२ तिमोथी 3

1लिच्‍छाला धुइ चा ल्‍हानान दुखला धुइ तला भिबा ताम एसे था याङ्‍गो। 2तिग्‍दा भिसम जमा धुइरी म्‍हिगदे ह्राङदा जे माया लबा, ओच्‍छे टाङगाला लिच्‍छा जे भ्रबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा, ङा जे चसे ङा जे भ्रसे भिसी भ्रबा म्‍हि, स्‍य्‍हान्‍दोदा बिरोध लबा, आबा आमासे पाङ्बा ताम आङ्‌यान्‍बा, गुण आम्राङ्बादेन परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा, 3ओच्‍छे दया आरेबा, ढिक्‍ना लबारी आखम्‍बा, तामगन लसी भ्रबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी आथान्‍बा, च्‍यामान लोङ्‌बा खबा, ज्‍यबा ताम सेम आनिबा, 4धोका पिन्‍बा, तिगै वास्‍ता आलना मूर्ख गे लसी भ्रबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा, परमेश्‍वरदा ताङ्ना आलना मोजमजा लसी भ्रबा सेम लबा, 5परमेश्‍वरदा तेन्‍बा स्‍होबा, तर परमेश्‍वरला शक्तिग्‍याम लबा गे चा आहिन भिबा चुह्रङ्बा म्‍हिगदेग्‍याम थारेङ तसी चिउ। 6तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ चा दिम दिमरी निसी पापी सेम थोबादेन पापसे नाङ्‌बा कमजोर म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्राङला तहरी थान्‍मुला। 7थे म्रिङम्‍हेमेगदेसे सदन लोप्‍बारी मी म्‍हाइमुला, तर सत्‍य ताम तिग हिन्‍ना भिसी खाइमै आसेमुला। 8यान्‍नेसदेन याम्‍ब्रेससे मोशादा बिरोध लबा ह्रङ्नोन चु म्‍हिगदेसे सत्‍य तामला बिरोध लमुला। चुह्रङ्बा म्‍हिगदेला बुद्धि न्‍होङ्बा मुला, ओच्‍छे विश्‍वास लबा स्‍होसी भ्रमुला। 9तर दाहेन्‍से थेनीगदे ल्‍हानान आटु, तिग्‍दा भिसम थेनीगदे गाते मूर्ख चीम भिबा ताम जम्‍मासेन म्राङ्ला। ओच्‍छे यान्‍नेसदेन याम्‍ब्रेसदा खाह्रङ् तमुबा थेनीगदेदाएनोन थेह्रङ्नोन तला। 10तर ङाइ लोप्‍बा ताम, ङाला बानीबेहोर, ङाइ लबारी छ्‌याइबा गे, ङाला विश्‍वास, ङाइ दुख नाखम्‍बा, ङाला मायादेन ङा विश्‍वासरी गाते कोङ्‌सी चिबा मुला भिबा ताम एसेन म्राङ्बा मुला। 11ओच्‍छे ङादा म्‍हिगदेसे पिन्‍बा दुखदेन ङाइ नाबा दुख एसे म्राङ्बा मुला। एन्‍टिओखिया, आइकोनियनदेन लुस्‍त्रा भिबा ग्‍लारी ङाइ गाते ल्‍हाना दुख नाजी। तसैनोन थे जम्‍मान दुखग्‍याम प्रभुसे ङादा जोगब लजी। 12पाङ्‌नोन तोःमा ख्रीष्‍ट येशूदा सेमहेन्‍सेन तेन्‍सी थेदेन छ्‌याम भ्रबागदे जम्‍मादान म्‍हिगदेसे दुख मी पिन्‍नोन पिन्‍ना। 13तर पापी सेम थोबा म्‍हिगदे स्‍य्‍हान्‍दोदा ठगब लबारी म्‍हाइमा थेनीगदे ह्राङनोन झन झन न्‍होङ्‌सी निला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा धोका पिन्‍बागदे ह्राङसेन धोका याङ्ला। 14तसैनोन ए चा ह्राङसे लोप्‍बा चु तामरी विश्‍वास लसी कोङ्‌सी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु ताम खाल खालग्‍याम लोप्‍जी भिबा एदा थानोन मुला। 15एदा जजाहेन्‍सेन परमेश्‍वरला बचन था मुला। थे बचनसे ख्रीष्‍ट येशूदा लबा विश्‍वासग्‍याम थार्बा याङ्बाला लागिरी एदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍खम्‍ला। 16चु बचनरी भ्रिबा जम्‍मान ताम चा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम सत्‍य ताम लोप्‍बारी, आतोःबा तामला दोष उन्‍बारी, गल्‍ती तामगदेदा सोज्‍यब लबारी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा लोप्‍बारी खम्‍गै भिसी हिन्‍ना। 17थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे जम्‍मान ज्‍यबा गेगदे लबारी खम्‍गै भिसीन परमेश्‍वरला बचन पिन्‍बा हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\