२ कोरिन्‍थी 6

1ङनी परमेश्‍वरदेन छ्‌यामनोन गे लबा म्‍हि तबासे लमा एनीगदेदा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा दयामाया खेरो निना थालउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 2तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ठीक धुइरी ङाइ एसे लबा बिन्‍ती थेःबा मुला, ओच्‍छे थार्ना लतोःबा धिनरी ङाइ सदन ह्रो लजी।” च्‍यागो, ठीक धुइदेन थार्ना लबा धिन चा दान्‍देन हिन्‍ना। 3ङन्‍से लबा गेदा खालैसेन बिरोध थालगै भिसी ङन्‍से खालैदान दुख पिन्‍बा गे आल। 4तर ङन्‍से जम्‍मान तामग्‍याम ङनी परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍ना। ङन्‍से जम्‍मान दुख, गाह्रो तबा ताम, आपत विपतला ताम सोजो तसी नाबा मुला। 5ङन्‍दा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी, झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी, बिरोध लसी म्‍हिगदेसे हुल दङगा लजी, दुख लसी गे लजी, म्‍हेर्बारी आम्‍याङ्नी ओच्‍छे चआम्‍याङ्‌नी। 6ङन्‍से ज्‍यबा बानीबेहोर, ज्ञान बुद्धि, दुख नाखम्‍बा शक्ति, दया, परमेश्‍वरला आत्‍मादेन सत्‍य माया थोसी भ्रबा मुला। 7ङन्‍से सत्‍य बचनग्‍याम ओच्‍छे परमेश्‍वरलान शक्तिग्‍याम थेला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। नइबा तामगदेथोरी ढाबारीदेन जम्‍मान तामग्‍याम जोगब तबाला लागिरी थोबा हतियारगदे चा परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर हिन्‍ना। 8खालैसे ङन्‍दा मान लजी, खालैसे ङन्‍दा बेइज्‍जत लजी। खालैसे ङन्‍दा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्जी, खालैसे ङन्‍दा बिरोध लजी। ओच्‍छे खालैसे ङन्‍दा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्जी। तर ङन्‍से सत्‍य ताम पाङ्बा मुला। 9ङन्‍दा ङोआसेबा म्‍हिदा ह्रङ् लसैनोन ङन्‍दा जम्‍मासेन ङोसेबा मुला। सिबा ह्रङ्‌बान तसैनोन ङनी सोबान मुला, ओच्‍छे तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी तर ङन्‍दा साइबा आरे। 10ङन्‍ना सेमरी ल्‍हानान दुख मुला, तसैनोन ङनी सदन ताङ्‍बा मुला। ङनी प्राङबो मुसैनोन ङन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेदा विश्‍वासरी फ्‍युक्‍पो स्‍होला। ओच्‍छे तिगै आरेसैनोन ङन्‍देन छ्‌याम जम्‍मान स्‍हे मुला। 11कोरिन्‍थला ङाला ह्रोगदे, ङन्‍से एनीगदेदा जम्‍मान ताम घोना लसी पाङ्बा मुला, एनीगदेदा ङन्‍ना सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लबा मुला। 12ङन्‍से एनीगदेदा माया लबा ख्‍लाबा आरे, बरु एनीगदेसे चा ङन्‍दा ल्‍हाना माया आलमुला। 13थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेदा ङालान कोलागदेदा ह्रङ् लसी पाङ्ला, एनीगदेसेनोन ङन्‍दा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लउ। 14म्‍हे मोइबा धुइरी जुवा गिकरीन म्‍हेदेन ता नारब आलबा ह्रङ् लसी एनीगदेएनोन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम गिक तसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम ज्‍यबादेन पाप खाइमै ढिक्‍बारी आखम ओच्‍छे धोपदेन य्‍हाल खाइमै ग्‍ला गिकरी आत। 15ख्रीष्‍टदेन शैतान खाइमै गिक आत ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेदेन विश्‍वास आलबागदेएनोन खाइमै गिक आत। 16मूर्तिगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिर खाइमै गिक आत। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ चा छोन्‍बो परमेश्‍वरला मन्‍दिर हिन्‍ना। परमेश्‍वरसेनोन चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “‘ङादा तेन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिला, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन भ्रला। ङा थेनीगदेलान परमेश्‍वर दोला, ओच्‍छे थेनीगदे चा ङाला म्‍हि दोला। 17थेतबासेलमा एनीगदे थेनीगदेग्‍याम फेसी खउ, ओच्‍छे फेसी चिउ। नइबा स्‍हेगदे तिगैनोन थाथुर्गो, ङाइ एनीगदेदा ङालान म्‍हि स्‍होला’ भिसी परमप्रभुसे सुङ्बा मुला।” 18“‘ङा एनीगदेला आबा दोला, ओच्‍छे एनीगदे चा ङाला झा झामे दोला’ भिसी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभुसे सुङ्बा मुला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\