यूहन् 10

1येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ग्‍युला गोठेरी म्रापग्‍याम आवाङ्ना अर्गुपट्टिग्‍याम वाङ्बा म्‍हि चा य्‍होदेन डाँका हिन्‍ना। 2तर ग्‍युगदेला गोठालो चा म्रापग्‍याम वाङ्मुला। 3गोठे ख्रुङ्बा म्‍हिसे गोठालोदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। जमाहेन्‍से गोठालोसे ग्‍युगदेदा मिन किन्‍सी किन्‍सी ङ्‌योइला। जमाहेन्‍से ग्‍युगदेसे गोठालोला काइ थेःला, ओच्‍छे गोठालोसे ग्‍युगदेदा मङग्‍यार भोर्ला। 4ह्राङला जम्‍मान ग्‍युगदे मङग्‍यार तेःसी जिन्‍माहेन्‍से गोठालो ङाच्‍छा ङाच्‍छा भ्रला, ओच्‍छे ग्‍युगदे चा गोठालोला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रला। तिग्‍दा भिसम ग्‍युगदेसे ह्राङला गोठालोला काइ ङोसेला। 5ङोआसेबा म्‍हिसे ङ्‌योइजी भिसम ग्‍युगदे थे म्‍हिदेन छ्‌याम आनि। बरु थे म्‍हिला काइ ङोआसेबासे लमा थेनीगदे लोङ्सी यार्ला।” 6येशूसे थेनीगदेदा चु उखान सुङ्जी। तर थेनीगदेसे उखानना अर्थ आघोनी। 7थेतबासेलमा दोःसीनोन येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ग्‍युगदे वाङ्बा म्राप ङानोन हिन्‍ना। 8ङा भन्‍दा ङाच्‍छा खबागदे चा जम्‍मान य्‍होदेन डाँका हिन्‍ना, तर ग्‍युगदेसे थेनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 9म्राप चा ङानोन हिन्‍ना, चुदे खालै म्‍हि ङाग्‍याम न्‍हङ‍री वाङ्‌जी भिसम थे जोगब तला। थेनीगदे गोठे न्‍हङ‍री निबा मङग्‍यार थोन्‍बा लला, ओच्‍छे पिङ पिङबा छे याङ्बा पाङरी चम्‍याङ्ला। 10“य्‍हो मी य्‍हो लबारी, साइबारी ओच्‍छे नाश लबारी भिसी जे खमुला। तर ङा मी थेनीगदेसे पूरान जुनी याङ्‌गै भिसी खबा हिन्‍ना। 11ज्‍यबा गोठालो चा ङानोन हिन्‍ना। ह्राङला ग्‍युगदेदा जोगब लबाला लागिरी ज्‍यबा गोठालो चा सिबारीन तयार तमुला। 12तर जुन म्‍हि ग्‍यु छबारी जे थान्‍ना ओच्‍छे थे साँच्‍चिलान गोठालो आहिन ओच्‍छे ग्‍युगदेएनोन थेला आहिन भिसम थेह्रङ्बा म्‍हि फार्बा खबा म्राङ्माहेन्‍से ग्‍युगदेदा ख्‍लासी यार्ला। ओच्‍छे फार्बासे ग्‍युगदेदा व्‍हाला, जमाहेन्‍से ग्‍युगदे ससा बङबङ तला। 13थेसे ग्‍युगदेदा तिगै वास्‍ता आलना यार्ला। तिग्‍दा भिसम थे टाङगा किन्‍सी गे लबा म्‍हि जे हिन्‍ना। 14“ज्‍यबा गोठालो चा ङानोन हिन्‍ना। आबासे ङादा, ङाइ आबादा ङोसेबा ह्रङ् लसी ङाइ ङाला ग्‍युगदेदा ङोसेमुला, ओच्‍छे ग्‍युगदेसेनोन ङादा ङोसेमुला। थेतबासेलमा ङाइ ङाला ग्‍युगदेला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍ना। 16ङाला अर्गु ग्‍युगदेएनोन मुला, थेनीगदे चा चु गोठेला आहिन। ङाइ थेनीगदेदाएनोन भतोःबा मुला, थेनीगदेसे ङाला काइ थेःसी बगाल गिकनोन तला। ओच्‍छे थेनीगदेला गोठालोएनोन गिकनोन तला। 17“ङाइ ङाला प्राण पिन्‍बा चा दोःसी किन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाला आबासे ङादा माया लबा हिन्‍ना। 18खालैसे ङाग्‍याम ङाला प्राण किन्‍बारी आखम, तर ङाइ ङालान सेमसे ङाला प्राण पिन्‍ना। ङादा ङाला प्राण पिन्‍बा अधिकारएनोन मुला, दोःसी किन्‍बा अधिकारएनोन मुला। ङाला आबासे ङादा कुल्‍बा तामएनोन चुनोन हिन्‍ना।” 19चु ताम थेःसी दोःसीनोन यहूदीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री आढिक्‍नी। 20ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूला बारेरी, “चु म्‍हङसे स्‍याप्‍सी म्‍योबा मुला। एनीगदेसे तिग्‍दा चुला ताम ङ्‌यान्‍बा?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री पाङ्‌बान मुबा। 21तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे चा “म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे चुह्रङ्बा ताम लबारी आखम! तिग म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसेनोन काना म्‍हिला मी खम्‍ना लबारी खम्‍ला?” भिसी पाङ्‌बान मुबा। 22यरूशलेम शहररी परमेश्‍वरला मन्‍दिर अर्पण लबा चाड खबा मुबा। थे धुइ चा सेर्खरी मुबा। 23येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरला सोलोमन भिबा दलानरी भ्रबान मुबा। 24यहूदीगदे येशूला क्‍युर्सीन पोप तसी, “ह्राङसे ङन्‍दा खाइमाधोना अलमल तना लसी थान्‍बा? चुदे ह्राङ थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍सम ङन्‍दा सिधान सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 25जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला, तर एनीगदेसे विश्‍वास आलनी। ङाइ ङाला आबाग्‍याम अधिकार याङ्सी लबा गेग्‍यामसेन ङा खाल हिन्‍ना भिसी उन्‍ना। 26तर एनीगदेसे ङादा विश्‍वास आलनी, तिग्‍दा भिसम एनीगदे ङाला ग्‍युगदे आहिन। 27ङाला ग्‍युगदेसे ङाला काइ ङोसेमुला, ओच्‍छे ङाइएनोन थेनीगदेदा ङोसेमुला। थेनीगदे ङादेन छ्‌याम भ्रमुला। 28थेनीगदे खाइमै नाश आत। तिग्‍दा भिसम ङाइ थेनीगदेदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍ना। ओच्‍छे खालैसेन थेनीगदेदा ङाग्‍याम ब्‍यन्‍सी भोर्बारी आखम। 29चुगदे ङादा पिन्‍बा ङाला आबा चा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुला। थेग्‍यामसे मी झन खालैसेन चुगदेदा ब्‍यन्‍सी भोर्बारी आखम। 30आबादेन ङा गिकनोन हिन्‍ना।” 31चु ताम थेःसी यहूदी नेतागदेसे दोःसीनोन येशूदा तोबारी भिसी युङबा दुइजी। 32तर येशूसे थेनीगदेदा “आबासे कुल्‍बा जम्‍मान ज्‍यबा गेगदे ङाइ एनीगदेला ओन्‍छाङरी लबा मुला। थे गेगदे न्‍हङला खजिबा गेला लागिरी एनीगदेसे ङादा युङबासे तोबारी म्‍हाइबा?” भिसी सुङ्जी। 33जमाहेन्‍से यहूदी नेतागदेसे येशूदा “एसे ज्‍यबा गे लबासे लमा ङन्‍से एदा युङबासे तोबारी म्‍हाइबा आहिन। तर एसे परमेश्‍वरला बिरोध लसी ताम लबासे लमान ङन्‍से एदा युङबासे तोबारी छ्‌याइबा हिन्‍ना। ए म्‍हि तसीनोन ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होबा?” भिसी भिजी। 34येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला ह्राङलान ठिमरी ‘एनीगदे ल हिन्‍ना’ भिसी परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम भ्रिबा आरे? 35जुन म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला बचन खजी परमेश्‍वरसे थेनीगदेन ल हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मा परमेश्‍वरला बचन न्‍होङ्बारी आखम्‍नी भिसम, 36परमेश्‍वर आबासेन धम्‍सी चु जम्‍बुलिङरी पुइखबा म्‍हिसे ‘ङा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना’ भिसी पाङ्‌मा खाह्रङ् लसी ङाइ परमेश्‍वरला बिरोध लबा तला? 37चुदे ङाइ ङाला आबाला गे लबा आरे भिसम ङादा विश्‍वास लआतोः। 38तर चुदे ङाइ ङाला आबाला गे लसीनोन ङादा विश्‍वास आल भिसम चु गेगदेदा मी विश्‍वास लउ। जमाहेन्‍से एनीगदेसे परमेश्‍वर आबा ङादेन छ्‌याम ङा परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम मुला भिबा ताम पक्‍कान था याङ्ला।” 39चु ताम थेःसी थेनीगदेसे दोःसीनोन येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तर येशू थेनीगदेला याग्‍याम स्‍योर्जी। 40येशू दोःसीनोन यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङ फेप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। थे ग्‍लारी ङाच्‍छा यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍मुबा। 41ल्‍हानान म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे, “यूहन्‍नासे मी तिगै उदेकला गे आलनी, तर यूहन्‍नासे येशूला बारेरी जुन जुन ताम पाङ्मुबा थे जम्‍मान ताम सत्‍य चीम” भिसी भिजी। 42ओच्‍छे थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\