२ तिमोथी 4

1ख्रीष्‍ट येशू ग्‍ले दोसी फेप्‍खमा सिबादेन सोबा जम्‍मालान निसाफ लला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरदेन येशू ख्रीष्‍टला ङाच्‍छापट्टि ङाइ एदा चु ताम कुल्‍ला। 2धुइ मुसै आरेसै ए खाइमादमान बचन थेःना लबारी तयार तउ, म्‍हिगदेदा अर्ती पिन्‍गो, बङ्‍‌गो, आँट पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख तसै सेम नाबारीदेन लोप्‍बारी थाख्‍लागो। 3तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला, जमा धुइरी म्‍हिगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍बा ख्‍लाला, थेनीगदे ह्राङला सेमसे तिग म्‍हन्‍बा थेनोन अन्‍छार जे भ्रला। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ह्राङदा सेम निबा ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेदा जे ङ्‌योइला। 4ओच्‍छे थेनीगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍बारी ख्‍लासी म्‍हिसे म्‍हन्‍सी पाङ्बा कथागदे चा ङ्‌यान्‍सी भ्रला। 5तर एसे ह्राङसे ह्राङदान जम्‍मान तामरी तहरी थान्‍गो, ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसै नासी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे लउ। थेह्रङ् लसीन एसे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा गे पूरा लउ। 6ङाइ चा ङाला ल्‍हुइ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा बलि फुल्‍सी एनीगदेग्‍याम फेबारी छ्‌याइबा मुला। 7ङाइ दुख नासी लतोःबा जम्‍मान गे लसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङाइ विश्‍वासदा जोगब लसी थान्‍बा मुला। 8परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुकुट याङ्बारी जे बाँकी मुला। थे मुकुट ठीक निसाफ लबा प्रभुसेन थे धिनकुनु ङादा कूसी पिन्‍ना। चु मुकुट ङादा जे आहिन, तर थे दोःसी फेप्‍खला भिसी थेदा माया लसी थेला ग्‍याम च्‍यासी चिबागदे जम्‍मादान पिन्‍ना। 9ए खम्‍तेधोना ङादा ह्रुप तबारी योनान खउ। 10तिग्‍दा भिसम डेमाससे जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेदा माया लसी ङादा ख्‍लासी थेसलोनिकेरी निजी। ओच्‍छे क्रेसेन्‍स चा गलातियारी, तीतस चा दलमातियारी निजी। 11लूका जे ङादेन छ्‌याम मुला। ओच्‍छे मर्कूसदा म्‍हाइसी एदेन छ्‌यामनोन भसी खउ। तिग्‍दा भिसम थेसे ङादा ज्‍यना लसी ह्रो लमुला। 12ङाइ तुखिकसदा चा एफिससरी पुइबा मुला। 13ए खबा धुइरी त्रोआसरी ङाइ कार्पस मुबा ग्‍लारी ख्‍लासी थान्‍बा घदेन किताबगदे, ओच्‍छे ढिरी भ्रिबा परमेश्‍वरला बचन आम्‍लेःना भसी खउ। 14स्‍हाङ्‌बोला ताङ स्‍होबा अलेक्‍जेन्‍डरसे ङादा ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। थेसे लबा गे अन्‍छार प्रभुसेन थेदा खी किन्‍ना। 15थे म्‍हि म्राङ्सी एएनोन होशियार तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा थेसे ङन्‍दा ल्‍हानान बिरोध लजी। 16ङाच्‍छा ङादा मुद्दा तमा ङाला लागिरी खालैसेन तिगै ताम पाङ्सी आपिन्‍नी, तर जम्‍मासेन ङादा ख्‍लासी निजी। चु तामला दोष थेनीगदेदा थातगै। 17तर प्रभु ङादेन छ्‌याम तसी ङादा भङ पिन्‍जी। थेतबासेलमा ङाइ अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार ज्‍यना लसी थेःना लखम्‍जी। चुह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे ङादा सिबाग्‍याम जोगब लजी। 18हिन्‍ना, अझ प्रभुसेन ङादा जम्‍मान आज्‍यबा तामग्‍याम जोगब लला, ओच्‍छे प्रभुसेन ङादा जोगब लसी थेला य्‍हुल्‍सारी भोर्ला। थेला सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 19प्रिस्‍किलादेन थेला ह्रेम्‍बो अकिलासदा ओच्‍छे ओनेसिफरसला म्‍हेमेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। 20इरास्‍तस कोरिन्‍थरीन चिबा मुला, तर त्रोफिमस चा आखम्‍बासे लमा ङाइ थेदा मिलेटसरीन ख्‍लाजी। 21ए खम्‍तेधोना सेर्ख खबा भन्‍दा ङाच्‍छान खबारी भङ लउ, एदा युबुलससे फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला, ओच्‍छे पुडेस, लिनस, क्‍लौडियादेन जम्‍मान आलेगदेसेनोन फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 22प्रभु एला आत्‍मादेन छ्‌याम तगै। ओच्‍छे एदेन छ्‌याम प्रभुला दयामाया तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\