कलस्‍सी 3

1एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सिबाग्‍याम सोबा मुला। थेतबासेलमा स्‍वर्गरी मुबा स्‍हेगदे म्‍हाइगो। थेनोन स्‍वर्गरी परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी ख्रीष्‍ट धन्‍छ्‌यामुला। 2एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी मुबा तामगदेला बारेरी आहिन तर स्‍वर्गरी मुबा तामगदेला बारेरी म्‍हन्‍गो। 3तिग्‍दा भिसम एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सिबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेला जुनी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी थान्‍बा मुला। 4ओच्‍छे एनीगदेला जुनी ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी थेला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी एनीगदेएनोन थेदेन छ्‌यामनोन तला। 5थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी लबा आज्‍यबा बानीबेहोर ख्‍लागो। थेह्रङ्बा आज्‍यबा बानीबेहोर भिबा चा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम लबा, पापी सेम थोबा, आज्‍यबा ताम म्‍हन्‍बादेन लोभ लबा हिन्‍ना। लोभ लबा चा मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी तेन्‍बा हिन्‍ना। 6थेह्रङ्बा गेगदेसे लमान परमेश्‍वर थेनीगदे म्राङ्सी बोमो खबा मुला ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा थेसे सजाय पिन्‍ना। 7ङाच्‍छा मी एनीगदेएनोन थेह्रङ्बा तामला लिच्‍छा भ्रमुबा। 8तर दाहेन्‍से एनीगदेसे म्‍हिदा बोमो लबा, म्‍हिदा बिरोध लबा, स्‍य्‍हान्‍दोला बेइज्‍जत लबा, नइबा ताम लबा चु जम्‍मान आज्‍यबा ताम ख्‍लागो। 9ओच्‍छे खालैदेन एनीगदेसे लुसीला ताम थालउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङाच्‍छाला जम्‍मान आज्‍यबा बानीबेहोर ख्‍लासी जिन्‍बा मुला। 10दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा छार जुनी पिन्‍बासे लमा एनीगदेसे परमेश्‍वरदा ज्‍यना लसी ङोसेगै भिसी अझन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङ ह्रङ्‌बान स्‍होबान मुला। 11छार म्‍हि दोमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हि मुसै, यहूदी मुसै, खतना लसै आलसै, पढब लबारी आसेसै, बानीबेहोर आरेसै नोकर मुसै मालिक मुसै तिगै घ्रेन ताम आहिन। तर ख्रीष्‍टसे जम्‍मानथोरी शासन लबादेन ख्रीष्‍ट य्‍हाङ जम्‍मानदेन छ्‌याम तबा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना। 12ह्राङलान म्‍हिगदे स्‍होबारी परमेश्‍वरसे माया लसी एनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे सेमहेन्‍सेन दया लबा, दुख नाखम्‍बादेन घ्रेन म्‍हि आदोना सोजो म्‍हि दोसी भ्रउ। 13ओच्‍छे एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सेम नासी चिउ। खालैसे एनीगदेदा बिरोध लसम प्रभुसे एनीगदेदा माफ लबा ह्रङ् लसी थेनीगदेदाएनोन माफ लउ। 14चु जम्‍मान तामगदे भन्‍दा घ्रेन चा एनीगदे न्‍हङरी लबा माया हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हेदा गिक स्‍होबा चा माया हिन्‍ना। 15ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा शान्‍तिसे एनीगदेला सेम न्‍हङरी सदन गे लगै। चुनोन शान्‍तिला लागिरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍टग्‍याम ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान स्‍होसी ङ्‌योइबा हिन्‍ना। ओच्‍छे सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 16एनीगदेला सेम सदन ख्रीष्‍टला बचनसे प्‍लिङ्‌सी गिकसेम गिकदा ह्राङला जम्‍मान ज्ञान बुद्धिसे लोप्‍गो। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा व्‍हाइ सेमहेन्‍से गोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 17एनीगदेसे खजिबै गेदेन ताम लसै प्रभु येशूला मिनग्‍यामसेन लउ। ओच्‍छे प्रभु येशूग्‍यामसेन परमेश्‍वर आबादा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 18जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेगदे ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु प्रभुदा सेम निबा ताम हिन्‍ना। 19ओच्‍छे जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला म्रिङदा आज्‍यबा व्‍यवहार आलना माया लउ। 20कोलागदे, एनीगदेसे ह्राङला आबा आमासे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍गो। चुह्रङ् लसम परमेश्‍वर ताङ्ला। 21थेह्रङ् लसीन आबागदेसेनोन ह्राङ ह्राङला कोलागदेदा बोमो खना थालउ। बोमो खना लजी भिसम थेनीगदेला सेम स्‍हु खला। 22नोकरगदे, एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी मुबा ह्राङ ह्राङला मालिकगदेदा ताङ्ना लबारी थेनीगदेला ङाच्‍छा जे गे लबा आहिन। तर प्रभुदा मान लबा ह्रङ् लसी एनीगदेला मालिकदाएनोन मान लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे सदन थेनीगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो। ओच्‍छे ह्राङला सेमहेन्‍से गे लउ। 23ओच्‍छे एनीगदेसे जुन गे लसै म्‍हिला लागिरी गे लबा ह्रङ् लसी आहिन, तर प्रभुला लागिरी गे लबा ह्रङ् लसी सेमहेन्‍सेन झन्‍सी गे लउ। 24तिग्‍दा भिसम प्रभुसे ह्राङला म्‍हिगदेदा इनाम पिन्‍ना भिसी लबा कबुल एनीगदेदा थानोन मुला। ओच्‍छे एनीगदेसे तेन्‍बा प्रभु चा ख्रीष्‍ट जे हिन्‍ना। 25जुन म्‍हिसे आज्‍यबा गे लला थेसे लबा आज्‍यबा गेला सजाय याङ्नोन याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे खालैला ली आच्‍याना निसाफ लला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\