कलस्‍सी 2

1एनीगदेदेन लाउडिकिया भिबा शहररी मुबा विश्‍वासीगदेला लागिरी ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम ह्रुप आतबा म्‍हिगदेला लागिरी ङाइ गाते दुख लसी गे लबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै। 2ङाइ चुह्रङ् लसी गे लबा चा एनीगदेसे आँट याङ्सी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिखम्‍गै भिसी हिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन पूरान घोसी परमेश्‍वरला सेमला ताम ख्रीष्‍टदा ज्‍यना लसी ङोसेगै, घोगै भिसीएनोन हिन्‍ना। 3य्‍हाङदा आरेनान आतबा परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धि ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम जे मुला। 4थेतबासेलमा खालैसेन एनीगदेदा लुसीला ताम लोप्‍सी झुक्‍याब लबारी थाखम्‍गै भिसी चु ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा हिन्‍ना। 5ङा ल्‍हुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम आरेसै ङाला सेम मी सदन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। ओच्‍छे एनीगदेला बानीबेहोरदेन ख्रीष्‍टदा लबा विश्‍वासरी एनीगदे कोङ्‌सी चिबा म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 6थेतबासेलमा एनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूदा प्रभु भिसी विश्‍वास लबासे लमा सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी भ्रउ। 7ङाच्‍छा एनीगदेदा लोप्‍बा अन्‍छार विश्‍वासरी अझ कोङ्बान निउ। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍टदा लबा विश्‍वासरी याङयोङ आतना ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी विश्‍वासरी बढब तबान निउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सदन धन्‍यवाद पिन्‍गो। 8च्‍यागो, एनीगदेदा खालै म्‍हिसे थेनीगदे ह्राङ ह्राङसे म्‍हन्‍सी लोप्‍बा गे आखेल्‍बा लुसीला ताम लोप्‍सी फसब थालगै। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ताम जम्‍बुलिङदेन मुरी मुबा म्‍हङ म्‍हुङ, ल लुग्‍याम खबा ताम हिन्‍ना। तर ख्रीष्‍टग्‍याम खबा आहिन। 9ख्रीष्‍ट म्‍हि दोसी फेप्‍खसै थेनोन परमेश्‍वर हिन्‍ना। 10एनीगदे ख्रीष्‍टरी गिक तबासे लमा एनीगदेसे पूरा थार्बा याङ्बा मुला। ओच्‍छे जम्‍मान शक्तिगदेदेन अधिकार याङ्बागदेथोरी शासन लबाएनोन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। 11ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एनीगदे खतना लबा म्‍हि ह्रङ्‌बान दोबा मुला। तर यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार एनीगदेला ल्‍हुइला तिगै स्‍हे थासी आहिन। तर ख्रीष्‍ट येशूसे एनीगदेला पापी बानीबेहोर भ्‍याङ्‍सी खतना लबा हिन्‍ना। 12तिग्‍दा भिसम बप्‍तिस्‍मा किन्‍मा एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन ल्‍हुबा मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरला शक्तिसे ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लबा हिन्‍ना, थेनोन शक्तिथोरी विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदाएनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सोना लबा मुला। 13ङाच्‍छा एनीगदे ह्राङला पापदेन पापी बानीबेहोर आख्‍लाबासे लमा एनीगदे सिबा तेबान मुबा। तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे य्‍हाङ जम्‍मालान पाप माफ लसी ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सोना लबा मुला। 14य्‍हाङला आज्‍यबा गेसे लमा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार याङ्तोःबा सजायदा परमेश्‍वरसे क्रुसरी खिल ठोक्‍सी नाश लजी। 15चुह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिसी जम्‍मान शक्तिगदेदेन अधिकार याङ्बागदेदा भ्रेना लजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा जम्‍मालान ओन्‍छाङरी पेःना लजी। 16थेतबासेलमा एनीगदेदा खालै म्‍हिसे तिग चबा थुङ्बा लबा चीम, खाह्रङ्बा खाह्रङ्बा चाड धङ्बा चीम, औंसी धङ्बा चीम कि धङ्बा चीम ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन धङ्बा चीम कि धङ्बा चीम भिसी दोष थालगै। 17चु जम्‍मान ठिमगदे चा सत्‍य तामला चिनु जे हिन्‍ना। थे सत्‍य ताम भिबा चा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। 18एनीगदेदा खालैसे लुसीला ताम लोप्‍सी फसब थालगै। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा फसब लबारी य्‍हाङ तिगै आहिन, य्‍हाङसे स्‍वर्गदूतगदेदा तेन्‍तोःला भिसी लोप्‍मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍दा परमेश्‍वरसे उन्‍बा हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे पाङ्सैनोन थेन्‍ना सेमरी म्‍हन्‍सी लोप्‍बा ताम जे हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे थेनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदेसे याङ्तोःबा इनाम आयाङ्‌। थेनीगदेसे ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍सी लोप्‍बा तामरी घमण्‍ड लसी भ्रमुला। तर थेनीगदेसे घमण्‍ड लतोःबा ताम तिगै आरे। 19थेह्रङ्बा म्‍हिगदे चा ह्राङला ल्‍हुइला थोबो ह्रङ्‌बा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम आचिना, फेसी चिमुला। ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिजी भिसम जे य्‍हाङला ल्‍हुइला जोर्नी जोर्नीरी भङ वाङ्सी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङ ल्‍हेबान निला। 20एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सिसी जम्‍बुलिङदेन मुरी शासन लबा म्‍हङ म्‍हुङदेन ल लुग्‍याम फेसी जिन्‍बा मुला। चुदे एनीगदे फेसी जिन्‍बा हिन्‍सम जम्‍बुलिङरी चिबा ह्रङ् लसी थेह्रङ्बा ठिमदा तिग्‍दा ख्‍लाबारी आखम्‍बा? ओच्‍छे अझ तिग्‍दा थेह्रङ्बा ठिमला लिच्‍छा भ्रबा? 21ओच्‍छे अझ तिग्‍दा चु लबारी आत, चु चबारी आत, चु थुर्बारी आत भिसी पाङ्सी भ्रबा? 22चु जम्‍मान तामगदे चा य्‍हाङसे लना लनान म्‍हासी निबा ताम हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम चु तामगदे चा म्‍हिगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा कुल्‍बारीदेन लोप्‍बारी स्‍होबा ठिम जे हिन्‍ना। 23थेह्रङ्बा रिमठिम तेन्‍बा म्‍हिगदेसे चा “ङनी धर्म कर्म लबा सोजो म्‍हि हिन्‍ना” भिसी ल्‍हानान सेबा दोसी ह्राङला ल्‍हुइदा दुख पिन्‍मुला। तर थेनीगदेसे ह्राङला पापी सेमदा चा तहरी थान्‍बारी आखम्‍मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\