२ थेसलोनिकी 1

1लास्‍सो य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा थेसलोनिकेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङा पावलदेन सिलास ओच्‍छे तिमोथीला फ्‍याफुल्‍ला! 2परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। 3आलेगदे, एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरदा ङन्‍से सदन धन्‍यवाद पिन्‍तोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला विश्‍वास ल्‍हानान बढब तबा मुला, ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी एनीगदेला माया बढब तबा मुला। 4ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मान दुख कष्‍ट नासी विश्‍वासरी याङयोङ आतना चिबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेला चुह्रङ्बा विश्‍वासला बारेरी ङन्‍से परमेश्‍वरला अर्गु मण्‍डलीगदेला गुङरीनोन ताङ्सी ताङ्सी पाङ्म्‍याङ्बा मुला। 5एनीगदेसे दुख नाबासे लमा एनीगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला म्‍हि दोबा मुला। चु जम्‍मान तामग्‍याम परमेश्‍वरसे खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा मुला भिबा ताम था याङ्बा मुला। 6एनीगदेदा दुख पिन्‍बादा परमेश्‍वरसेन दुख पिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। 7प्रभु येशू ख्रीष्‍ट शक्तिशाली स्‍वर्गदूतगदेदेन मेला ल्‍हामरी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला। ओच्‍छे दुख नाबा ङन्‍देन एनीगदेदा थे धुइरीन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा चु दुखग्‍याम फेला। 8तर परमेश्‍वरदा ङोआसेबागदेदेन य्‍हाङला प्रभु येशूला थार्बा पिन्‍बा समाचार आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। 9थेनीगदे प्रभुदेन प्रभुला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिग्‍याम फेसी चितोःला। ओच्‍छे थेनीगदेसे सदनना लागिरी नाश तबा सजाय याङ्ला। 10चु ताम चा प्रभु येशू फेप्‍खबा धुइरी तला। थे धुइरी परमेश्‍वरला जम्‍मान विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे प्रभु येशूदा ल्‍हानान जयजयकार लला। जमा धुइरी एनीगदेएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला, तिग्‍दा भिसम ङन्‍से पाङ्बा तामरी एनीगदेसे विश्‍वास लजी। 11थेतबासेलमा य्‍हाङला परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङ्‌योइबा अन्‍छार ज्‍यना लसी भ्रखम्‍गै, ओच्‍छे एनीगदेसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गेदेन एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम लबा गे थेला शक्तिग्‍याम पूरा लगै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा मुला। 12थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदेग्‍याम प्रभु येशूला मान तला ओच्‍छे प्रभु येशूएनोन एनीगदे म्राङ्सी ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामाया याङ्बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\