एफिसी 2

1एनीगदे ह्राङलान पापग्‍याम सिबा धुइरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सोना लजी। 2थे धुइरी एनीगदे जम्‍बुलिङला आज्‍यबा ठिमला लिच्‍छा भ्रमुबा ओच्‍छे म्‍हङगदेला य्‍हुल्‍सारी शासन लबा ‍शैतानसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी भ्रमुबा। दान्‍देनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा थेसे ह्राङला तहरी थान्‍बा मुला। 3ङाच्‍छा मी य्‍हाङ जम्‍मान थेनीगदे ह्रङ्‌बान सेमरी ल्‍हुइला लागिरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी भ्रबा म्‍हि हिन्‍ना। य्‍हाङला थेह्रङ्बा बानीबेहोर अन्‍छार मी स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ह्रङ्नोन य्‍हाङसेनोन परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा मुबा। 4तर य्‍हाङला परमेश्‍वर ल्‍हानान दया लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङदा ल्‍हानान माया लबा मुला। 5थेतबासेलमान य्‍हाङ पापरी सिसैनोन परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌यामनोन सोना लजी। एनीगदेसे याङ्बा थार्बाएनोन थेनोन परमेश्‍वरला दयामायासे हिन्‍ना। 6ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होबासे लमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम सोना लसी स्‍वर्गरी थेदेन छ्‌यामनोन चिपुङ्जी। 7परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बा गे लसी लिच्‍छाला धुइला लागिरी थेला घ्रेन दयामाया उन्‍बा मुला। येशू ख्रीष्‍टसे य्‍हाङला लागिरी जम्‍मान गे लबासे लमा य्‍हाङसे चु दयामाया याङ्बा मुला। 8तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम य्‍हाङला विश्‍वाससे लमान य्‍हाङसे थार्बा याङ्बा हिन्‍ना। चु चा एनीगदेसे लबा गेग्‍याम आहिन, तर परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलमग्‍याम हिन्‍ना। 9म्‍हिसे लबा गेग्‍याम थार्बा याङ्बा हिन्‍सम म्‍हि घमण्‍डी दोसेला मुबा। 10तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे ज्‍यबा गे लगै भिसी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम छार म्‍हि स्‍होबा हिन्‍ना। थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रगै भिसीन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन स्‍होबा मुबा। 11थेतबासेलमा एनीगदेसे चु ताम थाम्‍लेःगो, ङाच्‍छा ल्‍हुइरी खतना लबा यहूदीगदेसे घमण्‍ड लसी एनीगदेदा खतना आलबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हि भिसी भिबा मुबा। 12थे धुइरी एनीगदे ख्रीष्‍टग्‍याम थारेङ मुबा। ओच्‍छे इस्राएलीगदेसे याङ्बा हकग्‍यामएनोन थारेङ मुबा। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिगदेदा पिन्‍ना भिसी लबा कबुलगदेरीनोन एनीगदेला तिगै हक आरेबा मुबा। थेतबासेलमा एनीगदे जम्‍बुलिङरी आश आरेबादेन परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हि मुबा। 13तर दान्‍दे एनीगदे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा मुला। ङाच्‍छा एनीगदे परमेश्‍वरग्‍याम थारेङ मुबा दान्‍दे ख्रीष्‍ट येशूसे बगब लबा काग्‍याम एनीगदेदा परमेश्‍वरला ङामरी भबा मुला। 14य्‍हाङदा शान्‍ति पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा य्‍हाङला गुङरी यहूदीदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हि भिसी फेबारी पर्खाल ह्रङ्‌बा शत्रु मुबा। थेसे थे पर्खाल ह्रङ्‌बा शत्रुदा नाश लसी य्‍हाङदा गिकनोन स्‍होजी। 15ओच्‍छे येशू ख्रीष्‍टसे यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ढिक्‍ना लबादेन ह्राङग्‍याम छार म्‍हि स्‍होबारी ह्राङलान ल्‍हुइ पिन्‍सी यहूदीगदेला ठिमदेन ठिमसे कुल्‍बा तामगदे नाश लजी। 16थेह्रङ् लसीन येशू ख्रीष्‍ट ह्राङनोन क्रुसरी सिसी य्‍हाङ न्‍हङरी गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा शत्रु भिसी म्‍हन्‍बा तामदा नाश लजी। ओच्‍छे य्‍हाङदा गिकनोन स्‍होसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लजी। 17येशू ख्रीष्‍ट ह्राङनोन फेप्‍खसी परमेश्‍वरग्‍याम थारेङ मुबा एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन परमेश्‍वरला ङामरी मुबा ङनी यहूदीगदे जम्‍मादान शान्‍ति पिन्‍बा ज्‍यबा समाचार थेःना लजी। 18दान्‍दे ङनी यहूदीदेन एनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हि, य्‍हाङ न्‍हीसेन ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मा गिकनोन याङ्सी परमेश्‍वर आबा मुबा ग्‍लारी निम्‍याङ्‌बा मुला। 19दाहेन्‍से एनीगदे विदेशी परदेसी आहिन। तर परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे याङ्बा हक एनीगदेसेनोन याङ्बा मुला। 20एनीगदे चा मुल चेलादेन अगमवक्तागदेला जगथोरी स्‍होबा दिम हिन्‍ना। थे दिमला सुर युङबा चा ख्रीष्‍ट येशून हिन्‍ना। 21थेतबासेलमा थे दिम पूरा प्रभुग्‍यामसेन जोडब तसी भङ्‍बान परमेश्‍वरला लागिरी फेसी थान्‍बा चोखो मन्‍दिर दोबान निला। 22थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍टदेन गिक तसी एनीगदेएनोन ङनी यहूदीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला मन्‍दिर दोबान निबा मुला। थे मन्‍दिररी परमेश्‍वर ह्राङला आत्‍माग्‍याम धन्‍छ्‌याला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\