मुल चेलागदेला गे 1

1लास्‍सो, थियोफिलस, फ्‍याफुल्‍ला, ङाइ ह्राङदा येशूसे गे शुरु लबाहेन्‍से स्‍वर्गरी आभोर्तेधोना थेसे लबादेन लोप्‍बा जम्‍मान तामला बारेरी ङाच्‍छान भ्रिसी जिन्‍बा मुला। चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा येशूसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ह्राङसे धम्‍बा मुल चेलागदेसे तिग गे लतोःला भिसी सुङ्बा मुबा। 3येशू सिसी जिन्‍माहेन्‍से ह्राङदा सिबाग्‍याम सोना लबा मुला भिबा ताम ल्‍हानान ग्‍यामसे उन्‍बाला लागिरी बोगल न्‍ही धिनधोना ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी सुङ्जी। 4तिरेकुनु थेनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌यासी सोल छ्‌योइबा धुइरी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदे यरूशलेम शहर ख्‍लासी खानङएनोन थानिउ। परमेश्‍वर आबासे ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल आयाङ्‌तेधोना भ्रान्‍सी चिउ। थे कबुलला बारेरी ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 5तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नासे क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी, तर दाहेन्‍से तिगै धिन लिच्‍छा एनीगदेला बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम तला।” 6थेतबासेलमा थेनीगदे पोप तसी चिबा धुइरी चेलागदेसे येशूदा “प्रभु, दान्‍दे ह्राङसे इस्राएल य्‍हुल्‍सादा दोःसी छार स्‍होबारी छ्‌याइबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 7येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चु ताम परमेश्‍वर आबासे तोगब लबा धिनदेन धुइगदेरी तनोन तला। तर थे तामगदे घोबारी म्‍हाइबा एनीगदेला गे आहिन। 8तर परमेश्‍वरला आत्‍मा एनीगदेथोरी फेप्‍खमाहेन्‍से एनीगदेसे शक्ति याङ्ला। जमाहेन्‍से एनीगदे यरूशलेमहेन्‍से यहूदियादेन सामरिया अञ्‍चलरी, ओच्‍छे जम्‍बुलिङला कनाकुनीधोना ङाला साक्षी दोला।” 9येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे च्‍याना च्‍यानान येशूदा स्‍वर्गरी भोर्जी। ओच्‍छे येशूदा खसुसे घप्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा आम्राङ्‌नी। 10थेनीगदे एकोहोरो तसी मुपट्टि च्‍यासी चिबा धुइरी तिक्‍खुरीन तार क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हि न्‍ही थेनीगदेला ङामरी राप्‍जी। 11ओच्‍छे थे म्‍हि न्‍हीसे थेनीगदेदा “गालीलला म्‍हिगदे, तिग्‍दा एनीगदे मुपट्टि च्‍यासी राप्‍सी चिबा? एनीगदे मुबाग्‍याम स्‍वर्गरी फेप्‍बा चुनोन येशू दान्‍दे एनीगदेसे खाह्रङ् लसी स्‍वर्गरी फेप्‍बान लबा म्राङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन थे दोःसी फेप्‍खला” भिसी भिजी। 12जमाहेन्‍से थेनीगदे जैतून भिबा गङग्‍याम यरूशलेमपट्टि दोःजी। थेग्‍याम यरूशलेम शहररी धोबारी ओस्‍पन किलोमिटर गिक ते भ्रदोमुबा। 13शहररी धोमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ चिबा दिमला तलाथोला कोठारी वाङ्‌जी। थेनीगदे पत्रुस, यूहन्‍ना, याकूब, अन्‍द्रियास, फिलिप, थोमा, बारथोलोमाइ, मत्ती, अल्‍फयसला झा याकूब, ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिबा सिमोन ओच्‍छे याकूबला झा यहूदा मुबा। 14कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेदेन येशूला आमा मरियम ओच्‍छे येशूला आलेगदेएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम सेम गिक लसी प्रार्थना लबाला लबान मुबा। 15तिरेकुनु थेरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे ओस्‍पन ग्‍यार्जा गिकसे बोगल गिक ह्रुप तबा मुबा। थे धुइरी पत्रुस थेनीगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, 16“ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला बचनरी येशूदा चुङ्बा म्‍हिगदेला नेता यहूदाला बारेरी दाऊद ग्‍लेसे ङाच्‍छान परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्बा मुबा। थे बचनरी मुबा ताम पूरा तनोन तोःबा मुबा। 17यहूदाएनोन ङनीगदे न्‍हङला गिक मुबा। ङन्‍से ह्रङ्नोन प्रभुला गे लबाला लागिरी थेदाएनोन धम्‍बा मुबा।” 18ओच्‍छे यहूदासे आज्‍यबा गे लसी स्‍होबा टाङगासे बु गिक ग्‍लुजी। थे बुरी ह्राङनोन सिसी सरी ह्रिल्‍मा थेला फो थिसी ग्रुङ फो थोन्‍जी। 19थे ताम यरूशलेमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्जी, ओच्‍छे थेनीगदेसे थे बुला मिन ह्राङलान ग्‍योइरी “आखेल्‍दामा” भिसी थान्‍जी। थेला अर्थ चा काला बु भिबा हिन्‍ना। 20पत्रुससे दोःसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “‘थेला दिम थान्‍थान तगै, थेरी खालै थाचिगै।’ ओच्‍छे ‘थेसे याङ्बा अधिकार स्‍य्‍हान्‍दोसेन जिम्‍मा किन्‍गै’ भिसी व्‍हाइला किताबरी भ्रिबा मुला। 21“थेतबासेलमा यहूदाला ग्‍लारी य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला गिक धम्‍तोःबा मुला। थे म्‍हि चा य्‍हाङ प्रभु येशूदेन छ्‌याम मुबा धुइरी सदन य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन भ्रबा म्‍हि ततोःला। 22थे म्‍हि यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा धुइहेन्‍से प्रभु येशू य्‍हाङ मुबाग्‍याम स्‍वर्गरी भोर्बा धुइधोना य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन मुबा म्‍हि ततोःला। ओच्‍छे थे म्‍हि य्‍हाङदेन छ्‌याम तसी प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोजी भिबा तामला साक्षी ततोःला।” 23जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे म्‍हि न्‍हीला मिन पिन्‍जी। थे न्‍हीला मिन युस्‍तस भिबा योसेफ बारसाबासदेन मतियास मुबा। 24थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “प्रभु, ह्राङदा जम्‍मान म्‍हिला सेमला ताम था मुला। थेतबासेलमा चु न्‍ही न्‍हङरी ह्राङसे खाल्‍दा धम्‍बा, ङन्‍दा उन्‍सी पिन्‍गो। 25ओच्‍छे थे म्‍हिसे चा यहूदासे लबा मुल चेलाला गे लखम्‍गै। तिग्‍दा भिसम यहूदा चा थे गे ख्‍लासी थे जुन ग्‍लारी नितोःमुबा थेनोन ग्‍लारी निसी सिजी।” 26जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे म्‍हि न्‍हीला मिनरी चिट्ठा युजी, थे चिट्ठा मतियासला मिनरी परब तजी। जमाकुनुहेन्‍से थेदा च्‍युक गिक मुल चेलागदेदेन छ्‌याम झ्‍याजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\