हिब्रू 2

1थेतबासेलमा य्‍हाङसे जुन ताम थेःबा मुला थे तामरी झन ल्‍हाना सेम लसी ङ्‌यान्‍तोःला, आहिन्‍सम य्‍हाङ थे तामग्‍याम थारेङ तला। 2स्‍वर्गदूतगदेसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा थेःना लबा परमेश्‍वरला बचनरी पक्‍का अधिकार मुबा। थे ताम अन्‍छार आभ्रबा पाप लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ठीक सजाय पिन्‍जी। 3थेतबासेलमा येशू ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा चु घ्रेन थार्बादा य्‍हाङसे वास्‍ता आलनी भिसम झन य्‍हाङ चा खाह्रङ् लसी सजायग्‍याम स्‍योर्म्‍याङ्‌ला? चु थार्बाला बारेरी ङाच्‍छा प्रभुसेन थेःना लजी। ओच्‍छे प्रभुसे थेःना लबा ताम थेःबा म्‍हिगदेसे चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी य्‍हाङदा घोना लजी। 4परमेश्‍वरसेनोन चिनुगदे उन्‍सी, ल्‍हानान थरीला उदेकला गेदेन शक्तिशाली गेगदे लसी, ओच्‍छे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ह्राङला आत्‍माला मोलमगदे भो लसी पिन्‍सी चु थार्बा चा सत्‍य हिन्‍ना भिसी पक्‍का लजी। 5परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदूतगदेदा य्‍हाङसे ताम लबा लिच्‍छाला धुइरी शासन लबा अधिकार पिन्‍बा आरे। 6परमेश्‍वरला बचनरी ग्‍ला गिकरी चुह्रङ् भिसी म्‍हि गिकसे भ्रिबा मुला, “म्‍हि जजा हिन्‍ना, तसैनोन ह्राङसे तिग्‍दा थेदा वास्‍ता लमुला? ओच्‍छे म्‍हिला झा खाल हिन्‍ना, ह्राङसे तिग्‍दा थेला सुर्दा लमुला? 7ह्राङसे थेदा तिगै धिनना लागिरी स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा जजा स्‍होजी। तसैनोन ह्राङसे थेदा स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ल्‍हानान मानदेन जयजयकार लबा मुकुट कूसी पिन्‍जी। 8ओच्‍छे ह्राङसे जम्‍मान स्‍हेगदेथोरी शासन लबा अधिकार थेदा पिन्‍बा मुला।” परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हे म्‍हिगदेला तहरी थान्‍मा थेला अधिकाररी आरेबा स्‍हेगदे तिगैनोन आरेबा। तर दान्‍देला चु धुइरी य्‍हाङ जम्‍मान स्‍हेगदे म्‍हिला तहरी मुबा आम्राङ्‌मुला। 9तर तिगै धिनना लागिरी स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा जजा तबा येशूदा य्‍हाङसे म्राङ्बा मुला। परमेश्‍वरला दयामायासे लमा थे जम्‍मालान लागिरी सिजी। थेह्रङ् लसी सिबासे लमा थेदा ल्‍हानान मानदेन जयजयकार लबा मुकुट कूसी पिन्‍जी। 10परमेश्‍वरसे ह्राङला लागिरी जम्‍मान स्‍हे ह्राङसेन स्‍होबा मुबा। ओच्‍छे ह्राङला कोलागदेदा ह्राङसे याङ्बा य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बाला लागिरी थार्बा पिन्‍बा येशूदा दुख नापुङ्‌सी पाको स्‍होबा चा परमेश्‍वरदा ज्‍यबा छोर्जी, 11तिग्‍दा भिसम येशूसे पापग्‍याम फेसी चोखो तना लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदेन येशू परमेश्‍वरलान सन्‍तान हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेनीगदेदा आले आङा भिसी पाङ्‌बारी येशू आपेःमुला। 12येशूसे परमेश्‍वरदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ ङाला आले आङागदेला गुङरी ह्राङसे लबा गेला बारेरी पाङ्ला, ओच्‍छे मण्‍डलीला गुङरी ङाइ ह्राङला जयजयकार लला।” 13दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ परमेश्‍वरथोरीन भर लला।” थेह्रङ् लसी दोःसीनोन “च्‍यागो, दान्‍दे ङा परमेश्‍वरसे ङादा पिन्‍बा चु कोलागदेदेन छ्‌यामनोन मुला” भिसी सुङ्जी। 14थे कोलागदेला ल्‍हुइ स्‍यादेन काला तबासे लमा येशूला ल्‍हुइएनोन थेनीगदेला ह्रङ्‌बान स्‍यादेन काला दोजी। ओच्‍छे म्‍हिदा नाश लबा शक्ति थोबा शैतानदा नाश लबारी येशू ह्राङनोन सिजी। 15ओच्‍छे सिला वा भिसी सदन लोङ्सी चिबा म्‍हिगदेदा येशूसे लोङ्बाग्‍याम फेजी। 16चुह्रङ् लसी येशूसे स्‍वर्गदूतगदेला लागिरी थेह्रङ् लबा आहिन, तर अब्राहामला सन्‍तानना लागिरी थेह्रङ् लबा हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 17थेतबासेलमा म्‍हिगदेला पाप माफ लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा गेरी भर तबादेन दया मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि दोतोःला। थेह्रङ्बा म्‍हि दोबाला लागिरी जम्‍मान तामरी येशू ह्राङलान आले आङागदे ह्रङ्‌बान दोतोःबा मुबा। 18शैतानसे फसब लबारी म्‍हाइमा येशू ह्राङसेन ल्‍हानान दुख नाजी। थेतबासेलमा शैतानसे फसब लबारी म्‍हाइबागदे जम्‍मादान थेसे जोगब लखम्‍ला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\