गलाती 4

1ङाइ पाङ्बा चा चुनोन हिन्‍ना, खालै म्‍हिसे ह्राङला आबा आमाला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति याङ्बा हक मुसैनोन जजा मुतेधोना थे नोकर ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 2ओच्‍छे थे घ्रेन आततेधोना आबासे च्‍याबारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हिला तहरी चिसी पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍तोःमुला। 3ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा य्‍हाङ जम्‍मान थेह्रङ्बान मुबा। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे कोलागदे ह्रङ्‌बान मुबा। थे धुइरी जम्‍मान म्‍हिगदे जम्‍बुलिङरी मुबा आत्‍माला शक्तिगदेला तहरी मुबा। 4तर धुइ ठीक तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ह्राङलान झादा पुइखजी। थे म्रिङम्‍हेमेला कोखग्‍याम न्‍हसी यहूदी ठिमला तहरी धन्‍छ्‌याजी। 5य्‍हाङदा ठिमला तहग्‍याम सय फासी फेबाला लागिरी ओच्‍छे ह्राङलान कोलागदे स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे थेदा पुइखबा हिन्‍ना। 6दाहेन्‍से य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा मुला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङलान झाला आत्‍मा य्‍हाङला सेमरी पुइखबा मुला। थेनोन आत्‍मासे य्‍हाङदा सेमहेन्‍सेन “परमेश्‍वर आबा” भिसी पाङ्पुङ्मुला। 7थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा नोकर आहिन, तर ह्राङलान कोलागदे स्‍होबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेसे याङ्तोःबा हकएनोन याङ्बा मुला। 8परमेश्‍वरदा ङोसेबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदेसे मुनोन आरेबा ल लुदा तेन्‍मुबा। ओच्‍छे थेलान तहरी चिमुबा। 9तर एनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा भन्‍दाएनोन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङोसेबा मुला। थेह्रङ् भिसम दोःसी एनीगदे तिग्‍दा जम्‍बुलिङरी मुबा थेह्रङ्बा गे आखेल्‍बा कम‍जोर आत्‍माला नोकर दोसी भ्रबा? 10एनीगदेसे चा यहूदीगदेसे धङ्बा धिन, ला, धुइदेन दिङदा तेन्‍सी परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी म्‍हाइबा मुला। 11थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेला लागिरी लबा गे खेरोरीन निजीम भिसी ङादा सुर्दा तबा मुला। 12ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेएनोन ङा ह्रङ्‌बान दोगो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। तिग्‍दा भिसम ङाएनोन एनीगदे ह्रङ्‌बान मुबा। एनीगदेसे ङादा तिगै आज्‍यबा लबा आरे। 13जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ङाइ एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा धुइरी ङा आखम्‍बा मुबा भिबा एनीगदेदा थानोन मुला। 14थे धुइरी ङा आखम्‍बासे लमा एनीगदेदा ल्‍हानान गाह्रो तबा मुबा। तसैनोन एनीगदेसे ङादा हेला आलनी। बरु परमेश्‍वरला दूतदेन ख्रीष्‍ट येशूदा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ङादा मान लजी। 15थे धुइरी एनीगदे गाते ताङ्‍बा मुबा, तबा हिन्‍सम एनीगदेसे ह्राङला मीनोन तेःसी पिन्‍तोःसै ङादा पिन्‍बारी तयार मुबा भिबा ताम ङादा था मुला। तर दान्‍दे चा एनीगदेदा तिग तजी? 16तिग दान्‍दे ङाइ सत्‍य ताम पाङ्‌मा चा ङा एनीगदेला शत्रु दोबा हिन्‍ना? 17स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसेनोन एनीगदेदा वास्‍ता लमुला। तर ज्‍यबा सेमसे वास्‍ता लबा आहिन। थेनीगदेसे एनीगदेदा ङाइ लोप्‍बा ताम ख्‍लासी ह्राङला लिच्‍छा भ्रबा म्‍हि स्‍होबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। 18ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी जे झन्‍सी गे लबा आहिन, तर ङा आरेसै सदन गे लसी चिबा चा ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 19ङाला कोलागदे, एनीगदे ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान आदोतेधोना ङादा कोला न्‍हबारी छ्‌याइबा म्रिङम्‍हेमेदा तबा ह्रङ्‌बान दुख तबा मुला। 20दान्‍दे ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिसी चु भन्‍दा अर्गुन ताम लम्‍याङ्बा हिन्‍सम गाते ज्‍यबा तसेला मुबा। तर पाङ्‌नोन तोःमा ङाइ एनीगदेला लागिरी तिग लतोःबा थे ङादा था आरे। 21परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी चिबारी म्‍हाइबागदेसे ङादा पाङ्‍गो, ठिमसे तिग भिमुला थे ताम एनीगदेदा था आरे? 22तिग्‍दा भिसम चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, अब्राहामला झा न्‍ही मुबा, गिक चा नोकरस्‍याग्‍याम न्‍हबा ओच्‍छे गिक चा ह्राङलान म्रिङग्‍याम न्‍हबा मुबा। थेला ह्राङलान म्रिङ चा नोकर आहिन्‍मुबा। 23नोकरस्‍याग्‍याम न्‍हबा झा चा सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार न्‍हबा मुबा। तर नोकर आहिन्‍बा ह्राङलान म्रिङग्‍याम न्‍हबा झा चा परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी लबा कबुल अन्‍छार न्‍हबा मुबा। 24चु म्रिङम्‍हेमे न्‍हीनोन परमेश्‍वरसे लबा कबुलगदे ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। चु कबुलगदे तिग हिन्‍ना भिबा ताम चु म्रिङम्‍हेमे न्‍हीग्‍यामसेन म्राङ्बा मुला। म्रिङम्‍हेमे गिक चा हागार हिन्‍ना। थे चा परमेश्‍वरसे सीनै भिबा गङरी मोशादा पिन्‍बा ठिम ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे ठिमला नोकरगदे चा थेलान कोलागदे हिन्‍ना। 25अरब य्‍हुल्‍साला सीनै भिबा गङ चा हागार भिबा नोकरस्‍या ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदा तेन्‍बा दान्‍देला यरूशलेमदेन ठिमला लिच्‍छा भ्रबा जम्‍मान म्‍हिगदे थे नोकरस्‍याला सन्‍तान ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 26तर स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमे सारा चा स्‍वर्गला यरूशलेम ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे खालैला नोकर आहिन, थे चा य्‍हाङला आमा हिन्‍ना। 27तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “कोलागदे आतबा म्रिङम्‍हेमे, ए ताङ्‍गो। ओच्‍छे कोला न्‍हबा बेथानोन था आयाङ्बा म्रिङम्‍हेमे, ए सेमहेन्‍सेन ताङ्सी क्रिङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम कोला तबा म्रिङम्‍हेमेला भन्‍दा कोला आतबा म्रिङम्‍हेमेला कोलागदे ल्‍हानान तला।” 28ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, य्‍हाङएनोन अब्राहामदेन साराला झा इसहाक ह्रङ्‌बान परमेश्‍वरसे लबा कबुल अन्‍छार न्‍हबा सन्‍तान हिन्‍ना। 29तर थे धुइरी सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार न्‍हबा झासे परमेश्‍वरला आत्‍मासे म्‍हन्‍बा अन्‍छार न्‍हबा झादा दुख पिन्‍मुबा, दान्‍देनोन थेह्रङ्बान मुला। 30तर बचनरी तिग भिसी भ्रिबा मुला? “थे नोकरस्‍यादेन थेला झादा दिमग्‍याम तेः‍गो। तिग्‍दा भिसम नोकर आहिन्‍बा ह्राङलान म्रिङग्‍याम न्‍हबा झासे याङ्बा हक नोकरस्‍याला झासे आयाङ्‌” भिसी भ्रिबा आरे? 31थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, य्‍हाङ नोकरस्‍याला सन्‍तान आहिन, तर नोकर आहिन्‍बा म्रिङम्‍हेमेला सन्‍तान हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\