्‍वरसे य्‍हाङला जम्‍मान पाप काप्‍सी पिन्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\