२ तिमोथी 2

1थेतबासेलमा ङाला कोला, ए ख्रीष्‍ट येशूसे पिन्‍बा दयामायारी कोङ्‍गो। 2ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदेला गुङरी एसे ङाग्‍याम थेःबा ताम विश्‍वास लखम्‍बादेन लोप्‍बारी खम्‍बा म्‍हिदा जिम्‍मा पिन्‍गो। 3ख्रीष्‍ट येशूला ज्‍यबा सिपाही दोसी ङन्‍देन छ्‌याम दुख नाबारी तयार तउ। 4सिपाहीरी भर्ना तबा म्‍हि खाइमै अर्गु गेरी आकोल्‍मुला। तिग्‍दा भिसम थेला सेमरी ह्राङ भन्‍दा थोला म्‍हिदा ताङ्ना लतोःला भिबा जे तमुला। 5ओच्‍छे खेलरी भो किन्‍सी खेलला ठिम अन्‍छार आक्‍लङ्‌बा खजिबै म्‍हिसे इनाम आयाङ्‌। 6जुन म्‍हिसे दुख लसी खेती लला थेसेन ङाच्‍छा रोबा बाली याङ्‌तोःला। 7ङाइ तिग पाङ्बा मुला, थे ताम म्‍हन्‍गो, तिग्‍दा भिसम जम्‍मान ताम एदा प्रभुसे घोना लला। 8दाऊद वंशग्‍याम फेप्‍खबा येशू ख्रीष्‍टदा ढन्‍गो। थे सिबागदे न्‍हङ‍ग्‍याम सोबा मुला। ङाइ थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार चा चुनोन हिन्‍ना। 9थार्बा पिन्‍बा चुनोन समाचार थेःना लबासे लमा ङाइ दुख नाबान मुला, ओच्‍छे अझ अपराधीदा ह्रङ् लसी ङादा च्‍याल्‍दासे खीबा मुला। तर परमेश्‍वरला थार्बा पिन्‍बा समाचारदा खाइमै च्‍याल्‍दासे खीबारी आखम। 10थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे धम्‍बागदेला लागिरी ङाइ जम्‍मान दुख नाला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसेनोन जुकजुकधोनाला य्‍हालदेन शक्ति ओच्‍छे ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम थार्बा याङ्‌गै भिसी ङाइ चु दुख नाबा हिन्‍ना। 11चुह्रङ् भिसी पाङ्बा चा सत्‍य हिन्‍ना, चुदे य्‍हाङ थेदेन छ्‌यामनोन सिबा मुला भिसम थेदेन छ्‌यामनोन सोला। 12य्‍हाङसे दुख नाबारी खम्‍जी भिसम य्‍हाङसेनोन थेदेन छ्‌यामनोन शासन लम्‍याङ्ला, तर य्‍हाङसे थेदा विश्‍वास लबा ख्‍लाजी भिसम थेसेनोन य्‍हाङदा ख्‍लाला। 13य्‍हाङसे विश्‍वास लबा ख्‍लासैनोन, ख्रीष्‍ट सदन विश्‍वास लखम्‍बा तला, तिग्‍दा भिसम थेसे खाइमै ह्राङला बचन आपो। 14चु ताम थेनीगदेदा घोना लउ ओच्‍छे आतोःबा तामरी कल थालउ भिसी प्रभुला ङाच्‍छा कुल्‍गो। चुह्रङ्बा तामसे खालैदा ज्‍यबा आत, तर ङ्‌यान्‍बागदेदा न्‍होङ्ना जे लला। 15आपेःना परमेश्‍वरला सत्‍य बचन अन्‍छार ज्‍यना लसी गे लबा म्‍हिसे ह्रङ् एसेनोन ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी भङ लउ। 16ओच्‍छे परमेश्‍वरदा मान आतबादेन मूर्ख तामगदे ख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा तामसे म्‍हिगदेदा झन परमेश्‍वरग्‍याम थारेङ तना लमुला। 17थेनीगदेला ताम सइन तबा पोर ह्रङ् तसी निमुला। थेह्रङ्बा ताम लबा म्‍हिगदे न्‍हङला हुमेनियसदेन फिलेतसएनोन हिन्‍ना। 18सत्‍य ताम ख्‍लाबा चुनोन म्‍हिगदेसे थेनीगदे ङाच्‍छान सिबाग्‍याम सोसी जिन्‍बा मुला भिसी पाङ्‌मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे विश्‍वास लबा कोइ कोइ म्‍हिगदेदा मी न्‍होङ्ना लबा मुला। 19तर परमेश्‍वरसे थान्‍बा सत्‍यला जग सदन कोङ्‌सी चिला। ओच्‍छे थेथोरी चुह्रङ्बा छाप लबा मुला, “प्रभुसे ह्राङला म्‍हिगदेदा ङोसेमुला,” ओच्‍छे “प्रभुला मिन किन्‍बागदे पापग्‍याम थारेङ चिगै।” 20फ्‍युक्‍पोला दिमरी म्‍हरदेन म्‍हुइला ताङ जे आहिन, तर सिङदेन साप्राला ताङएनोन तमुला। चु ताङगदे कोइ म्‍हिगदेदा क्‍योङ्बाला लागिरी तला भिसम कोइ ह्राङलान लागिरी चलब लबाला लागिरी हिन्‍ना। 21खालै म्‍हिसे ह्राङदा पाप गेग्‍याम चोखो थान्‍जी भिसम थे म्‍हि चा डोन्‍बोदा क्‍योङ्बारी चलब लबा चोखो ताङ ह्रङ्‌बान तला। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङदान चोखो थान्‍बासे लमा जम्‍मान ज्‍यबा गेरी चलब लबाला लागिरी मालिकदा थे सेम निबा तला। 22थेह्रङ् लसीन भ्‍योन मुबा धुइरी सेमरी खबा नइबा तामगदे ख्‍लागो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसी विश्‍वास, मायादेन शान्‍तिरी ज्‍यबा सेमसे प्रभुला मिन किन्‍बागदेदेन छ्‌याम भ्रउ। 23तर एसे मूर्ख तामदेन गे आखेल्‍बा ताम ख्‍लागो, तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा तामसे कल जे तमुला भिबा एदा थानोन मुला। 24प्रभुला गे लबा म्‍हिसे चा कल लबारी आत, थे जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍बा, लोप्‍बारी खम्‍बा, जस्‍तोन दुख तसै नाबारी खम्‍बादेन 25जम्‍मान गेरी सोजो तसी ह्राङदा बिरोध लबागदेदा घोना लसी ज्‍यबा ग्‍याम उन्‍बारी खम्‍बा म्‍हि ततोःला। थेह्रङ् लजी भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा थेन्‍से लबा पाप ख्‍लासी सत्‍य ताम घोसी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा सेम पिन्‍ना तला, 26जमाहेन्‍से होसरी खसी थेनीगदे शैतानना याग्‍याम स्‍योर्ला। तिग्‍दा भिसम शैतानसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रगै भिसी थेसे थेनीगदेदा खीसी थान्‍मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\