मुल चेलागदेला गे 15

1यहूदियाग्‍याम एन्‍टिओखियारी खबा कोइ कोइ म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा “एनीगदेसे मोशाला ठिम अन्‍छार खतना आलनी भिसम एनीगदेसे थार्बा आयाङ्‌” भिसी लोप्‍जी। 2पावलदेन बारनाबासला ताम थेनीगदेदेन छ्‌याम आढिक्‍बासे लमा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङलान ताम थान्‍जी। थेतबासेलमा पावलदेन बारनाबास ओच्‍छे कोइ कोइ विश्‍वासीगदेदा चु ताम सल्‍लाह लबारी यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबाला लागिरी धम्‍जी। 3जमाहेन्‍से मण्‍डलीला म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा थे ग्‍याम पुइजी। थेनीगदे फोनिकेदेन सामरियाग्‍याम तबान निबा धुइरी स्‍याप्‍बा विश्‍वासीगदेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी भिबा ताम पाङ्जी। चु ताम थेःसी थेरी मुबा विश्‍वासीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 4थेनीगदे यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेदा मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन मुल चेलागदे ओच्‍छे मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे मान लजी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे थेनीगदेग्‍याम लबा जम्‍मान गे थेरी मुबागदेदा पाङ्जी। 5जमाहेन्‍से फरिसी समूहला कोइ कोइ विश्‍वासीगदे राप्‍सी, “अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन खतना लसी मोशाला ठिम अन्‍छार भ्रतोःला भिसी पाङ्तोःला” भिसी भिजी। 6चु तामला बारेरी सल्‍लाह लबाला लागिरी मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे ह्रुप तजी। 7थेनीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान सल्‍लाह लसी जिन्‍माहेन्‍से पत्रुस राप्‍सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “आलेगदे, ल्‍हानान धुइ ङाच्‍छा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ङाला सुङग्‍याम थोन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी विश्‍वास लगै भिसी ह्राङनी न्‍हङ‍ग्‍याम परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍बा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 8ओच्‍छे परमेश्‍वर चा जम्‍मान म्‍हिला सेमला ताम था याङ्बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ह्रङ्नोन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङला आत्‍मा पिन्‍सी थेनीगदे ङाला हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। 9ओच्‍छे परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन थेनीगदे खालैला ली आच्‍याना गे लसी थेनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम थेनीगदेला सेम साङसाङ तना लजी। 10थेतबासेलमा तिग्‍दा अर्गु य्‍हुलला विश्‍वासीगदेदा चु धोइ काप्‍सी परमेश्‍वरदा बोमो खना लबारी म्‍हाइबा? तिग्‍दा भिसम चु धोइ य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसेनोन पुइआखम्‍नी ओच्‍छे य्‍हाङसेनोन पुइआखम्‍नी। 11तर य्‍हाङसे ह्रङ्नोन थेनीगदेसेनोन प्रभु येशूला दयामायाग्‍याम थार्बा याङ्बा मुला भिसी य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला।” 12पत्रुसला चुह्रङ्बा ताम थेःसी सभारी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे कुटिसी चिजी, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेग्‍याम खाह्रङ्बा उदेकला गेदेन चिनुगदे उन्‍बा ताम पावलदेन बारनाबाससे पाङ्‌मा थेनीगदे ङ्‌यान्‍सी चिजी। 13पावलदेन बारनाबाससे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से याकूबसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, 14परमेश्‍वरसे दया लसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा धम्‍सी ह्राङलान म्‍हि स्‍होजी। चु ताम मी सिमोनसे ह्राङदा दोलोन पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 15चुनोन तामदेन छ्‌याम अगमवक्ताला बचनएनोन ढिक्‍मुला। परमप्रभुसे सुङ्बा ताम अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, 16‘ङा दोःसी खला, ओच्‍छे दाऊदला फुप्‍बा दिम दोःसी स्‍होला, थेनोन फुप्‍बा दिमला जगथोरी दोःसी दिम स्‍होला, 17थेह्रङ् लसीन बाँकी मुबा म्‍हिगदे ङा मुबा ग्‍लारी खगै, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ङाला म्‍हि स्‍होबाला लागिरी ङाइ ङ्‌योइबा मुला। 18चु ताम ङा परमप्रभुसे ल्‍हानान ङाच्‍छाहेन्‍सेन था तना लबा मुला।’ 19“थेतबासेलमा परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा य्‍हाङसे दुख आपिन्‍गे भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 20तर य्‍हाङसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भ्रिसी पुइगे, ‘एनीगदेसे मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे थाचउ। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, ओच्‍छे खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थाचउ, ओच्‍छे तिगैलान का थाचउ।’ 21तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छाला म्‍हिगदेला धुइहेन्‍सेन जम्‍मान शहररी मोशाला ठिमग्‍याम लो‍प्बान मुला, चु ठिम चा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी पढब लमुबा।” 22जमाहेन्‍से मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे ओच्‍छे जम्‍मान मण्‍डली ढिक्‍सी ह्राङ न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा धम्‍सी पावलदेन बारनाबासदा छ्‌यामनोन एन्‍टिओखियारी पुइबा ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे विश्‍वासीगदे न्‍हङला मुल म्‍हिगदे यहूदा भिबा बारसाबासदेन सिलासदा धम्‍जी। 23थेनीगदेदेन छ्‌याम चुह्रङ् भिसी भ्रिबा चिठी पुइजी, “ह्राङनीलान ज्‍योज्‍यो आले ङनी मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेग्‍याम एन्‍टिओखियादेन सिरिया ओच्‍छे किलिकियारी मुबा अर्गु य्‍हुलला विश्‍वासीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला। 24“ङनी न्‍हङला कोइ कोइसे ङन्‍से आपाङ्बा तामगदे ह्राङनीदा लोप्‍सी ह्राङनीला सेम धरमर तना लसी ह्राङनीदा ल्‍हानान तामग्‍याम दुख पिन्‍बा मुला भिबा ताम ङन्‍से थेःबा मुला। 25थेतबासेलमा ङनी जम्‍मान ढिक्‍सी लबा सल्‍लाह अन्‍छार कोइ कोइ म्‍हिगदेदा धम्‍सी थेनीगदेदा ङन्‍ना सेम निबा ह्रो बारनाबास ओच्‍छे पावलदेन छ्‌याम ह्राङनी मुबा ग्‍लारी पुइखबा ज्‍यबा छोर्जी। 26चुगदे चुह्रङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना, चुगदेसे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुबा। 27थेतबासेलमा ङन्‍से यहूदादेन सिलासदाएनोन पुइखबा मुला। थेनीगदेसेनोन चु ताम ह्राङनीदा पाङ्सी पिन्‍ना। 28तिग्‍दा भिसम था ततोःबा ताम बाहेक अर्गु ल्‍हानान तामग्‍याम दुख आपिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन ङन्‍दा ज्‍यबा छोर्जी। 29ह्राङनीदा था ततोःबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, ह्राङनीसे मूर्तिदा बलि पिन्‍बा तिगै स्‍हेगदे, कादेन खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थासोल्‍गो, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ। चुह्रङ्बा तामगदेला संगतनोन आलनी भिसम ह्राङनीदा ज्‍यबा तला। दान्‍देदा चुदेन लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला।” 30जमाहेन्‍से पावल, बारनाबास, यहूदादेन सिलास यरूशलेमग्‍याम एन्‍टिओखिया शहररी निजी। थेरी थेनीगदेसे विश्‍वासीगदेदा ग्‍ला गिकरी ङ्‌योइसी थेनीगदेदा थे चिठी पिन्‍जी। 31चिठीरी भ्रिबा आँट पिन्‍बा ताम पढब लसी एन्‍टिओखियाला विश्‍वासीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 32यहूदादेन सिलास चा अगमवक्ता मुबा। थेन्‍नीसे प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा बचनग्‍याम ल्‍हानान आँट पिन्‍सी विश्‍वासरी कोङ्‌ना लजी। 33थेनीगदे तिगै रेधोना थेरी चिमाहेन्‍से थेरी मुबा आलेगदेसे थेनीगदेदा पुइखबागदे मुबा ग्‍लारी ढुक्‍क तसी फेप्‍गो भिसी पुइजी। 34तर सिलासदा चा थेरीन चिबा ज्‍यबा छोर्जी। 35तर पावलदेन बारनाबास चा म्‍हिगदेदा लोप्‍बादेन प्रभुला बचन थेःना लबान ल्‍हानान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम एन्‍टिओखियारी चिजी। 36तिगै धिन लिच्‍छा पावलसे बारनाबासदा “य्‍हाङसे ङाच्‍छा प्रभुला बचन थेःना लबा शहरला विश्‍वासीगदेदा दोःसी स्‍याप्‍बारी निइ ओच्‍छे थेनीगदे खाह्रङ्बा चीम च्‍यागे” भिसी भिजी। 37बारनाबाससे मर्कूस भिबा यूहन्‍नादा भोर्बा सेम लजी। 38तर पावलदा चा मर्कूसदा छ्‌यामनोन भोर्बारी ज्‍यबा आछोर्नी, तिग्‍दा भिसम पामफिलियारी मुबा धुइरी मर्कूस थेनीगदेग्‍याम फेसी निमुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा आरेमुबा। 39चु तामरी पावलदेन बारनाबासला ताम आढिक्‍ना थेन्‍नी फेजी। ओच्‍छे बारनाबाससे मर्कूसदा भोर्सी पानी जहाजरी क्रेःसी साइप्रस भिबा ग्‍लारी निजी। 40तर पावलसे चा सिलासदा धम्‍जी, ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबा आलेगदेसे थेन्‍नीदा परमेश्‍वरला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍माहेन्‍से थेन्‍नी थेग्‍याम निजी। 41पावलदेन सिलास सिरियादेन किलिकियारी निसी थेरी मुबा मण्‍डलीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबान भ्रजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\