एफिसी 5

1एनीगदे परमेश्‍वरसे माया लबा कोलागदे तबासे लमा परमेश्‍वर ह्रङ्‌बान दोबारी म्‍हाइगो। 2ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे य्‍हाङदा माया लबा ह्रङ् लसी य्‍हाङएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चितोःला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टसे य्‍हाङदा माया लसी ह्राङला ल्‍हुइनोन पिन्‍जी। ओच्‍छे थेला ल्‍हुइ बलिदान पिन्‍सी परमेश्‍वरला लागिरी ज्‍यबादेन बास्‍ना खबा धूप दोजी। 3एनीगदे परमेश्‍वरला म्‍हिगदे तबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा खबा ताम ओच्‍छे लोभ लबा, चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍बारीनोन आत। 4ओच्‍छे पेःबा खबा ताम, मूर्ख तामदेन म्‍हिदा सेम आनिबा ताम थालउ। चुह्रङ्बा ताम लबा चा ज्‍यबा आहिन। बरु परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 5च्‍यागो, चु ताम चा एनीगदेदा था तनोन तोःबा ताम हिन्‍ना। स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा खबा ताम लबा, लोभ लबा म्‍हिसे परमेश्‍वरदेन ख्रीष्‍टला य्‍हुल्‍सारी तिगै हक आयाङ्‌। लोभ लबा म्‍हि चा मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी पूजा लबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 6एनीगदेदा खालैसेन लुसीला ताम लोप्‍सी फसब थालगै। थेह्रङ्बा गे लसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। 7थेतबासेलमा एनीगदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम थाभ्रउ। 8एनीगदे ङाच्‍छा धोपधोपरी मुबा। तर दान्‍दे प्रभुदा ङोसेबासे लमा य्‍हाल य्‍हालरी मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदे धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी आहिन तर य्‍हाल य्‍हालरी भ्रबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी भ्रउ। 9तिग्‍दा भिसम य्‍हालरी भ्रबा म्‍हिगदेसे लबा गे चा ज्‍यबादेन परमेश्‍वरदा सेम निबा ओच्‍छे सत्‍य तमुला। 10ओच्‍छे प्रभुदा सेम निबा गे तिग हिन्‍ना? थे गे जे लबारी म्‍हाइगो। 11थेतबासेलमा धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिगदेसे लबा ह्रङ्‌बा गे आखेल्‍बा गे एनीगदेसे थालउ। बरु खालै म्‍हिसे थेह्रङ्बा गे लजी भिसम थे म्‍हिदा चु लबारी आतबा गे हिन्‍ना भिसी पाङ्‍गो। 12हिन्‍बाम, थे म्‍हिगदेसे लासी लबा नइबा गेला बारेरी पाङ्‌बारीनोन पेःबा खबा ताम हिन्‍ना। 13तर तिगै स्‍हे य्‍हालरी भजी भिसम थे स्‍हे खाह्रङ्बा चीम भिसी जम्‍मासेन था याङ्ला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हेदा म्राङ्ना लबान य्‍हाल हिन्‍ना। 14थेतबासेलमा चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “म्‍हेर्बागदे छोर्गो, ओच्‍छे सिबाग्‍याम रेःगो! ख्रीष्‍टसे एनीगदेदा य्‍हाल तना लला।” 15थेतबासेलमा एनीगदेला बानीबेहोर खाह्रङ्बा मुला होस लसी भ्रउ। ओच्‍छे बुद्धि आरेबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी आहिन तर बुद्धि मुबा म्‍हि ह्रङ् तसी भ्रउ। 16ओच्‍छे एनीगदेसे याङ्बा मौका स्‍योर्ना थालउ। तिग्‍दा भिसम दान्‍देला धुइ ठीक आरे। 17थेतबासेलमा मूर्ख म्‍हि ह्रङ् तसी थाभ्रउ। तर एनीगदेसे तिग लगै भिसी प्रभुसे म्‍हन्‍बा मुला थे ताम घोउ। 18ओच्‍छे ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम ङ्‌य्‍होइबा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। बरु एनीगदेला सेम सदन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‍गो। 19थेह्रङ् लसीन एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा व्‍हाइ गोसी गिकसेम गिकदा विश्‍वासरी कोङ्बा तना लउ। चुह्रङ् लसी सेमहेन्‍सेन व्‍हाइ गोबान प्रभुदा जयजयकार लउ। 20य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला मिनरी जम्‍मान स्‍हेला लागिरी सदन परमेश्‍वर आबादा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 21एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा मान लबासे लमा ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकला तहरी चिउ। 22प्रभुला तहरी चिबा ह्रङ् लसी म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। 23तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट मण्‍डलीला थोबो हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरीनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बो थोबो ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ओच्‍छे ह्राङला ल्‍हुइ मण्‍डलीदा थार्ना लबाएनोन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। 24थेतबासेलमा मण्‍डली ख्रीष्‍टला तहरी चिबा ह्रङ् लसी म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। 25ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे मण्‍डलीदा माया लसी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बा ह्रङ् लसी ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला म्रिङदा माया लउ। 26ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे मण्‍डलीदा चोखो स्‍होबारी बप्‍तिस्‍माला क्‍युइदेन ह्राङला बचनग्‍याम ख्रुसी धाना लबा मुला। 27ख्रीष्‍टसे मण्‍डलीदा य्‍हालदेन जेबा, दाग आरेबा, आज्‍योम्‍बा, तिगै चोट आरेबा, चोखोदेन तिगै दोष आरेबा मण्‍डली स्‍होसी ह्राङदेन छ्‌याम भबाला लागिरीन ख्रीष्‍टसे थेह्रङ् लसी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बा हिन्‍ना। 28थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला म्रिङदा ह्राङला ल्‍हुइदा ह्रङ्नोन माया लदोमुला। ह्राङला म्रिङदा माया लबागदेसे जे ह्राङला ल्‍हुइदाएनोन माया लमुला। 29तिग्‍दा भिसम खालै म्‍हिसेन ह्राङला ल्‍हुइदा आज्‍यना आलमुला। बरु ज्‍यबा तबारी ज्‍यना लसी चबा क्‍वान्‍बा लमुला। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍टसेनोन ह्राङला ल्‍हुइ मण्‍डलीदा ज्‍यना लमुला। 30तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ तबासे लमा य्‍हाङ गिकनोन हिन्‍ना। 31“थेतबासेलमा म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा ख्‍लासी ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिमुला। ओच्‍छे थेन्‍नी ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तसी चिमुला।” 32चु य्‍हाङ म्‍हिला ज्ञानसे घोखम्‍बा ताम आहिन। चु ताम ङाइ ख्रीष्‍टदेन मण्‍डलीला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना। 33तर चु ताम एनीगदेसेनोन लतोःबा ताम हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे जम्‍मासेन ह्राङ ह्राङला म्रिङदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ, ओच्‍छे म्रिङम्‍हेमेसेनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोदा मान लउ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\