हिब्रू 1

1ओन्‍मा परमेश्‍वर अगमवक्तागदेग्‍याम य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान थरीसे ल्‍हानान रेमधोना ताम लमुबा। 2तर चु लिच्‍छाला धिनगदेरी परमेश्‍वर ह्राङला झाग्‍याम य्‍हाङदेन छ्‌याम ताम लमुला। परमेश्‍वरसे ह्राङला झा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन जम्‍बुलिङ स्‍होजी। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हेगदे ह्राङलान स्‍होबारी थेदान धम्‍जी। 3परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति ख्रीष्‍टग्‍याम म्राङ्बा मुला। परमेश्‍वरला रुप थेनोन हिन्‍ना। थेला शक्तिशाली बचनग्‍यामसेन मुदेन जम्‍बुलिङला जम्‍मान स्‍हेगदे छ्‌याबा मुला। ओच्‍छे म्‍हिदा पापग्‍याम थार्ना लबा गे लसी जिन्‍माहेन्‍से थे स्‍वर्गरी शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला। 4ख्रीष्‍ट स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा ल्‍हानान घ्रेन हिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदूतगदेला भन्‍दा थेला मिन ज्‍यबा थान्‍जी। 5तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशूदा बाहेक खाइमै खजिबै स्‍वर्गदूतगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा आरे, “ए ङाला झा हिन्‍ना, तिनी ङा एला आबा दोबा मुला” ओच्‍छे “ङा थेला आबा दोला, थे ङाला झा दोला।” 6परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा जम्‍बुलिङरी पुइखबा धुइरी “जम्‍मान स्‍वर्गदूतगदेसे थेदा तेन्‍गै” भिसी दोःसीनोन सुङ्बा मुला। 7परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदूतगदेला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “परमेश्‍वरसे ह्राङला स्‍वर्गदूतगदेदा लाबा स्‍होजी, ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हिगदेदा चा मेला ल्‍हाम स्‍होजी।” 8तर परमेश्‍वरसे ह्राङला झाला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “परमेश्‍वर ह्राङला य्‍हुल्‍सा सदन चिला। ओच्‍छे ह्राङसे ठीक लसी शासन लला। 9ह्राङदा ठीक ताम सेम निमुला, ओच्‍छे आज्‍यबा ताम चा च्‍यागेन आम्‍हन्‍मुला। थेतबासेलमा परमेश्‍वर, ह्राङला परमेश्‍वरसे ह्राङदा धम्‍बा मुला। ओच्‍छे ह्राङला ह्रोगदेदा भन्‍दा ल्‍हाना मान लसी ताङ्ना लबा मुला।” 10परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “प्रभु, ह्राङसेन शुरुरी जम्‍बुलिङला जग थान्‍जी। ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङलान छ्‌यासे मुदेन मुरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे स्‍होजी। 11थे जम्‍मान स्‍हेगदे नाश तला, तर ह्राङ चा सदन चिला। थे स्‍हेगदे क्‍वान ह्रङ् भोक्‍टो तसी निला। 12थे स्‍हेगदेदा ह्राङसे क्‍वान ह्रङ् लसी रिल्‍ला, ओच्‍छे थे स्‍हेगदे क्‍वान ह्रङ्‌बा भोक्‍टो तसी निला ओच्‍छे पोला, तर ह्राङ चा खाइमै आपो। ओच्‍छे ह्राङ खाइमै म्‍हासी आनि।” 13तर परमेश्‍वरसे येशूदा बाहेक खाइमै खजिबै स्‍वर्गदूतगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा आरे, “ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिने यापट्टि मुल ठिरी चिउ।” 14थेतबासेलमा स्‍वर्गदूतगदे चा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा आत्‍मा जे हिन्‍ना। ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रो लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा पुइखबा हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\