गलाती 1

1लास्‍सो ङा पावल खालै म्‍हिगदेसे धम्‍सी ओच्‍छे खालैसे स्‍होसी मुल चेला दोबा आहिन। तर येशू ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लबा परमेश्‍वर आबादेन येशू ख्रीष्‍टसे ङादा मुल चेला स्‍होबा हिन्‍ना। 2चुरी ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आलेगदेदेन ङाग्‍याम गलातिया अञ्‍चलरी मुबा मण्‍डलीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला! 3एनीगदेदा परमेश्‍वर आबादेन य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति तगै। 4य्‍हाङदा चु जम्‍बुलिङला आज्‍यबा बानीबेहोरग्‍याम फेबारी परमेश्‍वर आबासे म्‍हन्‍बा अन्‍छार प्रभु येशू ख्रीष्‍ट य्‍हाङला पापला लागिरी सिजी। 5थेतबासेलमा परमेश्‍वरदा सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 6एनीगदे म्राङ्सी ङा उदेक तबा मुला, तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टला दयामायाग्‍याम एनीगदेदा ङ्‌योइबा परमेश्‍वरदा एनीगदेसे चुदे योनान म्‍लेःसी अर्गु समाचार ङ्‌यान्‍सी भ्रमुला। 7च्‍यागो, थार्बा पिन्‍बा समाचार चा चु भन्‍दा अर्गु आरे। तर कोइ कोइ म्‍हिसे चा एनीगदेदा अलमल तना लसी ख्रीष्‍टला समाचारदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइबा मुला। 8ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारदा उल्‍टो स्‍होसी लोप्‍बागदे चा, ङनी तसै स्‍वर्गदूतनोन तसै थे नाश तगै। 9एनीगदेसे विश्‍वास लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारदा उल्‍टो स्‍होसी पाङ्बा म्‍हि चा नाशनोन तला। दान्‍दे ङाइ पाङ्बा चु ताम एनीगदेदा ङाइ ङाच्‍छाएनोन पाङ्बा मुला। 10तिग चुह्रङ् लसी ङाइ म्‍हिदा ताङ्ना लबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना? ङाइ मी परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। तिग ङादा म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा हिन्‍ना? चुदे ङाइ चुह्रङ् म्‍हन्‍बा हिन्‍सम, ङा ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हिनोन आहिन। 11ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार म्‍हिगदेसे स्‍होसी पाङ्बा ताम आहिन भिबा एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 12तिग्‍दा भिसम ङादा चु खालै म्‍हिसे उन्‍बाएनोन आहिन, खालै म्‍हिसे पिन्‍बाएनोन आहिन। तर येशू ख्रीष्‍ट ह्राङसेन ङादा चु उन्‍बा हिन्‍ना। 13ङाच्‍छा यहूदी धर्म तेन्‍बा धुइरी ङाला बानीबेहोर खाह्रङ्बा मुबा भिसी एनीगदेदा थानोन मुला। थे धुइरी ङाइ परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ल्‍हानान दुख पिन्‍सी थेदा नाश लबारी म्‍हाइजी। 14थे धुइरी यहूदी धर्म तेन्‍बा ङा च्‍योच्‍योला म्‍हिगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा सेबा घोबा ङानोन मुबा। ङाइ आखे म्‍हेमेला रिमठिम ल्‍हानान तेन्‍मुबा। 15तर ङा न्‍हबा भन्‍दा ङाच्‍छान ङादा दयामाया लसी धम्‍बा परमेश्‍वरसेन, 16ङाइ अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खम्‍गै भिसी थेदा ह्राङलान झा ङादा ङोसेना लबा ज्‍यबा छोर्जी। थे धुइरी ङाइ खालै म्‍हिदेन छ्‌याम ङ्‌योइबा छार्बा लसी आभ्रनी। 17ओच्‍छे ङा यरूशलेम शहररी ङा भन्‍दा ङाच्‍छाला मुल चेलागदेदा ह्रुप तबारीनोन आनिनी, बरु तुरुन्‍तन अरब य्‍हुल्‍सारी निजी। जमाहेन्‍से दमस्‍कस भिबा ग्‍लारीन दोःसी खजी। 18ओच्‍छे ङा सोम दिङ लिच्‍छा जे यरूशलेमरी पत्रुसदा ह्रुप तबारी निजी। थेरी ङा थेदेन छ्‌याम साता न्‍हीधोना चिजी। 19ङाइ थेरी प्रभुला आले याकूबदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै मुल चेलागदेदा आस्‍याप्‍नी। 20ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना, ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा आरे भिबा परमेश्‍वरदान था मुला। 21जमाहेन्‍से ङा सिरियादेन किलिकिया भिबा ग्‍लारी निजी। 22थे धुइधोना ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदेसे ङादा ङोआसेबा, 23“ङाच्‍छा य्‍हाङदा ल्‍हानान दुख पिन्‍सी य्‍हाङसे लबा विश्‍वासदा नाश लबारी म्‍हाइबा म्‍हि ह्राङसेन दान्‍दे थेनोन विश्‍वासला बारेरी पाङ्सी भ्रमुला” भिबा ताम जे थेनीगदेसे थेःबा मुबा। 24ङाइ थेह्रङ्बा गे ख्‍लासी परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\