२ कोरिन्‍थी 8

1ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, माकेडोनिया अञ्‍चलरी मुबा मण्‍डलीगदेदा परमेश्‍वरसे लबा दयामायाला बारेरी ङन्‍से एनीगदेदा पाङ्बा सेम मुला। 2स्‍य्‍हान्‍दोसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा धुइरीनोन थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍बा मुबा। ओच्‍छे ल्‍हानान प्राङबो तसैनोन थेनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा सेमसे दान पिन्‍मुबा। 3थेनीगदेसे पिन्‍खम्‍बा भन्‍दा ल्‍हानान ह्राङला सेमहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी पिन्‍बा मुबा भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला। 4थेनीगदेसे यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ह्रो लबा मौका पिन्‍गो भिसी ङन्‍देन छ्‌याम घरिघरि बिन्‍ती लजी। 5थेनीगदेसे ङन्‍से म्‍हन्‍नोन आम्‍हन्‍बा ताम लजी। जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङदा प्रभुला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान ङन्‍ना यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 6थे भेटी ह्रुप्‍बा ज्‍यबा गे ङाच्‍छा तीतससेन शुरु लजी। थेतबासेलमा एनीगदेला गुङरीनोन थे गे पूरा लबाला लागिरी एनीगदेदा ह्रो लउ भिसी ङन्‍से थेदान बिन्‍ती लजी। 7तर एनीगदे विश्‍वास लबारी, पाङ्‌बारी, ज्ञान बुद्धिरी, जम्‍मान तामरी आँट पिन्‍बारीदेन ङन्‍दा माया लबा चु जम्‍मान ताम एनीगदेसे ज्‍यना लसी लबान मुला। थेह्रङ् लसीन पिन्‍बा गेएनोन एनीगदेसे ल्‍हानान लबान निउ। 8चु चा ङाइ एनीगदेदा लनोन तोःला भिसी कुल्‍बा आहिन। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे सेमहेन्‍सेन ह्रो लबा तामग्‍याम एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा लबा माया सत्‍य हिन्‍ना कि आहिन भिसी था याङ्बाला लागिरी ङाइ चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 9य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टसे लबा दयामाया एनीगदेदा थानोन मुला। थे ल्‍हानान फ्‍युक्‍पो मुबा। तसैनोन थे एनीगदेला लागिरी प्राङबो दोजी। तिग्‍दा भिसम ह्राङ प्राङबो दोसी एनीगदे फ्‍युक्‍पो दोखम्‍गै भिसीन थेसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 10एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तगै भिबा ङाला चु सल्‍लाह मुला। तिग्‍युङमा एनीगदेसे पिन्‍बा गे शुरु लबा जे आहिन, तर थे गे लबारीनोन ल्‍हानान सेम लबा मुबा। 11दाहेन्‍से एनीगदेसे थे गे पूरा लउ। शुरु लबा धुइरी एनीगदेसे ल्‍हानान पिन्‍बा सेम लबा अन्‍छार खम्‍तेधोना पिन्‍सी पूरा लउ। 12पिन्‍बा सेम मुसम म्‍हिसे ह्राङदेन छ्‌याम आरेबा स्‍हे आहिन, तर जुन स्‍हे ह्राङदेन छ्‌याम मुला थे अन्‍छार पिन्‍मा परमेश्‍वर ताङ्ला। 13एनीगदेदा चा गाह्रो तगै, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा सजिलो तगै भिसी ङाइ चु ताम पाङ्बा आहिन। तर जम्‍मान च्‍योच्‍यो ततोःला भिसी ङाइ चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 14दान्‍दे एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान मुबा स्‍हेग्‍याम आरेबागदेदा पिन्‍गो। ओच्‍छे लिच्‍छा थेनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान तबा धुइरी एनीगदेदा खाँचो तमा थेनीगदेसेनोन एनीगदेदा पिन्‍ना। थेह्रङ् लजी भिसम जम्‍मान च्‍योच्‍यो तला। 15बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “ल्‍हानान दुइबा म्‍हिदाएनोन ल्‍हाना आतनी, ओच्‍छे च्‍याङ्ना दुइबा म्‍हिदाएनोन आछ्‌योबा आतनी।” 16तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै। तिग्‍दा भिसम थेसे एनीगदेला लागिरी तीतसदाएनोन ङाला ह्रङ्‌बान सेम पिन्‍जी। 17तिग्‍दा भिसम थे ङन्‍से पाङ्बासे लमा जे एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी खबा आहिन, तर थे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी ताङ्सी ह्राङनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबान मुला। 18ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी भ्रमा जम्‍मान मण्‍डलीसे मान लबा आलेदाएनोन ङन्‍से थेदेन छ्‌याम पुइखबान मुला। 19चुदे जे आहिन, मण्‍डलीसे ह्रुप लबा भेटी यरूशलेमरी भोर्बा धुइरी चु आलेदा ङन्‍देन छ्‌यामनोन निगै भिसी धम्‍बा मुला। चु ज्‍यबा गे ङन्‍से प्रभुला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी ओच्‍छे आरेबागदेदा ह्रो लबा सेम ङन्‍दा मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी लबा हिन्‍ना। 20ज्‍यबा सेमसे पिन्‍बा चु भेटी यरूशलेमरी भोर्सी थेला विश्‍वासीगदेदा भो लसी पिन्‍बा धुइरी ङन्‍दा चु भेटीला बारेरी खालैसेन दोष थालगै भिसी ङनी होशियार तसी गे लमुला। 21तिग्‍दा भिसम ङन्‍दा प्रभुला ङाच्‍छापट्टि जे आहिन, तर म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टिएनोन जुन ताम ज्‍यबा मुला थेनोन ताम लबा सेम मुला। 22थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दो आले गिकदाएनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। ङन्‍से ल्‍हानान रेम च्‍यामा थे प्रभुला गे लबारी ल्‍हानान झन्‍बा म्राङ्जी। ओच्‍छे थेसे एनीगदेथोरी भर लबासे लमा थेसे झन ल्‍हानान गे लबारी आँट याङ्बा मुला। 23तीतस चा ङादेन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी गे लबा ङाला ह्रो हिन्‍ना। थेसे एनीगदेसे ह्रो लबा गेरी ङादा ह्रो लमुला। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम खबा स्‍य्‍हान्‍दो आलेगदे चा मण्‍डलीगदेसे पुइखबा आलेगदे हिन्‍ना। थेनीगदेएनोन ख्रीष्‍टला मानदेन जयजयकार लबागदे हिन्‍ना। 24थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ह्राङला माया उन्‍गो। ओच्‍छे ङनी एनीगदे म्राङ्सी तिग्‍दा ताङ्‍बा मुला थे ताम थेनीगदेदा उन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु ताम जम्‍मान ग्‍लाला मण्‍डलीगदेसे था याङ्‌गै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\