याकूब 5

1फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदे, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा दुखला लागिरी क्राबा क्रिङ्बा लसी चिउ। 2एनीगदेला धन सम्‍पत्ति नइबा मुला ओच्‍छे क्‍वानगदे बुलुङसे चसी जिन्‍बा मुला। 3ओच्‍छे एनीगदेला म्‍हर म्‍हुइरी खिया खबा मुला। थेनोन खियासे एनीगदेला दोष उन्‍ना। ओच्‍छे थेनोन खियासे एनीगदेला ल्‍हुइ मेसे ह्रङ् लसी क्रोसी नाश लला। तसैनोन परमेश्‍वरसे निसाफ लबा चु धिनरी एनीगदेसे ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति सोसी थान्‍बा मुला। 4एनीगदेसे ह्राङला बुरी गे लबा म्‍हिगदेदा पिन्‍तोःबा ज्‍यालाएनोन पिन्‍बा आरे। च्‍यागो, थेनीगदेदा पिन्‍तोःबा ज्‍यालासेन क्रिङ्सी एनीगदेदा बिरोध लला। जम्‍मान भन्‍दा शक्तिशाली परमेश्‍वरसे बुरी गे लबागदे क्राबा क्रिङ्बा लबा थेःसी जिन्‍बा मुला। 5एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान मोजमजा लसी चिबा मुबा, एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान साइबाला लागिरी थान्‍बा जन्‍तु ह्रङ् लसी छोना लसी थान्‍बा मुला। 6एनीगदेदा बिरोध आलबादेन तिगै दोष आरेबा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे दोष उन्‍सी साइजी। 7थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, प्रभु फेप्‍खबा धुइ आततेधोना भ्रान्‍सी चिउ। च्‍यागो, खेती लबा म्‍हिसे ज्‍यबा बाली याङ्ला भिबा आश लसी सेर्खदेन बर्खला नाम आखतेधोना भ्रान्‍सी चिमुला। 8एनीगदेएनोन थेह्रङ् लसीन भ्रान्‍सी विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ। तिग्‍दा भिसम प्रभु फेप्‍खबा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। 9ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी दोष थालउ। परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेला दोष उन्‍सी निसाफ आल। तर च्‍यागो, निसाफ लबा चा म्रापरीन मुला। 10ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेथोरी खबा दुख नासी चिबारी प्रभुला मिनग्‍याम ताम पाङ्बा अगमवक्तागदेसे नाबा दुखदा ढन्‍गो। 11थेनीगदेसे जम्‍मान दुख नाखम्‍बासे लमा य्‍हाङसे थेनीगदेदा मान लमुला। ओच्‍छे अय्‍यूबसेनोन जम्‍मान दुख नाखम्‍जी भिबा तामला बारेरी एनीगदेसे थेःबा मुला। थेह्रङ् लसीन प्रभुसे लिच्‍छा अय्‍यूबदा दोःसी जम्‍मान स्‍हे पिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। प्रभुसे ल्‍हानान माया उन्‍सी दया लमुला। 12ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ताम चा एनीगदेसे स्‍वर्ग, जम्‍बुलिङदेन अर्गु तिगै स्‍हेला मिन किन्‍सी खाइमै घ्रान थाफागो। बरु “हिन्‍ना” भिसम “हिन्‍ना” भिउ “आहिन” भिसम “आहिन” भिउ। थेह्रङ् लजी भिसम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा एनीगदेला तिगै दोष आत। 13एनीगदे न्‍हङरी खालैदा दुख तबा मुसम थेसे प्रार्थना लउ। ओच्‍छे खालै ताङ्‍बा मुसम थेसे परमेश्‍वरदा जयजयकार तबा व्‍हाइ गोउ। 14थेह्रङ् लसीन एनीगदे न्‍हङरी खालै आखम्‍बा मुसम थेसे मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइगो। ओच्‍छे मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे थे म्‍हिदा प्रभुला मिनरी छ्‌युगु फोर्सी प्रार्थना लगै। 15विश्‍वास लसी लबा प्रार्थनासे आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लला। ओच्‍छे प्रभुसे थेदा पूरान खम्‍ना लला। चुदे थेसे पापनोन लबा मुसै माफ याङ्ला। 16थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङ ह्राङसे लबा पापगदे गिकसेम गिकदा पाङ्‍गो। ओच्‍छे एनीगदे खम्‍बाला लागिरी गिकसेम गिकदा प्रार्थना लउ। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिसे लबा प्रार्थना शक्तिशाली तमुला, ओच्‍छे थेग्‍याम उदेकला गे तमुला। 17एलियाएनोन य्‍हाङ ह्रङ्‌बान म्‍हि मुबा। थेसे नाम थाखगै भिसी सेमहेन्‍सेन प्रार्थना लमा सोम दिङसे ला ढुधोना जम्‍बुलिङरी नाम आखनी। 18दोःसी थेसे नाम खगै भिसी प्रार्थना लजी। जमाहेन्‍से नाम खसी बाली नाली ज्‍यबा तजी। 19ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे सत्‍य ग्‍याम ख्‍लासी निमा खालैसे थेदा दोःसी भजी भिसम, 20थेसे चु ताम थाम्‍लेःगै, जुन म्‍हिसे आज्‍यबा ग्‍यामरी भ्रबा पापी म्‍हिदा दोःसी भला थेसे थेदा सिबाग्‍याम जोगब लला, ओच्‍छे ल्‍हानान पापगदेला पापला दोष मेटब तला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\