हिब्रू 13

1गिकसेम गिकदा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा ह्रङ्नोन सदन माया लउ। 2ङोआसेबा डोन्‍बोगदेदा मान लबारी थाख्‍लागो। चुह्रङ् लसी डोन्‍बोदा मान लमा कोइ कोइसे था आयाङ्ना स्‍वर्गदूतदाएनोन मान लबा मुबा। 3ह्राङएनोन झ्‍याल्‍खानरी मुबा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी झ्‍याल्‍खानरी मुबागदेदा वास्‍ता लउ। ओच्‍छे ह्राङलान ल्‍हुइरी दुख याङ्बा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी दुख याङ्बागदेदाएनोन वास्‍ता लउ। 4ब्‍याह चा जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी ज्‍यबा ततोःला। ओच्‍छे म्रिङ ह्रेम्‍बो न्‍हङरी खाइमै आज्‍यबा तबारी आत। तिग्‍दा भिसम आज्‍यबा बानीबेहोर थोसी स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङ ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। 5एनीगदे धन सम्‍पत्तिला लिच्‍छा थाभ्रउ, ह्राङदेन छ्‍याम जुन स्‍हे मुला थेरीन ताङ्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ङाइ एदा तिगै लसीन आख्‍ला, ङाइ एदा खाइमै थारेङ आथान।” 6थेतबासेलमा य्‍हाङ ढुक्‍क तसी पाङ्‌गे, “प्रभुसेन ङादा ह्रो लबा मुला, थेतबासेलमा ङा खाइमै आलोङ्‍। तिग ङादा म्‍हिसे तिगै लबारी खम्‍ला? आखम।” 7एनीगदेदा परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ढन्‍गो। थेनीगदेला गाते ज्‍यबा बानीबेहोर मुबा थे घोउ। ओच्‍छे एनीगदेसेनोन थेनीगदेसे लबा ह्रङ्‌बान विश्‍वास लउ। 8येशू ख्रीष्‍ट मी तिल्‍मा, तिनी ओच्‍छे सदन गिकनोन मुला। 9एनीगदेदा था आरेबा खजिबै छार तामगदेसे एनीगदेदा सत्‍य तामग्‍याम थाफेगै। चबा थुङ्‌बाला ठिमसे आहिन, तर परमेश्‍वरला दयामायासे सेमदा भङ्‍ना लबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना। चबा थुङ्‌बाला ठिम अन्‍छार भ्रसी आत्‍माला लागिरी तिगै फाइदा आरे। 10यहूदीगदेला चोखो ग्‍लारी पूजा लबा म्‍हिगदेदा य्‍हाङला बलि फुल्‍बा ग्‍लारी तिगै चबा अधिकार आरे। 11ङाच्‍छाला ठिम अन्‍छार परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे पापला लागिरी बलि फुल्‍बा जन्‍तुला का पाल न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी भोर्सी निमुबा। तर थे जन्‍तु चा शहरग्‍याम मङग्‍यार भोर्सी ख्राङ्मुला। 12थेतबासेलमा येशूसेनोन ह्राङलान काग्‍याम म्‍हिगदेदा पापग्‍याम फेसी चोखो स्‍होबाला लागिरी शहरला मङग्‍यार निसी सिजी। 13थेतबासेलमा य्‍हाङएनोन शहरला मङग्‍यार येशू मुबा ग्‍लारी निसी थेसे नाबा ह्रङ्‌बान बेइज्‍जत नागे। 14तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङरी सदन चिबाला लागिरी य्‍हाङला शहर आरे। तर य्‍हाङसे मी लिच्‍छा खबा शहरला ग्‍याम च्‍यासी चिबा मुला। 15थेतबासेलमा य्‍हाङसे येशूग्‍याम परमेश्‍वरदा सदन जयजयकारला बलि फुल्‍गे। चु थेला मिन किन्‍बागदेला सुङग्‍याम फुल्‍बा बलि हिन्‍ना। 16गिकसेम गिकदा ज्‍यबा लबारीदेन ह्रो लबारी थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा सेम निबा बलि चुनोन हिन्‍ना। 17एनीगदेसे ह्राङला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेनीगदेला तहरी चिउ। थेनीगदेला गे चा एनीगदेला आत्‍मादा वास्‍ता लबा हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेला लागिरी लबा गेला हिसाब परमेश्‍वरदा उन्‍तोःला। एनीगदेसे थेनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍जी भिसी थेनीगदेसे ताङ्सी ताङ्सी ह्राङला गे लला। तर थेह्रङ् आलसम थेनीगदेसे दुख ङ्‍हम्‍ला, ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी तिगै ज्‍यबा आत। 18ङन्‍ना लागिरी सदन प्रार्थना लउ। ङन्‍से म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङन्‍से तिगै गल्‍ती लबा आरे भिबा ताम ङन्‍दा पक्‍का मुला। तिग्‍दा भिसम सदन ज्‍यबा गे लबा ङन्‍ना सेम मुला। 19ङा दोःसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी योनान खखम्‍गै भिसी एनीगदेसे ङाला लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 20शान्‍तिला परमेश्‍वरसे जम्‍मान ग्‍युगदेला मुल गोठालो य्‍हाङला प्रभु येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी। ओच्‍छे थेला काग्‍याम जुकजुकधोना चिबा कबुल पूरा लजी। 21एनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा गे लबाला लागिरी प्रभु येशूग्‍याम एनीगदेदा जम्‍मान ज्‍यबा तामगदेसे प्‍लिङ्ना लगै। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा गेगदे लबारी खम्‍गै भिसी येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेला सेमरी गे लगै। येशू ख्रीष्‍टला सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 22ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा ङाला चु बिन्‍ती मुला, एनीगदेदा आँट पिन्‍बा चु ताम आछेर्ना ङ्‌यान्‍गो। ङाइ एनीगदेदा ल्‍हाना ताम भ्रिबा आरे। 23य्‍हाङला आले तिमोथीएनोन झ्‍याल्‍खानग्‍याम थोन्‍सी जिन्‍बा मुला भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला। थे योनान खजी भिसम ङा थेदेन छ्‌यामनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला। 24एनीगदेला जम्‍मान मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदेन परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदा फ्‍याफुल्‍ला। इटालिया य्‍हुल्‍साला विश्‍वासीगदेसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 25एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया तगै। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\