हिब्रू 12

1य्‍हाङला क्‍युर्सीन चुदे ल्‍हाना विश्‍वास लबा म्‍हिगदे मुबासे लमा य्‍हाङदा ग्‍यामरी कोल्‍ना लबा ल्‍हानान स्‍हेगदेदेन य्‍हाङदा सजिलोसे कोल्‍ना लबा पापगदेदा य्‍हाङसे भ्‍याङ्‌गे। ओच्‍छे य्‍हाङ धोतोःबा ग्‍लाधोना आधोतेधोना ढुक्‍क तसी भ्रइ। 2य्‍हाङला विश्‍वास शुरु लबादेन पूरा लबा येशूदा च्‍यासी भ्रइ। लिच्‍छा याङ्बा ताङ्‍बा तामला लागिरी थेसे बेइज्‍जत तसै तिगै वास्‍ता आलना क्रुसरी दुख नाजी। दान्‍दे थे परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टिला मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला। 3एनीगदेदा सुर्दा आतबादेन सदन विश्‍वासरी चिबाला लागिरी पापीगदेसे बेइज्‍जत लमा नाबा येशूदा च्‍यागो। 4एनीगदे पापला शक्तिगदेदेन छ्‌याम छेमा सिबाधोना मी तबा आरे। 5परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङला झागदेदा ह्रङ् लसी बचनरी चुह्रङ् लसी अर्ती पिन्‍बा ताम म्‍लेःजी? “ङाला झा, परमप्रभुसे लबा तहरी भ्रउ। ओच्‍छे थेसे बङ्‌मा दुख थाम्‍हन्‍गो। 6तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिदा परमप्रभुसे माया लला थेदा ह्राङला तहरी थान्‍मुला। ओच्‍छे ह्राङलान कोलागदे भिसी म्‍हन्‍बा जम्‍मादान थेसे सजाय पिन्‍मुला।” 7एनीगदेसे नाबा सजाय चा आबाला तहरी चिबा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍गो। एनीगदेसे नाबा सजायग्‍यामसे परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङलान कोलागदेदा ह्रङ् लसी व्‍यवहार लबा मुला भिबा ताम उन्‍बा मुला। ह्राङला आबाग्‍याम तोबा ग्‍याङ्‍बा आनाबा कोलागदे खालै मुला? आरे। 8चुदे जम्‍मान कोलागदेसे नाबा सजाय एनीगदेसे चा आनानी भिसम एनीगदे ह्राङलान आबाला कोलागदे आहिन, तर स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी न्‍हबा कोलागदे हिन्‍ना। 9चु जे आहिन, य्‍हाङ म्‍हिला मी आबासे ह्राङला कोलागदेदा तहरी थान्‍मुला, ओच्‍छे कोलागदेसे आबादा मान लमुबा। थेतबासेलमा झन य्‍हाङसे य्‍हाङला आत्‍माला आबा परमेश्‍वरला तहरी चितोःला। थेह्रङ् लजी भिसम य्‍हाङसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 10य्‍हाङ म्‍हिला आबासे चा य्‍हाङदा तिगै धिनना लागिरी थेन्‍से ठीक भिसी म्‍हन्‍बा अन्‍छार तहरी थान्‍मुला। तर परमेश्‍वर आबासे सदनना लागिरी य्‍हाङदा ज्‍यबा तगै ओच्‍छे ह्राङ ह्रङ्‌बान तिगै दोष आरेबा दोबाला लागिरी तहरी थान्‍मुला। 11सजाय याङ्बा धुइरी य्‍हाङदा सुख आहिन, तर ल्‍हाना दुख तमुला। तर य्‍हाङ तहरी चिसी पाको दोबागदे परमेश्‍वरदा सेम निबादेन ज्‍यबा बानीबेहोर मुबा म्‍हि दोला। 12थेतबासेलमा एनीगदेला घेबा यागदे थीगो। ओच्‍छे कमजोर काङगदे भङ्‍बा तना लउ। 13एनीगदे सोजो ग्‍यामरी भ्रउ। जमाहेन्‍से कमजोर म्‍हिगदे आह्रिल, तर थेनीगदे ज्‍यना लसी भ्रखम्‍ला। 14जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिबारीदेन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोबारी भङ लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष मुसम खालैसेन परमप्रभुदा म्राङ्बारी आखम। 15च्‍यागो, खालैनोन परमेश्‍वरला दयामाया आयाङ्‍बा म्‍हि थादोगै। आज्‍यबा सेमग्‍याम खालैदान छेबा बङ्बा तना थालगै, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिदा न्‍होङ्ना थालगै। 16खालैसेन आज्‍यबा बानीबेहोर थाथोगै। ओच्‍छे एसाव ह्रङ्‌बान परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हि थादोगो। थेसे छाक गिक चबाला लागिरी थेबा झासे याङ्तोःबा अधिकारदान चूङ्‌जी। 17एनीगदेदा थानोन मुला, लिच्‍छा थेसे ह्राङला आबाग्‍याम मोलम किन्‍बारी म्‍हाइजी। ओच्‍छे क्रासी क्रासी ह्राङसे ङाच्‍छा चूङ्बा अधिकार दोःसी किन्‍बारी म्‍हाइजी। तर थेसे आयाङ्नी। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लाबा मौकान आयाङ्नी। 18एनीगदे इस्राएलीगदे ह्रङ् लसी थुर्बारी खम्‍बा सीनै भिबा गङरी खबा आरे। थेरी मेला ल्‍हाम थोन्‍बा मुबा, म्‍लाङ म्‍लाङबा खसुसे घप्‍बा मुबा, ओच्‍छे लाबालुङसर खबा मुबा। 19इस्राएलीगदेसे बिगुलला घ्रेन काइदेन परमेश्‍वरसे सुङ्बा बचनएनोन थेःबा मुबा। चुह्रङ्बा काइ थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे दाहेन्‍से दोःसी खाइमै थेःआतोःगै भिसी बिन्‍ती लबा मुबा। 20तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा “चुदे खजिबै जन्‍तुसे चु गङ थुर्जी भिसैनोन थेदा युङबासे तोसी साइगो” भिसी कुल्‍बा ताम थेनीगदेसे नाबारी आखम्‍नी। 21मोशाएनोन थे ताम म्राङ्सी ल्‍हानान लोङ्‌बा मुबा। थेतबासेलमा, “ङा लोङ्सी फितफित धर्बा मुला” भिसी मोशासेनोन पाङ्बा मुबा। 22तर एनीगदे मी सियोन गङरी खबा मुला। ओच्‍छे झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बाधोनाला स्‍वर्गदूतगदे ताङ्सी पोप तसी छोन्‍बो परमेश्‍वरला स्‍वर्गला यरूशलेम शहररी खबा मुला। 23एनीगदे स्‍वर्गरी मिन भ्रिसी जिन्‍बा ङाच्‍छा न्‍हबा परमेश्‍वरला कोलागदेला सभारी खबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मान म्‍हिला निसाफ लबा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारीदेन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हिगदेला आत्‍मा मुबा ग्‍लारीनोन खबा मुला। 24एनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खबा मुला। येशूसे चा एनीगदेदा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबाला लागिरी छार कबुल स्‍होबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे हाबिलला कासे भन्‍दा अझ ज्‍यबा ताम लोप्‍बा का स्‍वाबा ग्‍लारी खबा मुला। 25होशियार तसी चिउ, एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम ताम पाङ्बा परमेश्‍वरला ताम ङ्‌यान्‍बारी थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङला म्‍हि मोशासे कुल्‍बा ताम इस्राएलीगदेसे आङ्‌यान्‍मा सजायग्‍याम स्‍योरआम्‍याङ्‌नी। झन य्‍हाङसे स्‍वर्गग्‍याम कुल्‍बा परमेश्‍वरला ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम य्‍हाङ खाह्रङ् लसी स्‍योर्खम्‍ला? 26परमेश्‍वरसे सीनै गङरी ताम लमा जम्‍बुलिङनोन य्‍होङ्जी। तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी कबुल लबा मुला, “दाहेन्‍से अझ तिरेम जम्‍बुलिङ जे आहिन, तर ङाइ स्‍वर्गन य्‍होङ्ना लला।” 27चु “अझ तिरेम” भिबा तामग्‍याम जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे नाश तला भिबा हिन्‍ना। चु भिबा चा आय्‍होङ्बा स्‍हेगदे चा नाश आत। 28थेतबासेलमा आय्‍होङ्बा य्‍हुल्‍सा य्‍हाङसे याङ्बासे लमा परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गे। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लसी थेदा सदन मान लबान जयजयकार लइ। 29तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला परमेश्‍वर नाश लबा मे ह्रङ्‌बान मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\