कलस्‍सी 4

1मालिकगदे, एनीगदेसेनोन ह्राङला नोकरगदे न्‍हङरी खालैला ली आच्‍याना ज्‍यना लउ। ओच्‍छे एनीगदेसेनोन ह्राङला मालिक स्‍वर्गरी मुला भिबा ताम थाम्‍लेःगो। 2एनीगदे सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बान झन्‍सी प्रार्थना लसी चिउ। 3एनीगदेसे प्रार्थना लबा धुइरी अझ ख्रीष्‍टला बारेरी परमेश्‍वरला सेमरी मुबा ताम म्‍हिगदेदा थेःना लबारी परमेश्‍वरसेन ग्‍याम स्‍होसी पिन्‍गै भिसी ङन्‍ना लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो। ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लबासे लमान दान्‍दे ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा हिन्‍ना। 4ओच्‍छे ङाइ घोना लतोःबा चु ताम ज्‍यना लसी घोना लबारी खम्‍गै। 5ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिदेन होस लसी ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे याङ्बा खजिबै मौका स्‍योर्ना थालउ। 6थेतबासेलमा एनीगदेसे पाङ्बा ताम म्‍हिगदेदा ङ्‌यान्‍गे म्‍हन्‍बा खाल्‍ला तगै। ओच्‍छे म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम लमा खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍तोःला भिसी घोउ। 7ङन्‍से माया लबा आले तुखिकससेन एनीगदेदा ङाला बारेरी जम्‍मान ताम पाङ्ला। थेएनोन ङन्‍देन छ्‌यामनोन प्रभुला गे लबा विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। 8ङाइ थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा चा थेसे ङन्‍ना बारेरी पाङ्सी एनीगदेसे आँट याङ्‌गै भिसी हिन्‍ना। 9थेदेन छ्‌याम ओनेसिमसएनोन खबान मुला। ङन्‍से विश्‍वास लखम्‍बा सेम निबा आले ओनेसिमस चा एनीगदेलान म्‍हि हिन्‍ना। एनीगदेदा ङन्‍ना बारेरी थेन्‍से जम्‍मान ताम पाङ्ला। 10ङादेन छ्‌यामनोन झ्‍याल्‍खानरी मुबा ह्रो आरिस्‍तार्खससे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। ओच्‍छे बारनाबासला कोन मर्कूससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। मर्कूस एनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी भिसम एनीगदेसे थेदा मान लतोःला भिबा ताम था याङ्सी जिन्‍बा मुला। 11युस्‍तस भिबा येशूसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। यहूदी विश्‍वासीगदे न्‍हङला चु सोमसे जे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ङादेन छ्‌याम गे लबा मुला। चु सोमसे लमान ङाइ ल्‍हानान भङ याङ्बा मुला। 12थेह्रङ् लसीन प्रभु ख्रीष्‍ट येशूला गे लबा एनीगदेलान आले इपाफ्राससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। एनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा जम्‍मान ताम घोसी विश्‍वासरी पाकोदेन ढुक्‍क तसी चिबारी खम्‍गै भिसी थेसे सदन एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लबा मुला। 13थेसे लाउडिकिया भिबा शहरदेन हिरापोलिस भिबा शहररी मुबागदेला लागिरी ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी ल्‍हानान दुख लसी गे लबा मुला भिबा ताम ङाइ म्राङ्बा मुला। 14थेह्रङ् लसी ङन्‍ना सेम निबा आले डाक्‍टर लूकादेन डेमाससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 15लाउडिकिया भिबा शहरला विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदेन नुम्‍फास भिबा म्रिङम्‍हेमेदा ओच्‍छे थेला दिमरी मुबा मण्‍डलीदाएनोन ङाइ फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। 16चु चिठी एनीगदेसे पढब लसी जिन्‍माहेन्‍से लाउडिकिया भिबा शहररी मुबा मण्‍डलीदाएनोन पढब लपुङ्‍गो। ओच्‍छे लाउडिकियारी ङाइ पुइबा चिठीएनोन एनीगदेसे पढब लउ। 17ओच्‍छे “प्रभुसे एदा पिन्‍बा गे पूरा लनोन तोःला” भिसी अर्खिप्‍पसदा पाङ्‍गो। 18एनीगदे जम्‍मादान फ्‍याफुल्‍ला भिसी ङा पावलसेन भ्रिबा हिन्‍ना। ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी मुला भिबा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। एनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया सदन तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\