मुल चेलागदेला गे 13

1एन्‍टिओखियाला मण्‍डलीरी मुबा अगमवक्तागदेदेन लोप्‍बा म्‍हिगदे चुनोन हिन्‍ना। बारनाबास, म्‍लाङगै भिबा शिमियोन, कुरेनी भिबा लुकियस, शासन लबा हेरोददेन छ्‌याम छर्बा मनेन ओच्‍छे शाऊल, 2थेनीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लबान प्रभुदा तेन्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे “बारनाबासदेन शाऊलदा ङाला लागिरी फेसी थान्‍गो, ङाइ थेन्‍नीदा ङाला गे लबाला लागिरी धम्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 3जमाहेन्‍से थेनीगदे फोइथान चिसी थेन्‍नीथोरी ह्राङ ह्राङला या थान्‍सी प्रार्थना लसी थेन्‍नीदा प्रभुला गे लबारी पुइजी। 4परमेश्‍वरला आत्‍मासे बारनाबासदेन शाऊलदा पुइजी, ओच्‍छे थेन्‍नी सिलुकिया भिबा ग्‍लारी निजी। थे ग्‍लाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी साइप्रसपट्टि निजी। 5ओच्‍छे सलामिस भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से थेन्‍नीसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी परमेश्‍वरला बचन थेःना लजी। थेन्‍नीदा ह्रो लबारी मर्कूस भिबा यूहन्‍नाएनोन थेन्‍नीदेन छ्‌यामनोन मुबा। 6जमाहेन्‍से थेनीगदे साइप्रस भिबा अञ्‍चलला शहर शहररी कोर्बान पाफोस भिबा ग्‍लाधोना धोखजी, थेरी थेनीगदेसे बार-येशू भिबा जादु लबा फट्टा यहूदी अगमवक्ता गिकदा स्‍याप्‍जी। 7थे जादु लबा म्‍हि साइप्रस भिबा अञ्‍चलरी शासन लबा सर्गियस पौलुस भिबा म्‍हिला ह्रो मुबा। थे सर्गियस पौलुस बुद्धि मुबा म्‍हि मुबा। थेसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बा सेम लबासे लमा शाऊलदेन बारनाबासदा ङ्‌योइजी। 8तर जादु लबा एलुमाससे सर्गियस पौलुससे थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालगै भिसी शाऊलदेन बारनाबासला बिरोध लजी। एलुमास भिबा चा ग्रीक ग्‍योइरी जादु लबा म्‍हि भिबा हिन्‍ना। 9तर शाऊल, थेदा पावलएनोन भिमुबा, परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी थे एलुमासदा एकोहोरो च्‍याबाला च्‍याबान लसी चुह्रङ् भिसी भिजी, 10“ए जम्‍मान ज्‍यबा गेला शत्रु, ओच्‍छे पापी सेमदेन नइबा सेमसे प्‍लिङ्बा शैतानना कोला, तिग एसे प्रभुग्‍याम लोप्‍बा सत्‍य तामगदेदा न्‍होङ्ना लबारी आख्‍ला? 11च्‍यागो, दाहेन्‍से प्रभुसे एदा सजाय पिन्‍सी जिन्‍बा मुला, थेतबासेलमा छिन्‍नङधोना ए काना तसी धिनीला य्‍हालएनोन आम्राङ्” भिसी भिजी। थेह्रङ् भिमैछ्‌याम खसु ह्रङ्‌बा खसी थेला मी घप्‍जी, ओच्‍छे धोपधोप तसी थेसे तिगै आम्राङ्‌नी। जमाहेन्‍से खालैसे यारी चुङ्सी डोर्‍याब लला वा भिसी थे क्‍यारमार भ्रबारी छ्‌याइजी। 12चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थे ग्‍लारी शासन लबा म्‍हिसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। तिग्‍दा भिसम प्रभुला बचनग्‍याम लोप्‍बा तामरी थे उदेक तबा मुबा। 13पावलदेन थेला ह्रोगदे पाफोसग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी पामफिलिया भिबा ग्‍लारी परब तबा पर्गा भिबा ग्‍लारी धोजी, ओच्‍छे मर्कूस भिबा यूहन्‍ना चा थेनीगदेग्‍याम फेसी यरूशलेमरी धोजी। 14तर थेनीगदे चा पर्गा भिबा ग्‍लाग्‍याम पिसिदिया भिबा अञ्‍चलरी परब तबा एन्‍टिओखिया शहररी खजी, ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी निसी चिजी। 15ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतागदेसे मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा किताब पढब लमाहेन्‍से थेनीगदेदा “आलेगदे, ह्राङनीदेन छ्‌याम म्‍हिगदेदा अर्ती पिन्‍बा खाल्‍ला तिगै बचन मुसम सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 16जमाहेन्‍से पावल राप्‍सी यासे चाल लबान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “इस्राएलला ङाला ज्‍योज्‍यो आलेदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। 17य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदे मिश्र य्‍हुल्‍सारी चिबा धुइरी इस्राएल य्‍हुलला परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा धम्‍सी घ्रेन म्‍हि स्‍होजी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिशाली छ्‌यासे थेनीगदेदा थे य्‍हुल्‍साग्‍याम तेःसी भजी। 18ओच्‍छे तोङतोङबा ग्‍लारी थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा बानीबेहोर नाबान ओस्‍पन बोगल न्‍ही दिङधोना परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ह्रो लजी। 19जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे कनान य्‍हुल्‍साला गोर निस य्‍हुलला म्‍हिगदेदा नाश लजी। ओच्‍छे थे य्‍हुल्‍सा परमेश्‍वरसे थेनीगदेला अधिकाररी पिन्‍जी। 20चु जम्‍मान ताम ओस्‍पन ग्‍यार्जा ब्‍लिसे बोगल न्‍हीसे च्‍युइ दिङधोना तजी। “जमाहेन्‍से शमूएल अगमवक्ताला पालोधोना परमेश्‍वरसे न्‍यायाधीश पिन्‍जी। 21जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे ग्‍ले ह्रीजी, थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे बेन्‍यामीनना वंशला कीश भिबा म्‍हिला झा शाऊलदा बोगल न्‍ही दिङधोना शासन लपुङ्‌जी। 22ओच्‍छे परमेश्‍वरसे शाऊलदा तेःमाहेन्‍से दाऊददा थेनीगदेला ग्‍ले स्‍होजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे दाऊदला बारेरी ‘ङाइ यिशै भिबा म्‍हिला झा दाऊददा ङाला सेमसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍हि स्‍याप्‍जी, थेसे ङाइ म्‍हन्‍बा जम्‍मान गे लला’ भिसी सुङ्जी। 23“परमेश्‍वरसे कबुल लबा अन्‍छार चुनोन म्‍हिला सन्‍तानग्‍याम इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बाला लागिरी येशूदा भजी। 24येशू फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा यूहन्‍नासे इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो भिसी थेःना लजी। 25यूहन्‍नासे ह्राङला गे जिन्‍ना लबारी छ्‌याइमा ‘एनीगदेसे ङा खाल भिसी म्‍हन्‍बा मुला? ङा थे आहिन। तर च्‍यागो, थे ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खला, ङा थेला लखम स्‍युबाधोनाला आरे’ भिसी भिमुबा। 26“अब्राहामला सन्‍तान, ङाला ज्‍योज्‍यो आलेदेन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा अर्गु य्‍हुलला आलेगदे चु थार्बा याङ्बा समाचार य्‍हाङला लागिरी पुइखबा मुला। 27तर यरूशलेमरी चिबा म्‍हिगदेदेन ह्राङला नेतागदेसे थेदा ङोआसेनी, ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु पढब लबा अगमवक्तागदेसे भ्रिबा बचन आघोना थेदा सिबाला सजाय पिन्‍सी थे बचन पूरा लजी। 28सिबाला सजाय पिन्‍तोःबा तिगै ताम आस्‍याप्‍सैनोन थेनीगदेसे थेदा साइनोन तोःला भिसी पिलातसदा भिजी। 29ओच्‍छे थेनीगदेसे थेला बारेरी बचनरी भ्रिबा अन्‍छार जम्‍मान ताम लसी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा क्रुसग्‍याम मार तेःसी धुर्सारी थान्‍जी। 30तर परमेश्‍वरसे थेदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 31ओच्‍छे गालीलग्‍याम यरूशलेमधोना ह्राङदेन छ्‌याम खबा म्‍हिगदेसे थेदा ल्‍हानान धिनधोना म्राङ्जी, दान्‍दे म्‍हिगदेला लागिरी थेनीगदे थेला साक्षी हिन्‍ना। 32“परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा थे कबुलला समाचार ङन्‍से ह्राङनीदा पाङ्ला। 33परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी थेनीगदेला कोलागदे य्‍हाङला लागिरी थे ताम पूरा लसी पिन्‍जी, थेला बारेरी दाऊद ग्‍लेसे भ्रिबा न्‍हीरेमला व्‍हाइरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला ‘ए ङाला झा हिन्‍ना, तिनी ङा एला आबा दोजी।’ 34परमेश्‍वरसे येशूदा खाइमै नइना आलना सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाइ दाऊददा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल चोखोदेन सत्‍य मोलम एनीगदेदा पिन्‍ना।’ 35ओच्‍छे अर्गु व्‍हाइरीनोन चुह्रङ् भिबा मुला, ‘परमेश्‍वरसे ह्राङदा जे तेन्‍बा म्‍हिला ल्‍हुइ धुर्सारी नइआपुङ्‌।’ 36तर चु ताम दाऊदसे ह्राङला बारेरी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम दाऊदसे ह्राङ सोतेधोना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान गे लसी सिजी। ओच्‍छे थेदा थेला आखे म्‍हेमे ल्‍हुबा ग्‍लारीन ल्‍हुजी, ओच्‍छे थेला ल्‍हुइ नइसी निजी। 37तर परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लबा येशूला ल्‍हुइ चा आनइनी। 38“थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आलेगदे चु येशूग्‍यामसेन य्‍हाङला पाप माफ तला भिसी ङाइ पाङ्बा चु ताम ह्राङनीदा था तगै। 39मोशाला ठिमग्‍याम ह्राङनी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम्‍नी। तर येशूदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा मुला। 40थेतबासेलमा होशियार लसी स्‍य्‍हूगो, आहिन्‍सम अगमवक्तागदेसे पाङ्बा चु ताम ह्राङनीथोरी खला। 41अगमवक्तागदेसे चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुबा, ‘परमेश्‍वरसे सुङ्बा तामदा हेला लबागदे, उदेक तसी सिउ! एनीगदेला धुइरी ङाइ गे गिक लला, थे गेला बारेरी खालैसे पाङ्सी पिन्‍सैनोन एनीगदेसे खाइमै विश्‍वास आल।’” 42पावलदेन बारनाबास यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी निबारी छ्‌याइमुबा, जमा म्‍हिगदेसे खबा साताला ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनुएनोन ङन्‍दा चु ताम लोप्‍सी पिन्‍गो भिसी थेनीगदेदा पाङ्‌बाला पाङ्‌बान लजी। 43यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से ल्‍हानान यहूदीगदेदेन यहूदी धर्म तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे पावलदेन बारनाबासला लिच्‍छा भ्रबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से पावलदेन बारनाबाससे थेनीगदेदा एनीगदे सदन परमेश्‍वरला दयामायारी चिउ भिसी भिजी। 44ब्‍लप्‍बा न्‍हबा अर्गु धिनकुनुएनोन शहरला जम्‍मान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बारी पोप तजी। 45चुदे ल्‍हाना म्‍हिला हुल म्राङ्सी कोइ कोइ यहूदीगदेदा ल्‍हानान डाह तजी, ओच्‍छे पावलसे पाङ्बा तामदा बिरोध लसी थेनीगदेसे पावलला बेइज्‍जत लजी। 46तर पावलदेन बारनाबास ढुक्‍क तसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला बचन एनीगदे यहूदीगदेदान थेःना लतोःबा मुबा। तसैनोन चुदा एनीगदेसे ङ्‌यान्‍बारीन आम्‍हाइनी। चुह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‍बाधोनाला म्‍हि हिन्‍ना भिसी आम्‍हन्‍बासे लमा दाहेन्‍से ङनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लला। 47तिग्‍दा भिसम प्रभुसे ङन्‍दा चुह्रङ् भिसी कुल्‍बा मुला, ‘जम्‍बुलिङला कनाकुनीधोना थार्बा याङ्बा समाचार धोना लबारी ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी य्‍हाल दोबारी ङाइ एनीगदेदा धम्‍बा मुला।’” 48चु ताम थेःमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ताङ्सी परमेश्‍वरला बचनला जयजयकार लजी, ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी धम्‍बागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी। 49जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेसे जम्‍मान ग्‍लारी प्रभुला बचन थेःना लजी। 50तर पावलदेन बारनाबासला बिरोध लसी यहूदीगदेसे म्‍हिगदेग्‍याम मान याङ्बा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्रिङम्‍हेमेगदेदेन शहरला मुल म्‍हिगदेदा थीसी, पावलदेन बारनाबासदा ह्राङला ग्‍लाग्‍याम तेःजी। 51थेतबासेलमा पावलदेन बारनाबाससे चा थेनीगदेला बिरोधरी ह्राङला काङला धुलु खर्सी आइकोनियन भिबा ग्‍लारी निजी। 52तर एन्‍टिओखियारी मुबा चेलागदे चा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी ल्‍हानान ताङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\