मुल चेलागदेला गे 6

1थे धुइरी येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निमुबा। जमाहेन्‍से हिब्रू ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला बिरोधरी ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेसे तामगन लबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेसे धिनना धिन तोःतेधोना चबा थुङ्बा आयाङ्‌मुबा। 2जमाहेन्‍से च्‍युक न्‍ही चेलागदेसे येशूदा विश्‍वास लबागदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे ख्‍लासी चबा थुङ्बा पिन्‍बा गे लबारी ङन्‍दा ठीक आत। 3थेतबासेलमा आलेगदे, एनीगदे न्‍हङला परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिसे प्‍लिङ्बा, ओच्‍छे जम्‍मासेन मान लबा गोर निस म्‍हिदा धम्‍गो, ङन्‍से चु गे थेनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना। 4तर ङन्‍से चा प्रार्थना लबादेन परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लला।” 5चु ताम येशूदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा सेम निजी। ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मादान थे ताम ज्‍यबा छोर्सी थेनीगदेसे पूरा विश्‍वास मुबादेन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा स्‍तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तीमोन, पर्मिनासदेन एन्‍टिओखिया भिबा शहरला यहूदी धर्म तेन्‍बा निकोलाउसदा धम्‍जी। 6ओच्‍छे थे म्‍हिगदेदा मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से मुल चेलागदेसे थे म्‍हिगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी प्रार्थना लजी। 7परमेश्‍वरला बचन ल्‍हानान ग्‍लारी थेःबान निजी, ओच्‍छे यरूशलेमरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निजी। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसेनोन प्रभु येशूदा विश्‍वास लजी। 8जमाहेन्‍से स्‍तिफनस परमेश्‍वरला दयामायादेन शक्तिसे प्‍लिङ्‌सी म्‍हिगदेला गुङरी घ्रेन घ्रेन गेगदे लसी उदेकला चिनुगदे उन्‍बान मुबा। 9तर दान्‍दे नोकर आहिन्‍बा म्‍हिगदे भिबा ह्रुप तबा दिमग्‍याम कोइ कोइ म्‍हिगदे स्‍तिफनस मुबा ग्‍लारी खसी आतोःबा आतोःबा ताम लबारी छ्‌याइजी। थे म्‍हिगदे चा अलेक्‍जेन्‍ड्रिया, कुरेनी, किलिकिया ओच्‍छे एशियाला म्‍हिगदे मुबा। 10स्‍तिफनससे परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिग्‍याम पाङ्बा तामला जोहाब थेनीगदे खालैसेन पिन्‍आखम्‍नी। 11जमाहेन्‍से थेनीगदेसे न्‍हङ न्‍हङरी म्‍हिगदेदा थीसी घुस पिन्‍बान चुह्रङ् भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी, “चुसे परमेश्‍वरदेन मोशाला बिरोध लसी ताम पाङ्बा ङन्‍से थेःजी।” 12चुह्रङ्बा ताम लसी थेनीगदेसे म्‍हिगदे, यहूदी गन्‍बागदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेदा थीजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे स्‍तिफनसदा चुङ्सी यहूदी धर्मला अदालतरी भोर्जी। 13जमाहेन्‍से थेनीगदेसे स्‍तिफनसला बिरोध लसी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेदा भजी। थे म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “चु म्‍हिसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन मोशाला ठिमला बिरोध लसी ताम पाङ्‌बारी आख्‍लानी। 14तिग्‍दा भिसम चुसे मी ‘नासरतला येशूसे परमेश्‍वरला चु मन्‍दिरदा फुप्‍ला ओच्‍छे मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा रिमठिमएनोन पोसी पिन्‍ना’ भिबा ङन्‍से थेःजी।” 15जमाहेन्‍से यहूदी धर्मला अदालतरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा ज्‍यना लसी च्‍याजी। ओच्‍छे थेला ली स्‍वर्गदूतला ली ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा म्राङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\