हिब्रू 9

1पुरानो कबुलरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ठिम मुबा। ओच्‍छे थे ठिमरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा चोखो ग्‍लाला बारेरीनोन भ्रिबा मुबा। 2थे पाल न्‍हङरी कोठा न्‍ही मुबा। ङाच्‍छापट्टिला कोठादा चोखो ग्‍ला भिसी भिमुबा। थे कोठारी चा नाङसल थान्‍बा ग्‍लादेन टेबुल मुबा। थे टेबुलथोरी चा परमेश्‍वरदा फुल्‍बा गेङगदे मुबा। 3थे कोठा भन्‍दा न्‍हङरी अर्गु पर्दा गिक मुबा। थे पर्दा न्‍हङला कोठादा चा जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍ला भिसी भिमुबा। 4थे कोठा न्‍हङरी म्‍हरला धूप म्राबा ग्‍लादेन ङाच्‍छाला कबुल थान्‍बा म्‍हरसे मोरब लबा चोखो सन्‍दोस मुबा। थे सन्‍दोस न्‍हङरी म्‍हरला ताङरी मन्‍नदेन म्‍हेन्‍दो सार्बा हारूनना कडी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम लबा कबुल भ्रिसी थान्‍बा युङबाला पाटीगदे मुबा। 5परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्ति थेरी मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी थे सन्‍दोसथोरी पाप माफ लबा ग्‍लारी भ्‍याप मुबा करूब भिबा स्‍वर्गदूत न्‍ही मुबा। थे ग्‍लादा थेन्‍नीला भ्‍याप्‍से घप्‍सी थान्‍बा मुबा। तर दान्‍देन ङन्‍से चु ताम मेलोसेन पाङ्‌बारी आखम। 6चु जम्‍मान स्‍हेगदे ठीक लसी जिन्‍माहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे ह्राङसे लतोःबा गेगदे लबारी धिन धिननोन ङाच्‍छापट्टिला चोखो ग्‍लारी निमुबा। 7तर जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी चा तिदिङरी तिरेम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि गिक बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आनिमुबा। थेएनोन थेरी जन्‍तुला का आभोर्दे निआखम्‍मुबा। थे का थेसे ह्राङला पापदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला पापला लागिरी फुल्‍मुबा। 8चु जम्‍मान तामगदेग्‍याम ङाच्‍छापट्टिला चोखो ग्‍ला मुतेधोना मन्‍दिर न्‍हङ‌पट्टिला जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी वाङ्बा म्राप आठोङ्‌ भिबा ताम परमेश्‍वरला आत्‍मासे उन्‍बा मुला। 9चु ताम चा दान्‍देला धुइ गाते घ्रेन मुला भिसी उन्‍बा चिनु जे हिन्‍ना। चु तामग्‍याम परमेश्‍वरदा फुल्‍बा भेटीदेन बलिसे म्‍हिला सेम चोखो स्‍होबारी आखम भिसी उन्‍बा मुला। 10थे स्‍हेगदे चा चबा थुङ्बादेन म्‍हिदा चोख्‍याब लबा ल्‍हानान थरीला ठिम जे हिन्‍ना। थे ठिम चा परमेश्‍वरग्‍याम छार ठिम आखतेधोनाला लागिरी ल्‍हुइ चोखो तना लबा ठिम जे हिन्‍ना, सेम चोखो तना लबा ठिम आहिन। 11तर ख्रीष्‍ट चा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुल म्‍हि दोसी दान्‍दे चुरी मुबा जम्‍मान ज्‍यबा स्‍हेगदे पिन्‍बाला लागिरी फेप्‍खबा मुला। थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेनदेन चोखो ग्‍लारी फेप्‍जी। चु ग्‍ला चा जम्‍बुलिङला स्‍हेगदेग्‍याम म्‍हिसे स्‍होबा ग्‍ला आहिन। 12ख्रीष्‍टसे बोगोदेन बहरला का भोर्सी आहिन, तर ह्राङलान का भोर्सी तिरेमरीन य्‍हाङदा जुकजुकधोनान पापग्‍याम फेबाला लागिरी थे जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी फेप्‍जी। 13ङाच्‍छाला ठिम अन्‍छार रा बोगोदेन बहरला का ओच्‍छे म्‍हे योमो ख्राङ्बा मेफ्रा अशुद्ध तबा म्‍हिगदेदा स्‍वामा थेनीगदेला ल्‍हुइ चोखो तमुबा। 14झन ख्रीष्‍टला काग्‍याम य्‍हाङ सोसी छोन्‍बो परमेश्‍वरदा तेन्‍गै भिसी य्‍हाङदा सिना लबा गे लपुङ्बा नइबा सेमदा चोखो स्‍होबा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट खाइमै नाश आतबा आत्‍माग्‍याम तिगै दोष आरेबा बलि दोसी ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वरदा फुल्‍जी। 15थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे जुकजुकधोना चिबा मोलमगदे पिन्‍ना भिसी लबा कबुल ह्राङसे धम्‍बा म्‍हिगदेसे याङ्‌गै भिसी छार कबुल ढिक्‍ना लबा चा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा लबा पुरानो कबुलला धुइरी म्‍हिगदेसे लबा पापगदेग्‍याम फेबाला लागिरीन ख्रीष्‍ट सिबा मुला। 16अर्गु ताम चा खालै म्‍हिसे ह्राङला सम्‍पत्ति बकसपत्र भ्रिसी पिन्‍बा ह्रङ्‌बा हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम बकसपत्र लसी पिन्‍बा म्‍हि आसितेधोना थे बकसपत्रसे तिगै गे आल। 17तिग्‍दा भिसम बकसपत्र भ्रिसी पिन्‍बा म्‍हि सोतेधोना बकसपत्र याङ्बा म्‍हिला तिगै अधिकार आत। थे बकसपत्र भ्रिसी पिन्‍बा म्‍हि सिमाहेन्‍से जे बकसपत्र याङ्बा म्‍हिला अधिकार तला। 18थेतबासेलमा ङाच्‍छा लबा पुरानो कबुलसेनोन का आरेतेधोना तिगै गे आलमुबा। 19मोशासे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान ठिमगदे म्‍हिगदेदा पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से क्‍युइरी बोगोदेन बहरला का दोङ्‌सी हिसपला स्‍याउलादेन वाला ऊनसे म्‍हिगदेदेन परमेश्‍वरसे पिन्‍बा ठिमला किताबरी स्‍वामुबा। 20ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी थेसे एनीगदेदेन छ्‌याम लबा कबुलदा पक्‍का लबा चा चुनोन का हिन्‍ना।” 21थेह्रङ् लसीन मोशासे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला चोखो ग्‍लादेन पूजा लबारी चलब लबा जम्‍मान स्‍हेगदेरी थे का स्‍वाजी। 22पाङ्‌नोन तोःमा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार जम्‍मान ह्रङ्‌बा स्‍हेदा कासे चोखो तना लला, का बगब आततेधोना पापला दोष मेटब आत। 23थे ङाच्‍छाला ठिमला तामगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍हेगदे ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना। थेह्रङ्बा स्‍हेगदेदा मी चोखो स्‍होबारी ठिम तोःजी भिसम स्‍वर्गरी मुबा स्‍हेगदेदा चोखो स्‍होबारी झन ज्‍यबा बलि लतोःला। 24थेतबासेलमा ख्रीष्‍ट म्‍हिसे स्‍होबा चोखो ग्‍लारी आफेप्‍नी। तिग्‍दा भिसम थे स्‍वर्गरी मुबा चोखो सत्‍य ग्‍ला ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना। तर दान्‍दे थे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा य्‍हाङला लागिरी ताम थान्‍बारी स्‍वर्गरी फेप्‍बा मुला। 25ङाच्‍छाला ठिम अन्‍छार परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि जन्‍तुला का भोर्सी दिङएदङसेन चोखो ग्‍लारी नितोःबा मुबा। तर ख्रीष्‍ट चा ह्राङनोन बलि दोसी घरिघरि स्‍वर्गरी आफेप्‍नी। 26चुदे सदन फेप्‍तोःबा हिन्‍सम जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन ख्रीष्‍टसे घरिघरि दुख नातोःसेला मुबा। तर जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइधोनाला लागिरी ख्रीष्‍ट तिरेम फेप्‍खसी सदनना लागिरी पापला दोष मेटब लबारी ह्राङनोन बलि तजी। 27म्‍हि तिरेम सिनोन तोःला, ओच्‍छे सिमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे थेला निसाफ लला। 28थेह्रङ् लसीन ल्‍हानान म्‍हिला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी ख्रीष्‍टएनोन तिरेम जे बलि दोजी। ख्रीष्‍ट दोःसीनोन फेप्‍खला, ओच्‍छे थे धुइरी चा म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी आहिन, तर ताङ्सी ताङ्सी थेला ग्‍याम च्‍यासी चिबागदेदा थार्ना लबारी फेप्‍खला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\