हिब्रू 11

1विश्‍वास लबा चा आश लबा ताम याङ्ला भिसी ढुक्‍क तबादेन आम्राङ्बा तामरी पूरान भर लबा हिन्‍ना। 2तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे विश्‍वास लबासे लमान ओन्‍माला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हि स्‍होजी। 3परमेश्‍वरसे ह्राङला बचनग्‍यामसे चु जम्‍बुलिङ स्‍होजी भिबा ताम विश्‍वासग्‍याम य्‍हाङसे था याङ्बा मुला। थेह्रङ् लसी य्‍हाङला मीसे आम्राङ्बा स्‍हेगदेग्‍यामसेन म्राङ्बा स्‍हेगदे स्‍होजी। 4विश्‍वासग्‍यामसेन हाबिलसे परमेश्‍वरदा कयिनसे भन्‍दा ज्‍यबा बलि फुल्‍जी। विश्‍वासग्‍यामसेन हाबिलदा परमेश्‍वरसे ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होजी। ओच्‍छे थेसे फुल्‍बा बलि परमेश्‍वरदा सेम निजी। थे सिसी निसैनोन थेला विश्‍वासग्‍याम थेसे अझ य्‍हाङदा ल्‍हानान ताम लोप्‍बान मुला। 5विश्‍वास लबासे लमान हनोक आसिनी। तर थेदा छोन्‍बोन स्‍वर्गरी भोर्जी। ओच्‍छे थेदा खालैसेन आस्‍याप्‍नी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेदा थीसी भोर्बा मुबा। थेदा परमेश्‍वरसे थीसी भोर्बा भन्‍दा ङाच्‍छा थेसे परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबा ताम चुग्‍यामसेन था याङ्बा मुला। 6विश्‍वास आलना खालैसेन परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हिसे परमेश्‍वर मुला भिबा तामदेन थेदा म्‍हाइबा म्‍हिदा इनाम पिन्‍ना भिसी विश्‍वास लतोःला। 7विश्‍वासग्‍यामसेन नोआसे थानोन आरेबा लिच्‍छा तसेला आम्राङ्बा तामला बारेरी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार थेसे घ्रेन पानी जहाज गिक स्‍होजी। ओच्‍छे थे पानी जहाज न्‍हङरी थेसे ह्राङला म्‍हेमेगदेदा थान्‍सी जोगब लजी। चुह्रङ् लसी थेसे विश्‍वासग्‍यामसेन जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला दोष उन्‍जी। ओच्‍छे थे ह्राङला विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोजी। 8विश्‍वास लबासे लमा अब्राहामसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी। ओच्‍छे थेदा पिन्‍ना भिसी कबुल लबा य्‍हुल्‍सारी परमेश्‍वरसे थेदा निउ भिसी कुल्‍जी। तर ह्राङ खानङपट्टि निबान मुला भिबा था आरेसै थे ह्राङला य्‍हुल्‍सा ख्‍लासी निजी। 9विश्‍वास लबासे लमा अब्राहाम परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा य्‍हुल्‍सारी निसी विदेशी ह्रङ् लसी पाल फ्रेङ्‌सी चिजी। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे इसहाकदेन याकूबदाएनोन थे य्‍हुल्‍सा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी। ओच्‍छे थेनीगदेएनोन अब्राहाम ह्रङ् लसीन चिजी। 10तिग्‍दा भिसम अब्राहामसे परमेश्‍वर ह्राङसेन म्‍हन्‍सी जुकजुकधोना चिबा जगथोरी स्‍होबा शहरदा भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 11विश्‍वासग्‍यामसेन दिङ निसी जिन्‍सैनोन अब्राहाम आबा दोजी। साराएनोन कोला आत‍बाधोनान खुइ दोसी जिन्‍बा मुबा। तसैनोन परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी लबा कबुलथोरी अब्राहामसे पूरान विश्‍वास लसी चिजी। 12अब्राहाम ल्‍हानान खेप्‍बा दोबासे लमा थेग्‍याम तिगै आशनोन आरेमुबा। तसैनोन थे म्‍हि गिकग्‍यामसेन मुला सारदेन समुन्‍द्रला बालुवा तेनोन झ्‍यानोन आखम्‍बा सन्‍तान तजी। 13परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा स्‍हेगदे आयाङ्‌सैनोन चु जम्‍मान म्‍हिगदेसे सिबा धुइधोनाएनोन विश्‍वास लबा आख्‍लानी। तसैनोन थेनीगदेसे थे स्‍हेगदेदा थारेङग्‍यामसेन म्राङ्सी सेमरी किन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङ चा चु जम्‍बुलिङरी विदेशीदेन परदेशी हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍जी। 14चुह्रङ्बा ताम लबा म्‍हिगदेसे ह्राङलान य्‍हुल्‍सा म्‍हाइबान मुला भिबा ताम प्रस्‍टन घोना लमुला। 15थेनीगदेसे ङाच्‍छा ह्राङसे ख्‍लासी खबा य्‍हुल्‍सादा ढन्‍सी आचिनी। चुदे थे य्‍हुल्‍सादा ढन्‍बा हिन्‍सम थेनीगदे दोःसी थे य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्सेला मुबा। 16तर थेनीगदेसे चा चु भन्‍दान ज्‍यबा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइबा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी सुङ्बारी परमेश्‍वर आपेःनी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा पिन्‍बाला लागिरी शहर गिक स्‍होसी जिन्‍बा मुबा। 17परमेश्‍वरसे अब्राहामला सेम च्‍याबा धुइरी विश्‍वाससे लमान अब्राहामसे ह्राङला झा इसहाकदा बलि फुल्‍बारी तयार तजी। परमेश्‍वरसे अब्राहामदा “इसहाकग्‍यामसेन एला वंश बढब तला” भिसी कबुल लबा मुबा। तसैनोन अब्राहामसे विश्‍वासग्‍यामसेन ह्राङला गिक जेन झादाएनोन बलि फुल्‍बारी तयार तजी। 19तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे सिबाग्‍यामएनोन सोना लखम्‍ला भिबा अब्राहामदा विश्‍वास मुबा। ओच्‍छे अब्राहामसे विश्‍वास लबा अन्‍छारनोन ह्राङला झा इसहाकदा सिबाग्‍याम सोबा ह्रङ्‌बान दोःसी याङ्जी। 20विश्‍वाससे लमान इसहाकसे याकूबदेन एसावदा लिच्‍छा तसेला तामला बारेरी मोलम पिन्‍जी। 21विश्‍वाससे लमान याकूबसे सिबारी छ्‌याइबा धुइरी योसेफला झागदेदा मोलम पिन्‍जी। ओच्‍छे कडीला भररी राप्‍सी याकूबसे परमेश्‍वरला जयजयकार लजी। 22विश्‍वाससे लमान योसेफसे सिबा धुइरी इस्राएलीगदेसे मिश्र य्‍हुल्‍सा ख्‍लाबा तामला बारेरी पाङ्बा मुबा। थेसे थेनीगदेदा लिच्‍छा मिश्र य्‍हुल्‍सा ख्‍लाबा धुइरी ह्राङला नख्रुगदे तिग लतोःला भिबा तामएनोन कुल्‍जी। 23विश्‍वाससे लमान मोशाला आबा आमासे थे न्‍हमाहेन्‍से ला सोमधोना छुम्‍सी थान्‍जी। थेनीगदेसे ह्राङला झा ल्‍हानान जेबा म्राङ्जी, ओच्‍छे ग्‍लेसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बारीनोन आलोङ्नी। 24विश्‍वाससे लमान मोशासे ह्राङ घ्रेन तमाहेन्‍से फारो ग्‍लेला झामेला झा दोबारी आङ्‌यान्‍नी। 25पाप लसी छिन्‍नङ ताङ्सी चिबा भन्‍दा मी बरु थेसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन छ्‌यामनोन दुख नाबा सेम लजी। 26मिश्र य्‍हुल्‍साला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति भन्‍दा बरु थेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाबा चा घ्रेन सम्‍पत्ति म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा इनामदा च्‍यासी चिबा मुबा। 27विश्‍वाससे लमान ग्‍लेला बोमो म्राङ्सी आलोङ्नान थेसे मिश्र य्‍हुल्‍सा ख्‍लाजी। ओच्‍छे म्राङ्आखम्‍बा परमेश्‍वरदाएनोन म्राङ्बा ह्रङ् लसीन थे भङ्‍सी चिजी। 28विश्‍वाससे लमान मोशासे नाश लबा स्‍वर्गदूतसे इस्राएलीगदेला थेबा झागदेदा थासाइगै भिसी बलिला का इस्राएलीगदे जम्‍मालान म्रापरी फोर्पुङ्‌जी। ओच्‍छे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्‍पुङ्‌जी। 29विश्‍वाससे लमान इस्राएलीगदेसे सरी भ्रबा ह्रङ् लसी वाला समुन्‍द्ररी भ्रसी क्‍याम्‍सङपट्टि निजी। मिश्र य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेएनोन थेनीगदे ह्रङ् लसीन निबारी छ्‌याइमा डुबब तसी सिजी। 30विश्‍वाससे लमान इस्राएलीगदेसे निसरेधोना यरीहो शहरला पर्खाल क्‍युर्मा फुप्‍जी। 31विश्‍वाससे लमान राहाब भिबा बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदा साइबा धुइरी सोजी। तिग्‍दा भिसम थेसे थेरी चिवा लबारी निबा इस्राएलीगदेदा मान लबा मुबा। 32चु भन्‍दा ल्‍हाना ङाइ तिग पाङ्से? तिग्‍दा भिसम गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिप्‍ता, दाऊददेन शमूएल ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो अगमवक्तागदेला बारेरी पाङ्‌बाला लागिरी ङादा धुइ आरे। 33विश्‍वाससे लमान थेनीगदेसे जम्‍मान य्‍हुल्‍सागदेदा ढासी शासन लजी। थेनीगदेसे ठीक निसाफ लसी परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा तामगदेएनोन याङ्जी। विश्‍वाससे लमान थेनीगदेसे च्‍यानगदेला सुङ म्रुसी पिन्‍जी। 34थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे मेला ल्‍हामदा साइजी, तरवारग्‍यामएनोन जोगब तजी। ओच्‍छे थेनीगदे कमजोर मुबा, तर भङ्‍बा तजी। थेनीगदे लडाइ लमा आलोङ्नी ओच्‍छे अर्गु य्‍हुल्‍साला जम्‍मान शत्रुगदेदा भ्रेना लजी। 35विश्‍वाससे लमान म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा सिबाग्‍याम दोःसी सोबा स्‍याप्‍जी। स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा सिमाहेन्‍से अझ ज्‍यबा जुनी याङ्बाला लागिरी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा सेम आलना ल्‍हानान दुख नाजी। 36कोइ कोइदा बेइज्‍जत लसी कोर्रासे तोजी, स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा च्‍याल्‍दासे खीसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 37म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा युङबासे तोजी, आरासे क्‍लेजी, तरवारसे ताम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे रादेन ग्‍युला ढि क्‍वान्‍जी। थेनीगदे प्राङबो, स्‍य्‍हान्‍दोला हेला नाबान दुख नासी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी। 38चु आज्‍यबा जम्‍बुलिङ थेनीगदेला लागिरी गे खेल्‍बाधोनाला आरेबा। थेनीगदे तोङतोङबा ग्‍लादेन गङगदे ओच्‍छे ऊगदेरी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी। 39थेनीगदे जम्‍मासेन ह्राङसे लबा विश्‍वासला लागिरी ल्‍हानान मान याङ्जी। तर परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा स्‍हेगदे चा आयाङ्नी। 40तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदेन छ्‌याम जे थेनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगै भिसीन परमेश्‍वरसे य्‍हाङला लागिरी ङाच्‍छान ज्‍यबा स्‍हे स्‍होसी थान्‍बा मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\