एफिसी 6

1कोलागदे, एनीगदे प्रभुला म्‍हि तबासे लमा, ह्राङला आबा आमासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो। तिग्‍दा भिसम आबा आमासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बान ज्‍यबा हिन्‍ना। 2“ह्राङला आबा आमादा मान लउ” चु चा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम न्‍हङरी परमेश्‍वरसे कबुल लसी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा कुल्‍बा ताम हिन्‍ना। 3थे कबुल चा एनीगदेसे आबा आमादा मान लजी भिसम जम्‍बुलिङरी एनीगदेदा ज्‍यबा तसी छेह्रेङ्बा हिन्‍ना। 4आबा आमागदे, एनीगदेसेनोन ह्राङला कोलागदेदा बोमो खना थालउ। तर थेनीगदेदा तहरी थान्‍सी प्रभुला बचन लोप्‍बान छर्ना लउ। 5नोकरगदे, एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा सेमहेन्‍सेन मान लबा ह्रङ् लसी जम्‍बुलिङरी मुबा ह्राङला मालिकदाएनोन मान लउ। ओच्‍छे थेनीगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो। 6एनीगदेसे मालिकगदेला ङाच्‍छा थेनीगदेदा ताङ्ना लबारी जे गे लबा आहिन, तर ख्रीष्‍टला गे लबागदेसे ह्रङ् लसी एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। 7ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी आहिन, तर प्रभुला लागिरी ह्रङ् लसी सेमहेन्‍सेन ज्‍यना लसी गे लउ। 8थेतबासेलमा एनीगदे नोकर हिन्‍सै आहिन्‍सै ज्‍यबा गे लबा म्‍हिसे प्रभुग्‍याम थे अन्‍छारलान इनाम याङ्ला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 9थेह्रङ् लसीन मालिकगदेसेनोन ह्राङला नोकरगदेदा आज्‍यबा व्‍यवहार थालउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हीलान मालिक स्‍वर्गरी मुला। थेसे निसाफ लबा धुइरी खालैला ली च्‍यासी आल। 10दाहेन्‍से एनीगदे प्रभुदेन गिक तसी थेला घ्रेन शक्तिग्‍याम भङ्‍सी चिउ। 11ओच्‍छे शैतानसे एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा जुक्तिगदेदा ढाबारी सेनासे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे थोगो। 12vतिग्‍दा भिसम य्‍हाङ म्‍हिदेन लडाइ लबारी आहिन, तर जम्‍मान शासन लबा शक्तिगदेदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन चु धोपधोप्‍बा जम्‍बुलिङरी शासन लबा शक्तिगदेदेन मुरी मुबा जम्‍मान म्‍हङला आत्‍मागदेला शक्तिदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। 13थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे एनीगदेसे सदन थोजी भिसम शैतानना सेना छेबारी खबा धिनरीनोन एनीगदे थेदेन छ्‌याम छेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे लडाइ ढासीनोन एनीगदे भङ्‍बा तसी चिखम्‍ला। 14थेतबासेलमा सेनागदेसे क्रेप्‍सरी पेटी खीबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङदा सत्‍यसे खीगो। ओच्‍छे थेनीगदेसे कुरी पाता थान्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोसी तयार तसी चिउ। 15ओच्‍छे लखम क्‍वान्‍बा ह्रङ् लसी शान्‍ति पिन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार थोसी तयार तउ। 16ओच्‍छे अर्गु ताम चा एनीगदे सदन विश्‍वासला ढाल थोसी चिउ। थेह्रङ् लसी चिजी भिसम शैतानसे पुइखबा मेला बान एनीगदेसे साइखम्‍ला। 17थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा पिन्‍बा थार्बादा सेनागदेसे टोप कूबा ह्रङ् लसी सदन कूसी चिउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला तरवार थोगो। थे तरवार चा परमेश्‍वरला बचन हिन्‍ना। 18थेतबासेलमा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेसे सदन जम्‍मान स्‍हेला लागिरी प्रार्थना लउ। चुह्रङ् लसीन जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरीनोन सदन झन्‍सी प्रार्थना लउ। 19ओच्‍छे ङाइ ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइमा तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम परमेश्‍वरसेन लोप्‍गै। ओच्‍छे म्‍हिसे था आयाङ्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार आलोङ्नान स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा घोना लबारी खम्‍गै भिसी ङाला लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो। 20चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी परब तबा ङा ख्रीष्‍टला दूत हिन्‍ना। ओच्‍छे ङाइ आलोङ्नान चुला बारेरी पाङ्‌बारी खम्‍गै भिसी प्रार्थना लसी पिन्‍गो। 21प्रभुला गेरी विश्‍वास लखम्‍बा ङन्‍से माया लबा आले तुखिकसदा ङाइ एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा मुला। ओच्‍छे ङादा खाह्रङ्बा मुला भिबादेन ङाइ तिग लबान मुला भिबा जम्‍मान ताम थेसेन एनीगदेदा पाङ्ला। 22ओच्‍छे चुरी ङन्‍दा खाह्रङ्बा मुला भिबा ताम था याङ्सी एनीगदेसे आँट याङ्‌गै भिसी ङाइ एनीगदे मुबा ग्‍लारी थेदा पुइखबा हिन्‍ना। 23ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा जम्‍मादान य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम विश्‍वासरी कोङ्‌सी मायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 24थेह्रङ् लसीन य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा जुकजुकधोना माया लबागदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\