२ कोरिन्‍थी 9

1यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरी पिन्‍बारी छ्‌याइबा भेटीला बारेरी ङाइ एनीगदेदा भ्रितोःबा ताम तिगै आरे। 2तिग्‍दा भिसम एनीगदे सदन स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबारी तयार मुला भिबा ताम ङादा था मुला। एनीगदे अखैया अञ्‍चलरी मुबागदे तिग्‍युङमाहेन्‍सेन स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबारी तयार तबासे लमा ङा ताङ्‍बा ताम माकेडोनिया अञ्‍चलला म्‍हिगदेदा पाङ्बा मुबा। चु ताम थेःसी माकेडोनियाला ल्‍हानान म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा आँट याङ्जी। 3तर ङनी एनीगदेला जुन गेला बारेरी थेःसी ताङ्‍बा मुला। थे ताङ्‍बा ताम खेरोरी थानिगै भिसी ङाइ आलेगदेदा पाङ्बा अन्‍छार एनीगदे भेटी पिन्‍बारी तयार तसी चिउ। ङाइ आलेगदेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। 4चुदे माकेडोनिया अञ्‍चलला खालै म्‍हि ङादेन छ्‌याम खबा धुइरी एनीगदे तयार आरेबा स्‍याप्‍जी भिसम ङनी पेःतोःला। ओच्‍छे एनीगदेएनोन ल्‍हानान पेःतोःला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से एनीगदेथोरी ल्‍हानान भर लबा मुला। 5थेतबासेलमा एनीगदेसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा भेटी ङा खबा भन्‍दा ङाच्‍छान ढिक्‍ना लबाला लागिरी ङाइ आलेगदेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे चु भेटी खालैला करकापसे आहिन, तर ह्राङलान सेमग्‍याम पिन्‍बा भेटी तगै। 6तर च्‍याङ्ना ढ्वबा म्‍हिसे च्‍याङ्नान बाली दुइला, ओच्‍छे ल्‍हाना ढ्वबा म्‍हिसे ल्‍हानान बाली दुइला भिबा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। 7ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार पिन्‍गो। पिन्‍गे आम्‍हन्‍सम खालैला करकापरी तसी थापिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम सेमहेन्‍सेन ताङ्सी पिन्‍बा म्‍हिदा परमेश्‍वरसे माया लमुला। 8परमेश्‍वरसे एनीगदेदा जम्‍मान स्‍हे तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍ना। जमाहेन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम सदन ल्‍हानान स्‍हेगदे तला, ओच्‍छे एनीगदेसे ज्‍यबा गेला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍बारी खम्‍ला। 9बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “थेसे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी प्राङबोगदेदा पिन्‍ना। ओच्‍छे थेसे लबा ज्‍यबा गे जुकजुकधोनान चिला।” 10खेती लबा म्‍हिदा परमेश्‍वरसेन ढ्वबारी ब्‍लुदेन चबारी चबा स्‍हे पिन्‍ना, थेसेन एनीगदेदा ब्‍लु पिन्‍ना ओच्‍छे फुइना लसी ल्‍हेना लला। एनीगदेसे लबा थे ज्‍यबा गेरी परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍बासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा ह्रो लबारी खम्‍ला। 11एनीगदेसे ज्‍यबा सेमसे पिन्‍खम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा जम्‍मान स्‍हेरी मोलम पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेसे पिन्‍बा भेटी ङन्‍से अर्गु मण्‍डलीगदेदा पिन्‍मा थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना। 12एनीगदेसे पिन्‍बा भेटीग्‍याम परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला खाँचो जे टारेब तबा आहिन। तर एनीगदेसे पिन्‍बा भेटीसे लमा थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान धन्‍यवाद पिन्‍ना। 13एनीगदेसे लबा थे ज्‍यबा गेग्‍याम एनीगदेसे ह्राङ खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। एनीगदेसे ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचारदा विश्‍वास लसी कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा, एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी थेनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोदा पिन्‍बा ताम म्राङ्बासे लमा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लला। 14परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ल्‍हानान दयामाया लबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा ल्‍हानान माया लसी एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लला। 15पाङ्सी पाङ्‌बारी आखम्‍बा मोलम पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\