२ कोरिन्‍थी 7

1थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन छ्‌याम थे कबुलगदे लबासे लमा य्‍हाङसे य्‍हाङला ल्‍हुइदेन आत्‍मादा आज्‍यबा तना लबा जम्‍मान नइबा स्‍हेगदेदा भ्‍याङ्‍सी चोखो म्‍हि दोगे। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा मान लसी तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोसी भ्रइ। 2एनीगदेसे ङन्‍दा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लउ। ङन्‍से खालैदान आज्‍यबा व्‍यवहार लबा आरे। ओच्‍छे ङन्‍से खालैला विश्‍वास न्‍होङ्ना लबादेन खालै म्‍हिग्‍याम फाइदा किन्‍बाएनोन आरे। 3चु ताम ङाइ एनीगदेदा दोष लबारी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ङन्‍ना सेमरी मुला भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला। ङनी एनीगदेदेन छ्‌यामनोन सितोःसै सोतोःसै तयार मुला। 4ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ढुक्‍क मुला। एनीगदेदा ङोसेबासे लमा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला, एनीगदेसे ङादा ल्‍हानान तामरी आँट पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से नातोःबा जम्‍मान दुखरीनोन ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 5तिग्‍दा भिसम माकेडोनियारी खसीनोन ङन्‍से ब्‍लप्‍बा न्‍हआम्‍याङ्‌नी। ङन्‍दा झन जम्‍मानग्‍याम आपत विपत तजी। ङन्‍दा ल्‍हानान म्‍हिसे बिरोध लसी बङ्जी ओच्‍छे सेमरी ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी। 6तर तीतस ङनी मुबा ग्‍लारी खबा तामग्‍याम दुख तबागदे जम्‍मादान आँट पिन्‍बा परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आँट पिन्‍जी। 7थे खबासे लमा जे आहिन, तर एनीगदेसे थेदा पिन्‍बा आँटग्‍याम ङन्‍से आँट याङ्बा मुला। एनीगदेसे ङादेन छ्‌याम ह्रुप तबारी ल्‍हानान सेम लबा मुला भिसी थेसे ङन्‍दा पाङ्जी। ओच्‍छे ङाच्‍छा ङाला सेम स्‍हु खना लबा ताम ढन्‍सी एनीगदेसे ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍बा मुला भिबादेन ङादा ल्‍हानान वास्‍ता लबा मुला भिबा तामएनोन थेसे ङन्‍दा पाङ्जी। चु ताम थेःसी ङा झन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 8ङाइ भ्रिबा चिठीग्‍याम एनीगदेदा सुर्दा तजी भिसी ङाइ दुख म्‍हन्‍बा आरे, हिन्‍बाम ङाच्‍छा ङादाएनोन सुर्दा तबा मुबा। थे चिठीसे एनीगदेदा छिन्‍नङला लागिरी जे तसैनोन सुर्दा तना लजी भिबा ताम ङाइ था याङ्जी। 9एनीगदेदा सुर्दा तजी भिसी ङा ताङ्‍बा आहिन, तर थे सुर्दाग्‍याम एनीगदेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेगदे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसी ताङ्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङनीग्‍याम एनीगदेदा तिगै सुर्दा थातगै भिसी एनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला दुख नाजी। 10तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ढन्‍सी लबा सुर्दा चा परमेश्‍वरदा सेम निबा सुर्दा हिन्‍ना। चुनोन सुर्दासे थार्बा याङ्बाला लागिरी म्‍हिदा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्ला। ओच्‍छे थे तामसे सेमरी तिगै दुख आत। तर जम्‍बुलिङला सुर्दासे चा म्‍हिदा सिना लला। 11तिग्‍दा भिसम च्‍यागो, परमेश्‍वरग्‍याम खबा सुर्दासे एनीगदेदा गाते आँट पिन्‍बा मुला। थे सुर्दासे एनीगदेदा ह्राङ तिगै दोष आरेबादेन ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बारी आँट पिन्‍बा मुला। थे सुर्दासे एनीगदेला गुङरी पाप लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी बोमो खना लबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेदा ङादेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम पिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन पापग्‍याम याङ्बा सजाय म्राङ्सी लोङ्बादेन पाप गे लबा म्‍हिदा सजाय पिन्‍बा सेम खना लला। चु तामग्‍यामसेन एनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। 12ङाइ थे चिठी दुख पिन्‍बा अथवा दुख याङ्बा म्‍हिला लागिरी भ्रिबा आहिन। तर परमेश्‍वरला ङाच्‍छा एनीगदेसे ङन्‍दा गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम था याङ्बाला लागिरीन ङाइ भ्रिबा हिन्‍ना। 13थेतबासेलमा ङन्‍से आँट याङ्बा मुला। ङन्‍से आँट जे आहिन, एनीगदेसे तीतसदा ताङ्ना लबासे लमा ङनीएनोन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 14तिग्‍दा भिसम ङाइ एनीगदेला बारेरी तीतसदेन छ्‌याम घमण्‍ड लसी ताम लमुबा, तसैनोन ङा पेःआतोःनी। ङन्‍से एनीगदेदा सत्‍य ताम पाङ्बा ह्रङ् लसीन तीतसदेन छ्‌याम घमण्‍ड लसी पाङ्‌माएनोन सत्‍य दोजी। 15एनीगदे लोङ्सी तीतससे पाङ्बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍सी थेदा मान लजी। थे ताम ढन्‍सी थेसे एनीगदेदा झन ल्‍हानान माया लबा मुला। 16एनीगदेथोरी पूरान भर लखम्‍बासे लमा ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\