२ तिमोथी 1

1लास्‍सो, प्रभुरी सेम निबा ङाला झा तिमोथीदा ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङादा ख्रीष्‍ट येशूसे जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍ना भिसी लबा कबुल अन्‍छार परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला दोबारी धम्‍बा हिन्‍ना। एदा परमेश्‍वर आबादेन य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम मोलमदेन दया ओच्‍छे शान्‍ति तगै। 3ङाला झा, ङाइ सदन धिन म्‍हुन प्रार्थना लबा धुइरी एदा ढन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। ङाला आखे म्‍हेमेगदेसे तेन्‍बा ह्रङ् लसी ङाइ सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला। 4एला मीख्‍लीला धारा ढन्‍माम, ङादा सदन एदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम खमुला, ओच्‍छे एदेन छ्‌याम ह्रुप तम्‍याङ्‌सम ङा ल्‍हानान ताङ्सेला मुबा। 5एसे सेमहेन्‍सेन लबा एला ज्‍यबा विश्‍वास ङाइ ढन्‍बा मुला। थे विश्‍वास चा ङाच्‍छा एला मम लोइसदेन आमा युनिससेनोन लमुबा। एला ममदेन आमासे लबा ह्रङ्‌बान विश्‍वास एसेनोन लबा मुला भिबा तामरी ङा ढुक्‍क मुला। 6थेतबासेलमा ङाइ एथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लमा एसे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्बा मोलमदा सदन सोना लसी थान्‍गो भिसी ङाइ एदा ढन्‍ना लला। 7तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मासे य्‍हाङदा लोङ्‌बा खबा आत्‍मा पिन्‍बा आरे, तर भङ, मायादेन ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍खम्‍बा आत्‍मा पिन्‍बा मुला। 8थेतबासेलमा य्‍हाङला प्रभुला बारेरी पाङ्‌बारी थापेःगो, ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी मुला भिसीएनोन थापेःगो। तर परमेश्‍वरग्‍याम शक्ति याङ्सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ङादेन छ्‌यामनोन दुख नाबारी तयार तउ। 9परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा थार्ना लबा मुला। थेसे य्‍हाङला गे म्राङ्सी आहिन, तर थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ह्राङलान दयामायाग्‍याम य्‍हाङदा ह्राङला म्‍हि स्‍होबारी ङ्‌योइबा हिन्‍ना। चु ताम थेसे दङबोरीन ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम य्‍हाङदा पिन्‍बा मुबा। 10दान्‍दे थे दयामाया य्‍हाङला थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट येशू फेप्‍खसी य्‍हाङदा उन्‍बा मुला। थेसे कालदा नाश लसी य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम जुकजुकधोनाला जुनी उन्‍जी। 11चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारीदेन लोप्‍बारी ङादा मुल चेला स्‍होसी धम्‍जी। 12थेतबासेलमा ङाइ चु दुखएनोन नाबान मुला। तसैनोन ङा खाइमै आपेःनी। तिग्‍दा भिसम ङाइ खाल्‍दा विश्‍वास लबा मुला थे ताम ङादा था मुला। ओच्‍छे जुन गे थेसे ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा मुला थे जम्‍मान गे थेसे पूरा लखम्‍ला। निसाफ लबा धिन आततेधोना थे गे पूरा लबारी ङादा भङ पिन्‍ना भिबा तामरी ङा ढुक्‍क मुला। 13ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा विश्‍वासदेन मायारी ङाग्‍याम लोप्‍बा सत्‍य तामगदे अन्‍छार एसे गे लउ। 14एदा जिम्‍मा पिन्‍बा सत्‍य तामदा य्‍हाङ न्‍हङरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम जोगब लसी थान्‍गो। 15एशिया अञ्‍चलरी मुबागदे जम्‍मान ङाग्‍याम फेसी निजी भिबा एदा थानोन मुला। फेसी निबागदे न्‍हङला फुगेलसदेन हर्मोगेनसएनोन हिन्‍ना। 16प्रभुसे ओनेसिफरसला म्‍हेमेदा दया लगै, तिग्‍दा भिसम थेसे ङाला दुखरी ल्‍हानान रेम आँट पिन्‍मुबा, ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी मुसैनोन ङा म्राङ्सी थे आपेःमुबा। 17तर थे रोमरी धोखमैछ्‌याम ङादा आस्‍याप्‍तेधोना थेसे म्‍हाइबाला म्‍हाइबान लजी। 18निसाफ लबा धुइरी थेदा प्रभुसे दया लगै। थेसे एफिसस शहररी ङादा गाते ह्रो लजी भिबा ताम एदा थानोन मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\