एफिसी 1

1लास्‍सो, एफिससरी मुबा जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! ङा परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूला गे लबाला लागिरी धम्‍बा मुल चेला हिन्‍ना। एनीगदे, ख्रीष्‍ट येशूदा सदन विश्‍वास लसी चिबागदेदा, 2य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति तगै। 3य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा स्‍वर्गला जम्‍मान मोलम पिन्‍बा मुला। थे मोलमगदे चा चुनोन हिन्‍ना। 4चोखोदेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी चु जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान धम्‍बा हिन्‍ना। 5परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा माया लसी येशू ख्रीष्‍टग्‍याम थेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान कोलागदे स्‍होबारी य्‍हाङदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन धम्‍बा मुबा। 6परमेश्‍वरसे ह्राङला सेमहेन्‍से माया लबा झाग्‍याम य्‍हाङदा ल्‍हानान दया लसी मोलम पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसे परमेश्‍वरला जयजयकार लतोःला। 7परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ल्‍हानान दयामाया लबासे लमा य्‍हाङसे ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा याङ्बा मुला। थेनोन ख्रीष्‍टला कासे य्‍हाङला पापला सय फासी य्‍हाङदा पापग्‍याम फेबा मुला। 9चुह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे ह्राङला पूरा ज्ञान बुद्धिग्‍याम थेला सेमला ताम य्‍हाङदा घोना लबा मुला। थेला सेमला ताम चा धुइ तमाहेन्‍से ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍टसे ग्‍ला गिकरी पोप लसी शासन लबा हिन्‍ना। चु चा थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङाच्‍छाहेन्‍से ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम स्‍होसी थान्‍बा ताम हिन्‍ना। 11थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार जम्‍मान ताम पूरा लबा मुला। थेह्रङ् लसीन य्‍हाङदाएनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी थेला म्‍हि स्‍होबा मुला। 12ख्रीष्‍ट येशूथोरी ङाच्‍छाहेन्‍सेन आश लबा ङनी यहूदीगदेदा परमेश्‍वरसे थेला य्‍हालदेन शक्तिला जयजयकार लगै भिसी धम्‍बा मुला। 13थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार सत्‍य बचन थेःसी ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लजी। थेतबासेलमा एनीगदेदा ङालान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍मासे छाप लबा मुला। चुनोन आत्‍मा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिदा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल हिन्‍ना। 14य्‍हाङ परमेश्‍वरला म्‍हिसे याङ्तोःबा हकदेन पापग्‍याम पूरान फेला भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे थेला आत्‍मा बैना पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसे परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिला जयजयकार लतोःला। 15थेतबासेलमा एनीगदेसे प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा मुला भिबादेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा माया लबा मुला भिबा ताम थेःसी ङाइ एनीगदेला लागिरी सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बान चुह्रङ् लसी प्रार्थना लबा मुला। 17प्रभु येशू ख्रीष्‍टला परमेश्‍वर य्‍हाङसे मान लतोःबा परमेश्‍वर आबासे एनीगदेदा ह्राङला आत्‍मा पिन्‍गै। थेनोन आत्‍माग्‍याम परमेश्‍वरदा ङोसेबा ज्ञान याङ्सी थेला बारेरी अझ घोखम्‍गै। 18थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला य्‍हाल याङ्बाला लागिरी एनीगदेला सेम छोर्सी एनीगदेदा तिग आश उन्‍सी ङ्‌योइबा मुबा थे घोखम्‍गै। ओच्‍छे थेसे ह्राङला म्‍हिगदेदेन कबुल लमा पिन्‍ना भिबा मोलम गाते घ्रेन गाते ल्‍हाना मुला थे था याङ्‌गै। 19ओच्‍छे य्‍हाङ विश्‍वास लबागदेला लागिरी गे लबा परमेश्‍वरला शक्ति गाते घ्रेन मुला थे एनीगदेसे घोखम्‍गै भिसीएनोन ङाइ प्रार्थना लबा मुला। 20थेनोन शक्तिग्‍याम परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी स्‍वर्गरी ह्राङला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी चिपुङ्जी। 21ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूदा जम्‍बुलिङदेन मुरी मुबा जम्‍मान शासन लबागदे, अधिकार मुबागदे, शक्ति मुबागदे, ग्‍लेगदेदेन जम्‍मान मिनथोरी शासन लबा अधिकार पिन्‍जी। दान्‍देला धुइरी जे आहिन, तर लिच्‍छा खबा धुइरीनोन चु जम्‍मानथोरी थेदा शासन लबा अधिकार पिन्‍बा मुला। 22थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍टला स्‍य्‍हाप धिरी थान्‍सी मण्‍डलीला लागिरी ख्रीष्‍ट येशूदा जम्‍मान स्‍हेला थोबो स्‍होजी। 23मण्‍डली चा ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ हिन्‍ना। थेग्‍यामसे मण्‍डली पूरा तमुला। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हेगदे पूरा तना लबाएनोन थेनोन हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\