एफिसी 4

1थेतबासेलमा प्रभुला गे लमा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा म्‍हि, ङाइ एनीगदेदा परमेश्‍वरसे धम्‍बासे लमा थेसे कुल्‍बा अन्‍छार गे लउ भिसी बिन्‍ती लबा मुला। 2एनीगदे खाइमै घ्रेन आदोना सोजो म्‍हि दोसी भ्रउ। ओच्‍छे गिकसे गिकला ताम नासी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिउ। 3एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे गिक स्‍होजी भिबा ताम अन्‍छार भ्रबारी सदन भङ लउ। 4परमेश्‍वरसे ङ्‌योइबा धुइरी य्‍हाङसे तिग याङ्ला भिसी आश लमुबा, थे आश गिकनोन हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन दाहेन्‍से य्‍हाङ ल्‍हुइ गिकलान हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङसे याङ्बा परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन गिकनोन हिन्‍ना। 5ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभुएनोन गिकनोन, य्‍हाङला विश्‍वासएनोन गिकनोन ओच्‍छे य्‍हाङसे किन्‍बा बप्‍तिस्‍माएनोन गिकनोन हिन्‍ना। 6थेतबासेलमा दाहेन्‍से य्‍हाङ जम्‍मालान परमेश्‍वर आबा गिकनोन हिन्‍ना। थेनोन जम्‍मानदेन छ्‌याम तसी य्‍हाङ जम्‍मानग्‍याम गे लबा मुला। ओच्‍छे थेसेन जम्‍मानथोरी शासन लबा मुला। 7तर ख्रीष्‍टसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङ जम्‍मादान थरी थरीला गे लबा मोलम पिन्‍बा मुला। 8थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचनरी ख्रीष्‍टला बारेरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “थे तोर फेप्‍बा धुइरी थेसे ह्राङला शत्रुदाएनोन खीसी भोर्जी। ओच्‍छे म्‍हिगदेदा मोलम पिन्‍जी।” 9थेह्रङ् लसीन बचनरी तोर फेप्‍जी भिसी भ्रिबाला अर्थ तिग? चु भिबा चा ख्रीष्‍ट चु जम्‍बुलिङला धिधोना फेप्‍जी भिबा आहिन? हिन्‍ना। 10थेनोन जम्‍बुलिङला धिधोना फेप्‍सी जम्‍मानथोरी शासन लबारी स्‍वर्गरी जम्‍मान भन्‍दा तोर फेप्‍जी। 11ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे ह्राङला गे लगै भिसी कोइ म्‍हिदा ख्रीष्‍टला मुल चेला दोबारी, कोइ म्‍हिदा अगमवक्ता दोबारी, कोइ म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी, कोइ म्‍हिदा मण्‍डलीला पास्‍टरदेन म्‍हिगदेदा लोप्‍बा म्‍हि स्‍होबारी धम्‍जी। 12तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला गे ज्‍यना लसी ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ मण्‍डलीदा भङ्‍ना लखम्‍गै भिसी थेसेन चुह्रङ् लसी धम्‍बा हिन्‍ना। 13थेतबासेलमा य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा लबा विश्‍वासरी गिक आतनी भिसम ओच्‍छे थेला झा ख्रीष्‍टदा ज्‍यना लसी ङोआसेनी भिसम य्‍हाङ खाइमै पाको म्‍हि दोबारी आखम। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा मुला थेह्रङ्बाएनोन दोबारी आखम। 14दाहेन्‍से य्‍हाङ जुन ताम थेःजी थेनोन तामरी विश्‍वास लबा कोलागदे ह्रङ् लसी आभ्र। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिगदेसे य्‍हाङदा फसब लबारी ल्‍हानान थरीला लुसीला तामदाएनोन सत्‍य ताम ह्रङ् लसी पाङ्सी भ्रमुला। 15बरु य्‍हाङ माया लसी सत्‍य ताम पाङ्सी ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोगे। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट चा य्‍हाङला थोबो हिन्‍ना। 16य्‍हाङला ल्‍हुइरी या काङ जोडब लसी ल्‍हुइ गिकनोन तबा ह्रङ् ख्रीष्‍टसेनोन जम्‍मादान गिकनोन स्‍होबा मुला। थेतबासेलमा या काङ ढिक्‍सी ह्राङ ह्राङला गे लबा ह्रङ् लसी य्‍हाङएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी गे लजी भिसम अझ य्‍हाङ न्‍हङरी माया ल्‍हेबान निला। 17ख्रीष्‍ट येशूला अधिकारग्‍याम ङाइ पाङ्बा चु ताम ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍गो। दाहेन्‍से एनीगदे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ह्रङ् तसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे लबा गेदेन म्‍हन्‍बा ताम गे आखेल्‍बा मुला। 18थेनीगदेसे सत्‍य ताम आघोमुला ओच्‍छे थेनीगदेला सेम कोङ्बासे लमा थेनीगदेदेन परमेश्‍वरला बारेरी घोबा ज्ञाननोन आरे। थेतबासेलमा परमेश्‍वरग्‍याम याङ्तोःबा जुनी थेनीगदेसे याङ्बा आरे। 19थेनीगदेदा ज्‍यबा तामदेन आज्‍यबा ताम तिगै था आरे। थेतबासेलमा थेनीगदेसे सेमरी तिग लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी पेःबा खबा गे जे लसी भ्रमुला। 20तर एनीगदेसे मी ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍बा धुइरी थेह्रङ्बा ताम लोप्‍बा आरेबा। 21एनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूला सत्‍य ताम थेःसी घोबा मुला भिसी ङादा था मुला। 22थेतबासेलमा एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबा पापी सेमदेन ङाच्‍छाला आज्‍यबा बानीबेहोर ख्‍लागो। 23ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे एनीगदेला सेम छार स्‍होगै। 24परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङ ह्रङ्‌बान म्‍हि स्‍होसी छार बानीबेहोर पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदेसे थे पक्‍का छार बानीबेहोर अन्‍छार परमेश्‍वरदा सेम निबादेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगो। 25थेतबासेलमा जम्‍मासेन लुसीला ताम पाङ्बा ख्‍लासी विश्‍वासीगदे न्‍हङरी सत्‍य ताम जे पाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ ल्‍हुइ गिकलान हिन्‍ना। 26ओच्‍छे बोमो खसैनोन पाप थालउ। तिग्‍दा भिसम शैतानसे एनीगदेदा पाप लपुङ्ला। थेतबासेलमा धिनी घल्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेला बोमो म्‍हागै। 28खालैसे य्‍हो लबा मुसम दाहेन्‍से ख्‍लासी ह्राङसेन दुख लसी गे लगै, ओच्‍छे आरेबागदेदा पिन्‍खम्‍बा म्‍हि दोगै। 29एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आज्‍यबा ताम थालउ। बरु ज्‍यबा तामदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिला विश्‍वास बढब तबान निबा खाल्‍ला ताम जे लउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा तामग्‍याम म्‍हिगदेदा ज्‍यबा तगै। 30ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मादा दुख थापिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम एनीगदे पापग्‍याम फेबा धिन आखतेधोना एनीगदे परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन छाप लबा मुला। 31थेतबासेलमा दाहेन्‍से ईख थान्‍बा, बोमो लबा, म्‍हिदा बङ्बा ह्रङ्‌बा जम्‍मान आज्‍यबा ताम एनीगदेसे ख्‍लागो। 32बरु गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन दया लउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम माफ लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन गिकसेम गिकदा माफ लउ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\