२ पत्रुस 1

1लास्‍सो, येशू ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा ङा मुल चेला सिमोन पत्रुसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङाइ चु ताम ज्‍यबादेन ठीक गे लबा य्‍हाङला परमेश्‍वरदेन थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टदा ङन्‍से ह्रङ् लसीन विश्‍वास लबा एनीगदेदा भ्रिबा हिन्‍ना। 2एनीगदेसे परमेश्‍वरदेन य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा ङोसेबासे लमा ल्‍हानान दयामायादेन शान्‍ति याङ्बान निगै। 3परमेश्‍वरसे ह्राङला घ्रेन शक्तिग्‍याम थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला म्‍हि स्‍होबाला लागिरी थेसे य्‍हाङदा तोःबा जम्‍मान स्‍हे पिन्‍बा मुला। घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति ओच्‍छे ज्‍यबा गुणग्‍याम ङ्‌योइबा परमेश्‍वरदा य्‍हाङसे ङोसेबासे लमा चु जम्‍मान स्‍हे याङ्बा हिन्‍ना। 4थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी लबा ग्‍लुसीन आयाङ्बा घ्रेन कबुलगदे परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा पिन्‍बा मुला। चु चा जम्‍बुलिङरी मुबा नाश तसी निबा आज्‍यबा तामगदेग्‍याम थोन्‍सी परमेश्‍वरला बानीबेहोर थोसी भ्रबाला लागिरी हिन्‍ना। 5थेतबासेलमा एनीगदेसे खम्‍तेधोना विश्‍वासदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन ज्‍यबा बानीबेहोर थोगो। चुदे जे आहिन, ज्‍यबा बानीबेहोर लबा ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिएनोन दोगो। 6थेह्रङ् लसीन ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा, जस्‍तोन दुख तसै नाखम्‍बादेन सदन परमेश्‍वरदा ढन्‍बा म्‍हिएनोन दोगो। 7चुदे जे आहिन, अझ एनीगदे विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा वास्‍ता लबादेन माया लबा म्‍हि दोगो। 8चु चा एनीगदे न्‍हङरी आरेनान आतबा गुण हिन्‍ना, चुदे एनीगदेसे चु जम्‍मान गुणगदे थोजी भिसम एनीगदे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला ज्ञान बुद्धिरी बढब तबान निसी एनीगदेसे लबा जम्‍मान गेगदे ज्‍यबादेन गे खेल्‍बा तला। 9तर चु गुणगदे आरेबा म्‍हिगदे चा थारेङला ताम आम्राङ्बादेन काना म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। चुह्रङ्बा म्‍हिसे ह्राङसे लबा ङाच्‍छाला पापला दोष परमेश्‍वरसे मेटब लजी भिबा तामनोन म्‍लेःबा मुला। 10थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा तामदा आम्‍लेःना झन सदन झन्‍सी चिउ। चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे लबा विश्‍वास खाइमै आम्‍हा। 11चुह्रङ् लसी य्‍हाङला प्रभु थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टला जुकजुकधोनाला य्‍हुल्‍सारी वाङ्मा एनीगदेदा ल्‍हानान मान लला। 12थेतबासेलमा चु तामगदे ङाइ एनीगदेदा सदन ढन्‍ना लला। हिन्‍बाम, चु जम्‍मान ताम एनीगदेदा था मुला। ओच्‍छे एनीगदेदा लोप्‍बा सत्‍य तामरीनोन एनीगदे कोङ्‌सी चिबा मुला। 13ङा सोतेधोना चु जम्‍मान ताम एनीगदेदा ढन्‍ना लबान होशियार तना लबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 14तिग्‍दा भिसम ङा योनान चु जम्‍बुलिङ ख्‍लासी निबान मुला भिसी ङादा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टसे ङाच्‍छान उन्‍बा मुला। 15ङा सिसी निसैनोन चु जम्‍मान ताम एनीगदेसे सदन ढन्‍गै भिसी खम्‍तेधोना ङाइ एनीगदेदा घोना लबा हिन्‍ना। 16य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट घ्रेन शक्तिरी फेप्‍खजी भिसी ङन्‍से पाङ्बा चु ताम चलाक म्‍हिसे म्‍हन्‍सी स्‍होबा कथाग्‍याम पाङ्बा आहिन। तर ख्रीष्‍टला घ्रेन शक्ति ङन्‍देन छ्‌यामनोन मुबासे लमा ङन्‍से चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 17परमेश्‍वर आबासे ख्रीष्‍टदा ह्राङला य्‍हालदेन शक्ति ओच्‍छे मान पिन्‍जी, ओच्‍छे “चु ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, चु म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा स्‍वर्गग्‍याम परमेश्‍वरला घ्रेन काइ खजी। 18थे चोखो गङरी ङनी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुबा धुइरी स्‍वर्गग्‍याम खबा चु काइ ङन्‍सेन थेःबा मुबा। 19चुह्रङ् लसीन अगमवक्तागदेसे थेःना लबा परमेश्‍वरला बचनरी ङनी ढुक्‍क तबा मुला। थेतबासेलमा स्‍य्‍होरी रमरम रिमरिम आततेधोना ओच्‍छे एनीगदेला सेमरी स्‍य्‍होला सुक्र आथोन्‍तेधोना धोपधोपरी नाङसल म्रासी थान्‍बा ह्रङ् लसी चु बचन एनीगदेसे ह्राङला सेमरी थान्‍जी भिसम ज्‍यबा तला। 20तर परमेश्‍वरला बचनरी अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम चा थेनीगदेसे म्‍हन्‍सी घोना लबारी म्‍हाइबा ताम आहिन भिसी एनीगदेसे घोतोःला। 21तिग्‍दा भिसम अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम थेन्‍ना सेमरी म्‍हन्‍सी पाङ्बा ताम आहिन। तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे उन्‍बा अन्‍छार थेनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम खबा ताम पाङ्बा हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\