याकूब 4

1एनीगदे न्‍हङरी छेबा बङ्बा तिग तामसे तना लबा हिन्‍ना? एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ जे मोजमजा लइ भिसी म्‍हन्‍बा लोभ सेमसे लमान आहिन? 2एनीगदेसे जुन स्‍हे म्‍हाइमुला थे आयाङ्मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे म्‍हि साइमुला। एनीगदेसे ल्‍हानान लोभ लमुला, तर आयाङ्मुला। थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन छेबा बङ्बा लमुला। एनीगदेसे जुन स्‍हे म्‍हाइमुला थे स्‍हे एनीगदेदेन छ्‌याम आरे। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम आह्रीमुला। 3ह्रीसैनोन एनीगदेसे आयाङ्मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे मोजमजा लबाला लागिरी आज्‍यबा सेम थोसी ह्रीमुला। 4विश्‍वास आरेबा म्‍हिगदे, जम्‍बुलिङला जम्‍मान स्‍हेदा माया लबा चा परमेश्‍वरदेन शत्रु स्‍होबा भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? च्‍यागो, जुन म्‍हिसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान स्‍हेदा माया लला थेसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वरला शत्रु स्‍होला। 5तिग बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा ताम एनीगदेसे गे आखेल्‍बा ताम भिसी म्‍हन्‍बा? “परमेश्‍वरसे य्‍हाङ न्‍हङरी थान्‍बा आत्‍मा चा ल्‍हानान डाहसे प्‍लिङ्बा मुला।” 6तर परमेश्‍वरसे थेह्रङ्बा डाह लबा आत्‍माग्‍याम फेबारी झन ल्‍हाना दयामाया लमुला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरसे घमण्‍डीगदेदा बिरोध लला, तर सोजो म्‍हिगदेदा चा दयामाया लला।” 7थेतबासेलमा एनीगदे सदन परमेश्‍वरला तहरी चिउ, ओच्‍छे शैतानदा बिरोध लउ। जमाहेन्‍से थे एनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम यार्ला। 8एनीगदे परमेश्‍वरला ङामरी खउ, ओच्‍छे परमेश्‍वरएनोन एनीगदेला ङामरी फेप्‍खला। थेतबासेलमा पापीगदे, आज्‍यबा गे लबा या चोखो स्‍होउ। ओच्‍छे सेम न्‍ही मुबा म्‍हिगदे, एनीगदेला सेम चोखो स्‍होउ। 9एनीगदे दुख ङ्‍हम्‍सी क्राबा क्रिङ्बा लउ। एनीगदे ताङ्सी ङ्‍येःबा भन्‍दा क्राबा क्रिङ्बा लसी चिउ। 10एनीगदे प्रभुला ङाच्‍छा सोजो म्‍हि दोगो, ओच्‍छे थेसेन एनीगदेदा घ्रेन म्‍हि स्‍होला। 11ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे गिकसेम गिकदा बिरोध लसी आज्‍यबा ताम थापाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा बिरोध लसी दोष लला थेसे परमेश्‍वरला ठिमदा बिरोध लसी दोष लबा हिन्‍ना। चुदे एसे परमेश्‍वरला ठिमला दोष उन्‍जी भिसम ए ठिम अन्‍छार भ्रबा म्‍हि आहिन। तर ठिमला निसाफ लबा म्‍हि हिन्‍ना। 12च्‍यागो, ठिम स्‍होबादेन निसाफ लबा मी परमेश्‍वर जे हिन्‍ना। थेदेन छ्‌याम जे नाश लबादेन थार्ना लबा शक्ति मुला। तर ह्राङला खिम्‍जेमगदेदा दोष लबा एनीगदे चा खाल हिन्‍ना? 13“तिनी न्‍हङगरनोन य्‍हाङ शहर गिकरी निसी थेरीन तिदिङ चिसी व्‍यापार लला। ओच्‍छे धन सम्‍पत्ति स्‍होला” भिसी पाङ्बा म्‍हिगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। 14न्‍हङगर तिग तला भिबा ताम एनीगदेदा तिगैनोन था आरे। एनीगदेला जुनी तिग हिन्‍ना भिबा तामएनोन था आरे। च्‍यागो, एनीगदेला जुनी मी लङबु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे छिन्‍नङरीन थोन्‍मुला छिन्‍नङरीन म्‍हामुला। 15चुह्रङ् भिबा भन्‍दा मी एनीगदेसे “चुदे परमेश्‍वरला सेम मुसम य्‍हाङ सोसी चुह्रङ् लला थेह्रङ् लला” भिसी पाङ्तोःमुबा। 16तर दान्‍दे एनीगदे ल्‍हानान घमण्‍ड लसी धाक उन्‍मुला। चुह्रङ् लसी धाक उन्‍बा चा पाप हिन्‍ना। 17खालैसे ज्‍यबा लतोःला भिसी था याङ्सीनोन ज्‍यबा आलनी भिसम थेसे पाप लबा हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\