याकूब 3

1ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हि थादोगो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङ स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हिला निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङला ल्‍हानान ताम म्‍हाइला भिबा ताम य्‍हाङदा थानोन मुला। 2य्‍हाङ जम्‍मासेन ल्‍हानान गल्‍ती लमुला। तर जुन म्‍हिसे होशियार लसी ताम पाङ्ला थे चा पाको म्‍हि दोला। ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बारी खम्‍ला। 3चुदे तागदेदा तहरी थान्‍बाला लागिरी थेनीगदेला सुङरी लगाम क्‍वान्‍जी भिसम थे घ्रेन मुसैनोन य्‍हाङसे थेदा भोर्गे म्‍हन्‍बा ग्‍लारी भोर्बारी खम्‍ला। 4च्‍यागो, पानी जहाजगदेएनोन गाते घ्रेन मुला, ओच्‍छे थे लाबाला तोडसे भ्रमुला। तसैनोन थे चलब लबा म्‍हिसे सिङला जजाबा क्‍याबाला भररी ह्राङदा भोर्गे म्‍हन्‍बा ग्‍लारी भोर्खम्‍मुला। 5थेह्रङ् लसीन य्‍हाङला लेएनोन ल्‍हुइला जजाबा स्‍हे हिन्‍ना, तसैनोन थेसे घ्रेन घ्रेन ताम लमुला। च्‍यागो, मेला जजाबा फिलिङ‍गो गिकसेन घ्रेन घ्रेन ह्रि क्रोसी नाश लमुला। 6थेतबासेलमा य्‍हाङला लेएनोन मे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम चु य्‍हाङला ल्‍हुइला जम्‍मान भन्‍दा नइबा गे लपुङ्बा स्‍हे हिन्‍ना। चुसे य्‍हाङला पूरान जुनी न्‍होङ्ना लसी नर्गला मेरी झाङ्मुला। ओच्‍छे थे ह्राङएनोन नर्गला मेसे क्रोसी नाश तमुला। 7म्‍हिसे जम्‍मान खाल्‍ला जन्‍तुगदे, जम्‍मान खाल्‍ला चराचुरुङ्‍गीदेन सरी भ्रबा जन्‍तुगदे ओच्‍छे समुन्‍द्रला जन्‍तुगदेदा तहरी थान्‍खम्‍मुला ओच्‍छे तहरी थान्‍बाएनोन मुला। 8तर लेदा चा खालैसेन तहरी थान्‍बारी आखम। तिग्‍दा भिसम ले पापदेन लोङ्‌बा खबा बिखसे प्‍लिङ्बा कुटिसी आचिबा स्‍हे हिन्‍ना। 9चुनोन लेसे य्‍हाङसे प्रभु परमेश्‍वर आबाला जयजयकार लमुला भिसम चुनोन लेसे परमेश्‍वरसे ह्राङलान रुपरी स्‍होबा म्‍हिदाएनोन केःमुला। 10चु सुङग्‍यामसेन मोलमएनोन पिन्‍मुला, म्‍हिदाएनोन केःमुला। तर ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु चा य्‍हाङसे लबारी आतबा ताम हिन्‍ना। 11तिग मुहान गिकग्‍यामसेन कम्‍बादेन ङम्‍बा क्‍युइ प्‍योला? 12ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, तिग अञ्‍जीरला दोङरी जैतून रोला? ओच्‍छे अङगुरला दोङरी अञ्‍जीर रोला? थेतबासेलमा कम्‍बा क्‍युइ प्‍योबा मुहानग्‍यामसेन खाइमै ङम्‍बा क्‍युइ आप्‍यो। 13एनीगदे न्‍हङरी ज्ञान बुद्धि मुबादेन ताम घोबा म्‍हि खाल मुला? थेसे ह्राङला ज्‍यबा बानीबेहोरग्‍याम बुद्धि मुबा सोजो म्‍हि तसी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गै। 14तर चुदे एनीगदेला सेमरी डाहदेन ईख थान्‍सी ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याजी भिसम एनीगदेसे बुद्धि मुला भिसी घमण्‍ड थालउ। चुह्रङ् लसी ह्राङसे ह्राङदान बुद्धि मुला भिसी भ्रबा चा सत्‍य तामदा बिरोध लसी ह्राङसे ह्राङदान फट्टा स्‍होबा हिन्‍ना। 15चुह्रङ्बा ज्ञान बुद्धि चा परमेश्‍वरग्‍याम खबा ज्ञान बुद्धि आहिन। तर जम्‍बुलिङला आज्‍यबा तामदेन म्‍हिला सेमग्‍याम ओच्‍छे शैतानग्‍याम खबा हिन्‍ना। 16तिग्‍दा भिसम जुन ग्‍लारी डाहदेन ईख थान्‍सी ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याला, थेरी खाइमै ढिक्‍सी चिआखम। थेरी जम्‍मान पाप गे जे तला। 17तर परमेश्‍वरग्‍याम खबा ज्ञान बुद्धिला मुल ताम चा चोखो हिन्‍ना। ओच्‍छे शान्‍ति भबा, जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिखम्‍बा, सोजो, दयासे प्‍लिङ्बा, जम्‍मान गे ज्‍यबा लबा, खालैला ली च्‍यासी गे आलबादेन खालैदा चिप्‍ले ताम आलबा तमुला। 18शान्‍ति भबागदेसे शान्‍तिरीन चिसी म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबान निला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\